(Jednání pokračovalo ve 13.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 347/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jan Husák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 347/2.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí písemně. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím. Pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jenom krátce okomentuji. V rámci druhého čtení byly podány dva pozměňovací návrhy a jedna legislativně technická úprava. Tato legislativně technická úprava je ve sněmovním tisku 347/2 pod písmenem B a jenom se přihlašuji, že to byla moje legislativní úprava. Vypadlo to z tohoto tisku, tak pouze pro upřesnění, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Potom obsahují pozměňovací návrhy pod bodem D pozměňovací návrh Milana Urbana. Považuji za nutné ho komentovat. Činnosti vycházející z tohoto pozměňovacího návrhu patří podle § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, do působnosti Ministerstva vnitra. Chci proto na to upozornit, že to je důvod, proč nemohu tento návrh podpořit.

Co se týče dalšího, ve druhém čtení nepadl návrh na zamítnutí. Ostatní v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Jsme stále ještě v rozpravě. Já se ptám, kdo se dále do té rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, a rozpravu proto končím.

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Já vás nejdřív odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili znovu. Pana zpravodaje požádám, aby nás seznámil s navrženým postupem při hlasování a poté jednotlivé pozměňovací návrhy přednášel a oba pánové aby k nim zaujímali stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s postupem.

 

Poslanec Jan Husák: Jak jsem řekl, ve druhém čtení nebyly podány žádné návrhy. Rovněž ve třetím čtení v rozpravě nepadly žádné návrhy. Procedura bude jednoduchá. Budeme hlasovat v pořadí A - to jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru sněmovní tisk 347/1, písmeno B - legislativně technická úprava, to je změna číslovky 10 tisíc na 10 milionů, písmeno C - pozměňovací návrh pánů poslanců Skopala a Krupky, a předposlední hlasování D - poslanecký návrh Milana Urbana, který jsem komentoval v rozpravě, a potom budeme hlasovat o zákonu jako celku. Toto je návrh procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan zpravodaj nás seznámil s postupem, který je jednoduchý. Sleduje abecední pořadí. Já se ptám, zda má někdo námitku. Pokud nikdo námitku nemá, tak myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Prosím tedy první návrh.

 

Poslanec Jan Husák: První návrh budeme hlasovat písmeno A, sněmovní tisk 347/1, pozměňovací návrhy hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Stanoviska? (Zpravodaj i navrhovatel mají kladné stanovisko.) Kdo je proti?

V hlasování číslo 207 z přihlášených 128 poslanců pro 115, proti 5. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Husák: Další návrh je pod písmenem B, legislativně technická oprava Jana Husáka. Stanovisko kladné. (Navrhovatel rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 208 z přihlášených 132 poslanců pro 132, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Husák: Další pozměňovací návrh pod písmenem C poslanců Skopala a Krupky. Stanovisko kladné. (Navrhovatel rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: O tomto návrhu zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 209 z přihlášených 133 poslanců pro 131, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Poslední pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Milana Urbana. Stanovisko záporné. (Navrhovatel rovněž záporné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 210 z přihlášených 140 poslanců pro 31, proti 102. Tento návrh nebyl přijat.

 

Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Husák: Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Legislativa také nemá připomínek. Přikročíme proto k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Nejdříve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích(, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 347, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 211 z přihlášených 140 poslanců pro 135, proti 2. Tento návrh byl přijat a já mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, děkuji panu zpravodaji a panu předkladateli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP