(17.40 hodin)
(pokračuje Kaslová)

Domnívám se, že je třeba tuto situaci uvést do pořádku tím, že vlastníci dostanou možnost chov zvířat v bytě v nájemní smlouvě vyloučit, avšak - na to apeluji - po dohodě s nájemcem, která bude předem uzavřena. Cílem je, aby smluvní strany nájemního vztahu mohly po oboustranné dohodě předem ve smlouvě stanovit, zda nájemce v bytě zvíře chovat smí, nebo nikoliv. Široká nabídka bytů k pronájmu, která panuje na českém trhu, je přitom podle mého názoru zárukou, že nájemci se zvířaty nebudou při shánění bydlení omezeni.

Návrh dát pronajímatelům právo zvíře v bytě po dohodě s nájemcem vyloučit, nemá být v žádném případě nástrojem pro diskriminaci chovatelů domácích zvířat. Jeho snahou je narovnat nyní nevyvážený vztah vlastníků a nájemců a pomoci jim stanovit pravidla pro korektní smluvní vztahy. Věřím, že bude ve vlastním zájmu pronajímatelů, aby každého žadatele o byt se zvířetem posoudili individuálně a zvážili, zda křeček, akvarijní rybička nebo jiné podobně neškodné zvíře může na jejich majetku napáchat stejně škod jako zvíře jiné.

Pokud norma něco nařizuje, jak je tomu v původně navrhovaném znění, měl by pro toto nařízení existovat nějaký racionální důvod. Toto ustanovení však podle mého názoru důvod racionální postrádá. Za racionální důvod se totiž dá pokládat pouze případ, kdy je zvíře například pokládáno za člena rodiny nebo je z jiných důvodů pro nájemce nezbytné. Tyto případy však řeší § 2215, který říká, že se nepřihlíží mimo jiné k ujednání, které ukládá nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Dle tohoto paragrafu lze tedy dovodit, že taková smlouva, kde pronajímatel zakáže chov zvířat nájemci, který pokládá své zvíře za člena rodiny, nebo ho například nenadále zdědil, bude ve výše zmíněných případech neplatná. Jestliže § 2215 tedy chrání právo slabší strany, tedy nájemce, není žádný legitimní důvod pro existenci § 2234 ve stávajícím znění. Proto bych vás moc žádala o podporu mého pozměňovacího návrhu.

Závěrem bych ráda poděkovala všem kolegům, všem zástupcům předkladatelů, všem autorům i odborné veřejnosti, kteří se po celé léto účastnili zdlouhavých jednání ohledně občanského kodexu.

Ještě bych se ráda vyjádřila k panu kolegovi Paroubkovi, který zde říkal, že byl chtěl nějakou jinou komisi. Stejně jako říkal pan ministr, myslím si, že jiní účastníci by se těchto jednání neúčastnili. Jen bych ráda dodala, že i všichni ti z opozice, kteří byli vyslyšeni a kteří se jednání účastnili, tak většinou jejich návrhy byly přijaty a pro pozměňovací návrhy hlasovali téměř jednomyslně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal paní poslankyni Nedvědovou.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobrý večer, pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové. Já bych chtěla předložit tři pozměňovací návrhy k občanskému zákoníku. Jsem si vědoma toho, že náš návrh na zamítnutí občanského zákoníku, který jsme dali, koalice neschválí. Proto i za náš klub předkládám tyto tři pozměňovací návrhy.

Předně k § 1785, který se týká lichvy, bych chtěla upřesnit pojem hrubý nepoměr. V podstatě ta dvě ustanovení, aby byl doplněn o odstavec 2 a 3, by měla upřesnit pojem hrubý nepoměr, který tedy podle mého názoru by měl být vyjádřen tak, že by se mělo jednat o trojnásobek reposazby České národní banky.

Pokud se týče toho ustanovení odstavce 3, v podstatě je převzato z bývalého rakouského zákoníku, takže se domnívám, že s touto předlohou by předkladatel nemusel mít problém.

Pokud se týče podrobností, odkazuji na písemné vyhotovení, které jste obdrželi.

Rovněž druhý návrh jste obdrželi písemně a týká se v podstatě § 22 odst. 1 a § 49 odst. 1. Návrh nového občanského zákoníku se pouze okrajově zabývá osobami, které žijí v registrovaném partnerství, a odkazuje na samostatný platný zákon. Pouze označuje tyto osoby jako partnery jednak osobami, které spolu žijí, jak bylo doposud uváděno, jako druh a družka. Navrhovatelé ohledně družského vztahu paušálně odmítají jakoukoliv úpravu s poněkud nepatřičnou argumentací, že by šlo o zavádění jakéhosi manželství nižšího stupně. Já se však domnívám, že tato úprava je naprosto nezbytná, aniž by docházelo k jakési devalvaci institutu manželství. Nelze totiž přehlédnout faktickou situaci a reálný život, který navrhovatelé občanského zákoníku podle mého názoru naprosto opomíjejí. V České republice stejně jako ve většině dalších zemí, zejména v Evropě, dochází k reálnému poklesu uzavírání manželství a naopak roste počet rozvodů. Na druhé straně pak narůstá počet osob, které spolu žijí ve společné domácnosti, hospodaří spolu, mají děti, a je tedy naprosto nutné zejména v zájmu nezletilých dětí, aby tyto vztahy byly upraveny, a to přiměřeně situaci a možnostem. Proto tento pozměňující návrh.

Další návrh, který si dovoluji předložit, jste neobdrželi písemně, dávám jej tedy ústně. Bez ohledu na to, co zde uváděl pan ministr Pospíšil, ale s ohledem na to, co zde uváděl pan kolega Polčák, že tento návrh bude mít finanční dopad, bude zde i problém po odborné stránce, neboť souběžně tady budou v platnosti v podstatě dva občanské zákoníky, které soudy a jiné orgány budou muset aplikovat, a proto se domnívám, že účinnost zákona by měla být opravdu posunuta až na 1. 1. 2015.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Jana Látku jako posledního přihlášeného.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v souvislosti s tím, co jsem před chvílí přednesl, podal pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 362 v § 1052. Ono je to velice podobné s paní kolegyní Parkanovou, já bych tam ale nenavrhoval varianty. Takže v odstavci 1 "je-li nalezeno zvíře určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců" bych termín "dvou měsíců" nahradil termínem "šesti měsíců", bez varianty. Totéž se týká odstavce 2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Babor.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jste dostali do lavic. Jen pro připomenutí - jedná se o nájemní bydlení, vlastnické bydlení a společenství vlastníků.

Jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo o to má zájem, si to přečte a bude o tom přemýšlet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den. Já chci jen v podrobné rozpravě sdělit, že v závěrečném hlasování - samozřejmě může pak být navrženo hlasovat odděleně i o jiných bodech - budu chtít, aby se hlasovalo odděleně o bodu 81 usnesení ústavněprávního výboru, to je onen § 552, písemné smlouvy sepsané notářským nebo advokátním zápisem. Vyžaduje právní jednání, kterým se převádí věcné právo k nemovité věci. Tady budu chtít, abychom hlasovali zvlášť.

Já nebudu tento návrh doporučovat, ale budu doporučovat návrh v původním znění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. K úpravě podnájmu - přece jenom mě nepřesvědčila diskuse. Nechci ji démonizovat, leč považuji za vhodné, abychom skutečně ponechali současně platný právní stav, to znamená, aby dispozice s bytem nebyla možná mimo rozhodnutí, mimo právní sféru pronajímatele, to znamená, že se nejedná samozřejmě jenom o dispozici s bytem.

Každopádně do § 2250 odst. 1 navrhuji, aby za slovy "trvale bydlí, jen se souhlasem pronajímatele", tak slovíčka "jen se souhlasem" včetně čárky byla zrušena a nahrazena slovy - tedy "i bez souhlasu", pardon, tak aby byla nahrazena slovy "jen se souhlasem pronajímatele" a věta následující, věta druhá, byla zrušena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP