(15.00 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych měl jenom dva dotazy nebo dvě poznámky. První se týká předkladatelů a je to stanovisko vlády k uvedenému tisku, které jsme dostali pod sněmovním tiskem 337/1. Chtěl bych se ujistit, zda tyto připomínky byly komplexně zapracovány v rámci projednání v jednotlivých výborech. To je první věc.

A druhá věc. Abychom si uvědomili, že opravdu se navrhuje zvýšení druhé složky sazby poplatku z 250 korun na 750 korun. Mnozí z vás jsou v komunální politice nebo členové místních zastupitelstev. My jsme projednávali například v Uherském Hradišti novou obecně závaznou vyhlášku na příští rok, kde se uvádějí a musí se uvádět jakési náklady za svoz tuhého komunálního odpadu, a v současné výši, která je maximálně 500 korun, náklady byly 525 korun. Já se obávám, že zvýšení na 750, to znamená, to je celkově na tisíc korun, obce a města, která jsou v tíživé situaci z hlediska rozpočtu i z hlediska rozpočtového určení daní, udělají jednoduchou věc a navýší poplatky za svoz. A já se právě obávám toho, že tento návrh směřuje zase ke zdražení výdajů domácností. Jenom jsem chtěl upozornit na toto, abychom si uvědomili, že toto je sice pomoc obcím vyřešit jakousi situaci, kdy náklady na svoz tuhého komunálního odpadu přesahují původní částky, které byly uvedeny v zákoně, na druhé straně se obávám, aby to nepřesáhlo nějakou kritickou hranici pro to, aby domácnosti měly dostatek financí na to, aby tento svoz také uhradily. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Bude reagovat pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji panu poslanci za připomínky. Co se týče stanoviska vlády, tak věci, které byly v tomto stanovisku, byly zapracovány a jsou obsahem pozměňovacího návrhu pana Vilímce a komplexního návrhu. Takže ty jsou zapracovány. Myslím si, co se týče pozměňovacích návrhů, nechal jsem to na panu zpravodaji a to uvedl velmi přesně. Nechci to dále rozvádět a doplňovat. Všechny věci, které bylo možné použít a vylepšit, co se týče projednání ve výborech, byly zapracovány a v podstatě je podporuji jako předkladatel.

Co se týče stanovení výše. Zdůrazňoval jsem to ve svém úvodu. Ta výše musí být vždy stanovena podle skutečně vynaložených nákladů. Jako bývalý starosta jsem se touto otázkou každoročně zabýval, jako každý jiný z vás, kteří jste byli komunálními politiky nebo jste byli ve funkcích, v radě, v zastupitelstvu obce, ne-li starostové, že obce po zkušenostech za poslední léta, za deset roků minimálně, se v této věci umějí chovat velmi zodpovědně a de facto svoje systémy likvidace a svozu odpadů připravují a zpracovávají tak, aby to byly účinné nástroje, které řeší odpadové hospodářství a řeší pozitivně dopady na ekologii, životní prostředí i na občana v rámci své obce. Já spoléhám na to, že i nadále - a tím, že obce mají napjaté rozpočty, o to zodpovědněji budou s tímto nástrojem pracovat a určitě nebudou mít zájem na tom, aby nějakým způsobem nepřiměřeně, anebo dokonce nějakým úskokem se snažily náklady navyšovat. Ono to de facto nejde, protože to musí řádně zaúčtovat a každá tato činnost musí být řádně vykázána a de facto je naprosto čitelná z hospodaření obce. A v zastupitelstvu vždycky sedí lidé, kteří myslí na občana, i co se týče dopadů na to, jakým způsobem je zasáhne financování odpadů, a de facto zvažují, jakým způsobem to bude mít i dopad na účinnost jejich vyhlášky, resp. na uplatnění principů, které vyhláška vnáší do celého systému likvidace a sběru odpadů. Takže tam bych se neobával a důvěřoval bych zastupitelstvům. A každé zastupitelstvo se může rozhodnout, jaký zvolí způsob financování likvidace odpadů, jak jsem se zmínil v úvodním slovu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, jestli se hlásí někdo další do obecné rozpravy. Nikoho neregistruji. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Jan Čechlovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ctěná Sněmovno, já bych podepsal v podstatě všechno, co tady říkal pan kolega Husák. Myslím si, že je velmi zavádějící říkat, že je návrh stanovit nějakou hranici, kterou je potřeba platit, že zdražujeme. Není to pravda! Pan kolega Husák říkal, že se v tomto návrhu stanovuje jednak v uvozovkách limitní hranice, na druhou stranu ale hranice, která není povinná. Myslím si, že tady vysvětlil - on byl komunální politik, já jsem byl komunální politik - to, jakým způsobem postupují obce při stanovování poplatků za svážení odpadů.

Přestože souhlasím s tímto návrhem, tak bych si dovolil přesto načíst jeden pozměňovací návrh. Je to návrh k § 10b odst. 4 písm. b), které by mělo nově znít: částka stanovená maximálně do výše skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v odst. 1 a rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

Tímto chci jenom potvrdit v uvozovkách to, co říkal pan kolega Husák. Já si myslím, že naši starostové, rady města a zastupitelstva města jsou kompetentní k tomu, aby se zodpovídali z poplatků za svoz tříděného odpadu atd. a zodpovídali se za to, jaké jsou výše částek. Já se osobně bráním tomu, aby byla stanovena nějaká v uvozovkách pomyslná hranice, a proto navrhuji nechat na obcích, aby prokázaly, jaká je výše za předchozí kalendářní rok, a podle toho stanovily celkovou výši na rok další. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A já se omlouvám, v obecné rozpravě padl návrh pana zpravodaje. Já ho poprosím, aby tento návrh zopakoval. Pokud nebude námitek, tak bych o tom návrhu nechala hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Opakuji návrh, aby se o komplexním pozměňovacím návrhu, který jste dostali v usnesení rozpočtového výboru jako tisk 337/2, hlasovalo jako o základu, k němuž budou v podrobné rozpravě podávány případné pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za upřesnění tohoto usnesení. Přivolám kolegy, a pokud není námitek - omlouvám se, měli jsme hlasovat po obecné rozpravě - nechala bych o tom hlasovat nyní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, který zde přednesl pan poslanec Vilímec? Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přihlášených 142 pro 128, proti 1. Tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně, nicméně nevím teď, jestli nemám dát slovo panu kolegovi Čechlovskému, aby svůj pozměňovací návrh načetl k danému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, protože opravdu jsme nepochopili, k čemu ho vlastně dával.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, já poprosím pana poslance Čechlovského. S faktickou se ještě hlásí pan poslanec Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: To, co tady zaznělo neoficiálně bez mikrofonu, co říká paní předsedkyně, dvě minutky. My si vyjasníme tuto věc. Hned nám došlo, že je potřeba tady udělat korekci. Dohodneme se s panem poslancem Čechlovským - buď načte pozměňovák znovu, anebo najdeme jiné řešení. Děkuji za strpení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, děkuji. Já tedy dám dvě minuty pauzu.

 

(Jednání přerušeno v 15.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP