(14.50 hodin)
(pokračuje Husák)

Co se týče těchto 750 korun, zaznívaly tady názory, že obce mají jiné nástroje, že mohou zvýšit daň z nemovitosti atd. To je pravda. Při podávání tohoto návrhu jsme byli motivováni tím, že obec dostává jednu z dalších možností, jakým způsobem se rozhodnout. Kterou cestou jít, co se týče financování likvidace odpadů. Může to udělat i třeba tím, že bude část nákladů krýt z vlastních zdrojů, respektive z příjmů z daně z nemovitosti, to je jedna z možností. Ale proč by obec neměla mít možnost adresně vypočítat tuto hodnotu, kterou zaplatí za likvidaci a svoz odpadu, podle skutečně vynaložených nákladů? Protože de facto přejímá tuto povinnost za občana, který produkuje ten odpad, a obec de facto poskytuje takovouto přímou službu občanům.

Další věcí je, a to jsme rovněž zdůrazňovali v prvním čtení, možnost uplatnění poplatků na osoby cizince, kteří mají pobyt na našem území. Nebudu to dále rozvádět, protože to je věc naprosto jasná, všemi zúčastněnými žádaná a nesetkalo se to ani s žádnou kritikou ve výborech anebo v rámci jednání a rozpravy v Poslanecké sněmovně.

Co se týče jednoho prvku, který jsme zdůrazňovali, a to prvku motivačního. Často je ten prvek zpochybňován. Musím uznat, že to není motivační prvek, který by zapůsobil na každého občana přímo citelně tak, že by poznal podle svého chování okamžitý dopad na svoje náklady za svoz odpadů. Ale motivační prvek je v tom, pokud občan bude vstřícný a zúčastní se v rámci systému, který nastaví obec, aktivně toho, že bude třídit odpad, přenese tím pádem tříděný odpad do té složky, která je fixní 250 korun, sníží množství odpadu netříděného, a tím sníží náklady obce na svoz a likvidaci odpadů, dle kterého vypočítává potom obec skutečné náklady, které promítne do své obecně závazné vyhlášky.

Další věc, která byla často předmětem polemiky, byl sociální dopad. Tak jak doposud obce budou mít i nadále možnost v rámci obecně závazných vyhlášek stanovovat úlevy pro určité sociální skupiny. Je to na posouzení obcí.

Takže znovu zdůrazňuji, že co se týče celkového dopadu na občana, je to v plné moci obecních zastupitelstev, celkové náklady, do jaké míry jsou započítány, jsou vázány na skutečně vynaložené náklady obcí na svoz a likvidaci odpadů a de facto obec může využít v rámci svého systému i motivační prvek, který de facto je dán tím, že tříděním odpadů přenáším část odpadů tříděných do složky, která se nemění, za 250 korun, a snižuji množství a cenu za netříděný odpad.

Myslím si, že to stačí pro uvedení tohoto zákona, případně zodpovím dotazy v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 337/2 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor na 21. schůzi svým usnesením 198 doporučil přijmout návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové, tisk 337, v podobě komplexního pozměňovacího návrhu. Ten jste dostali jako tisk 337/2. O tomto návrhu by se mělo hlasovat na konci obecné rozpravy jako o základu, k němuž budou v podrobné rozpravě podávány případné pozměňovací návrhy.

Tento komplexní pozměňovací návrh jednak odstraňuje legislativní i věcné výhrady uveřejněné ve stanovisku vlády publikovaném pod číslem 337/1 k navrhovaným změnám v ustanovení o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Především se jedná o odpovědnost za placení poplatků nezletilým, o terminologické užívání pojmů a vypuštění pasáže o tzv. prokazování neužívání nemovitosti jako velmi obtížně aplikovatelném institutu. Rozpočtový výbor se přiklonil k verzi komplexního pozměňovacího návrhu, aby změny poplatku za komunální odpad byly legislativně přehledné.

Rozpočtový výbor dále do komplexního pozměňovacího návrhu doplnil vedle onoho místního poplatku za provozování odpadu také opětovné uzákonění poplatku za výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního loterijního systému, a to ještě v preciznější podobě, než bylo předmětem pozměňovacího návrhu v zákoně o jednotném inkasním místě, o kterém se nehlasovalo, než je stávající právní úprava. Tento návrh by měl zabezpečit možnost výběru místního poplatku v případě, že znění zákona o jednotném inkasním místě spojené s loteriemi by nakonec vešlo v účinnost k 1. lednu 2011 ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou. Nevíme, co udělá Senát, nevíme, jak to všechno dopadne. Myslím, že předběžná opatrnost je na místě, a na základě jednání Senátu, na základě dalšího projednávání návrhu zákona o jednotném inkasním místě pak je možné tuto pasáž z tohoto komplexního návrhu ve třetím čtení vyjmout, resp. tuto změnu může provést Senát.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a nyní prosím, aby se postupně ujali slova - zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Václav Neubauer... Nechce... Není... Už jde. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji, vážená paní předsedající. Výbor pro veřejnou správu rovněž projednal návrh tohoto zákona a po podrobné zprávě předkladatele samozřejmě doporučujeme ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. I výbor pro životní prostředí projednal tuto materii a také ji schválil v tom znění, jak byla přednesena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Všichni, kteří jsou na tabuli, prosím, jsou přihlášeni do podrobné rozpravy. Pan poslanec, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak jsem avizoval, podávám v rámci obecné rozpravy návrh, aby se komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat rozpočtovým výborem, stal základem, k němuž budou v podrobné rozpravě podávány případné pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a hlásí se pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP