(17.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

U podnájmu v bytě - ta věc zde byla zmiňovaná - chci upozornit na to, že tato úprava má dvě základní aliney, dvě základní podoby. Pokud ten, kdo má nájemní právo, kdo je nájemce, neužívá byt, pak bude třeba souhlasu vlastníka nemovitosti. Ovšem pokud někdo v bytě bydlí a například ze sociálních důvodů si chce převzít podnájemce - sám znám několik takových případů, starý člověk žije v nájmu, není schopen platit tržní nebo jiné nájemné a chce studentovi pronajmout jednu místnost. Já se domnívám, že není důvod, aby zde vlastník mohl často i šikanózně bránit nájemci, aby jednu místnost toho bytu někomu pronajal. Tam já se domnívám, že ochrana nájemce má svůj význam, má svůj důvod, a proto tedy je správné, že občanský zákoník rozlišuje dvě linie, kdy někdo v bytě bydlí a pronajme někomu část bytu, a kdy nikdo v bytě nebydlí, má pouze nájemní právo, s tím bytem chce takto manipulovat nebo ho komerčně využít, a pak je logické, aby tedy vlastník nemovitosti, vlastník bytu k tomu musel dát souhlas. Tady s tou právní úpravou naprosto souhlasím a připadá mi správná a spravedlivá. Je to snaha najít jakési vyvážení mezi ochranou nájemce na jedné straně a ochranou vlastnických práv vlastníka nemovitosti.

Takto bych mohl, dámy a pánové, reagovat ještě na další věci, ale vzhledem k zvyšující se nervozitě v sále, k hluku v sále, nebudu již dále reagovat. Jsem přesvědčen, že debata, která zde probíhala, jasně ukázala, že až na obecné proklamace o délce, šířce, archaičnosti, vnitřní nesourodosti a ty bohužel permanentně opakované fráze se našlo jen velmi málo konkrétních výtek, které by zde byly vzneseny. A na většinu těch výtek jsme schopni dát uspokojivou odpověď.

Podle mého názoru, dámy a pánové, obecná rozprava jasně ukázala, že návrh zákona je způsobilý, aby byl projednán ve třetím čtení, aby byl podpořen a případně aby byl chválen. Prosím vás tedy, abyste propustili tisk do dalšího čtení s tím, že slibuji, že u zvířátek nalezneme kompromisní lhůtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zpravodaj pan poslanec Benda také požádal o závěrečné slovo, takže bych poprosil nyní jeho.

 

Poslanec Marek Benda: Já už budu maximálně stručný, protože pan ministr toho většinu řekl. Ale přesto si myslím, že jsou dvě věci, na které by stálo za to v té rozpravě ještě zareagovat.

Pan kolega Grospič zde řekl, že úloha jednotlivce je zde degradována a podřizována převážně ekonomickým a vlastnickým zájmům. Já bych chtěl říct, že to je obrovský omyl. Naopak. Naopak! Současný občanský zákoník je převážně o majetku. Nový občanský zákoník právě v ochraně osobnosti, v úctě k jednotlivci, v jeho desítkách dalších ustanovení, zbavování svéprávnosti nebo omezování svéprávnosti, v rodinné části výrazně se zabývá ochranou jedince jako člena společnosti, nikoliv jenom jeho majetkovými projevy vůči ostatním. Byl bych rád, aby tohle bylo respektováno. Dědická část je jenom o ochraně vůle zůstavitele, nikoliv o tom, jak se co nejrychleji rozdělí majetky.

A druhá poznámka, kterou jsem chtěl mít a kterou pokládám za nezbytnou, aby tady zazněla, je k tomu, co zde zaznělo od pana kolegy Polčáka k těm podnájemním vztahům. A protože vím, že se tady na to soustřeďuje značná pozornost, tak jsou důležité dvě věci. Již dnes může každý nájemce přijmout osobu sobě blízkou a jediné, čeho dosáhneme tím, když zakážeme podnájemní vztah nebo ho budeme vázat na souhlas pronajímatele, povede k tomu, že všechny tyto osoby budou prohlašovány za osoby blízké a budou zcela v režimu šedé ekonomiky i zcela bez jakéhokoliv regulérního podnájmu. A není boha, který by prokázal tomu nájemci, že student, kterého si tam vzal, není pro něj osobou blízkou, protože osoba blízká může být upřímně řečeno někdo, koho mám rád.

A stejně tak ty obavy, které zase vím, že tady také zní, aby se tím nelegalizovaly hromadné nábory do bytů, aby nedocházelo k situacím, ke kterým dochází v některých částech republiky, k nástupu dvaceti třiceti osob přihlášených do bytu jedna plus jedna - ta úprava u podnájmu je zcela stejná jako u členů nájemcovy domácnosti. Je jasně řečeno, že musí nájemce sdělit pronajímateli, že se taková nová osoba u něho objevila. A je také jasně řečeno, že pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. To já myslím, že je strašně důležité. Je to přepsané z dnešního občanského zákoníku. A je to právě bič a ochrana proti těm hromadný náborům, které nevím, jestli jsou o skutečném bydlení, nebo jestli jsou v mnoha případech spíše na využívání volebního či jiného práva. Ale někdy jsou možná i o tom skutečném bydlení a kterým logicky naše obce, naši starostové chtějí zabránit.

Tyto dvě poznámky jsem chtěl přičinit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo druhé závěrečné slovo a teď už bychom tedy měli hlasovat, protože tady... (Námitky stojících poslanců.) Já tedy připomínám, že v té rozpravě zazněl návrh vrácení zákona výboru k novému projednání z úst poslance Chvojky. (Opět hlasy z pléna.)

Pan poslanec Chvojka mě sleduje, může mě tedy opravit a sdělit, jestli to tak je, nebo ne.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já jsem mluvil o návrhu na dopracování, který už není možný. Takže takhle. Není o čem hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takhle. Takže není o čem - souhlasíte, že není o čem. Souhlasíte, dobře. (Smích v lavicích.) Takže nebudeme hlasovat o ničem a přejdeme rovnou k podrobné a tady mě požádala paní poslankyně Parkanová.

Omlouvám se všem poslancům, vyjasnilo se to. Návrh byl nehlasovatelný.

Poprosím paní poslankyni Parkanovou. Otevřel jsem podrobnou rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já si dovolím načíst útlý pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 362. V § 1052 odstavec 2 se slovo "dvou" nahradí slovem - a to ve variantě jedna "šesti" a ve variantě dvě "čtyř".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych teď požádal paní poslankyni Janu Kaslovou do podrobné. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předem bych ráda avizovala, že diskuse na téma mého pozměňovacího návrhu, který jste obdrželi do svých lavic dnes, již proběhla na ústavněprávním výboru a bylo také avizováno, že tento návrh bude ještě podán v rámci druhého čtení. Tak to je pouze reakce na vystoupení pana kolegy Bendy, který říkal, že nebude příliš vstřícný k jakýmkoliv dalším pozměňovacím návrhům.

Dále můj kolega Stanislav Polčák zde hovořil o právech a povinnostech nájemců a pronajímatelů a řekl, že dochází k zásahu do jejich práv. Nový návrh občanského zákoníku, který jsme projednávali a projednáváme, přináší celou řadu pozitivních změn. Nicméně v regulaci vztahu pronajímatele a nájemce nechává ještě jedno, podle mého, sporné místo. Je jím otázka domácích zvířat v pronajatém bytě. V současné době těží z platného občanského zákoníku v tomto směru jednoznačně nájemci. Vlastník bytu nemá možnost jim zvíře jakýmkoliv způsobem zakázat, a tak v pronajatém bydlení mohou chovat prakticky jakéhokoliv mazlíčka od akvarijních rybiček, křečka až po plazy. Právě projednávaná vládní novela občanského zákoníku tuto situaci nijak neupravuje a vlastníkům bytů tak při uzavírání nájemních smluv dál svazuje ruce. Je přitom běžnou praxí, že vlastníci si podmínku zákazu zvířat ve smlouvách kladou, a to i po dohodě s nájemci, i když pro to oficiálně nemají oporu v zákoně a činí tak v podstatě nelegálně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP