(12.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Já se také jako můj předřečník přiznám k tomu, že nemám ekonomické vzdělání, koneckonců stejně jako náš ministr financí, ale musím říct, že ty teorie neplatí. Kdyby platily ty teorie, o kterých tady hovoříte, tak by v případě, jak jste nám tady slibovali před pěti lety, když jste snižovali daně firmám a všem, dnes byl vyšší výběr daní. Protože vy jste tehdy jako zástupci vládních stran tvrdili, že tím snížením se nastartuje aktivita firem, všech fyzických osob, a tím, že se daně sníží, tak je použijí právě na další vybudování a zlepšení svých firem, které budou poté odvádět více prostředků do státního rozpočtu. Tak se to nestalo. Logicky, protože jste snižovali daně i v době, kdy vypukla ekonomická krize.

A pokud se podíváme na konkrétní čísla, tak samozřejmě že hraje roli i sazba daně. Ale také hraje roli ekonomický růst a toho bohužel vy nejste schopni. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Sice mám akademické kořeny, ale musím říci, že v tomto případě je třeba vnímat, že někdy opravdu platí, že šedivá je teorie a zelený je strom života, protože i když se v řadě ekonomických učebnic, dokonce i pro střední školy, diskutuje něco jako daňové optimum, tzn. bod, od kterého další zvyšování daní nemá smysl, tak empirická data ukazují, že se tento bod velice špatně hledá a že ho nelze kopírovat na základě zahraničních zkušeností z prostého důvodu: zkrátka nejen český podnikatel je dost šikovný na to, aby našel skulinu, kličku, orientuje se nejenom podle daňových sazeb, ale podle spousty dalších ekonomických, někdy i neekonomických informací. A z těchto empirických zkušeností je myslím naprosto jasné, že Česká republika se směrem k rovné dani a směrem k snižování daňových sazeb dostala do pásma, které už ztrácejí rozumnou a empiricky doložitelnou polohu. O nic víc nejde.

Dokonce i ten návrh, který tady přednesla před pár týdny KSČM, tzn. zvýšit sazby daleko podstatněji s výnosem 10 miliard korun, by se nepřiblížily tomuto daňovému optimu, pokud bychom samozřejmě odladili další věci v daňovém řádu. Tak to prostě je.

Jestliže kolega Doktor vidí, že v západní Evropě žije samý pseudopravičák a kryptobolševik, vyřiďte to pánům na pravici, pozdravujeme je v bruselském parlamentu, my budeme rádi, když nám budou naslouchat, když nám česká pravice bohužel nenaslouchá. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Z teorie bych přešel do praxe a k příkladům. Už jsem to tu jednou uváděl. Když se podíváte na Evropu, tak nejvyšší daně jsou v severských státech. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak největší spokojenost občanů se zřízením a státem je v severských státech. Když se podíváte na úspěšnost či neúspěšnost řešení a boj s krizovými jevy, tak největší úspěšnost je v severských státech.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy... Ještě faktická poznámka - pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, pan kolega Doktor tady hřímal: sociální demokracie zvyšuje daně! Já si myslím, že tady zvyšuje daně někdo jiný. Pokud se zvýší spodní sazba DPH, to není zvyšování daní? Z 10 na 14, 17,5? To je zvyšování daní! To berete z kapes obyčejným lidem, lidem s nízkými příjmy, středními příjmy, prostě všem berete z kapes. Vy berete z kapes! (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec David Šeich s faktickou poznámkou? Ne, s řádnou.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se pokusím o stručnost. Na úvod k doznáním o svém vzdělání se musím také přiznat, že nemám ekonomické vzdělání, ale necítím v tom žádný hendikep, protože ani ekonomický expert sociální demokracie a bývalý ministr financí tímto vzděláním nedisponuje, absolvovali jsme stejnou alma mater, Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V tom žádný hendikep v této chvíli necítím.

Je zjevné, souhlasím s kolegy předřečníky, že ten návrh, který je předložen, je návrh veskrze politický. Že se nejedná o návrh jiný než politický, je zcela zjevné už z toho, že se nezabývá systematickou daňovou reformou, nezabývá se všemi ustanoveními daňového řádu, ale opírá se do jediné kategorie, a to občanů s příjmem nad 1,2 milionu korun ročně, tzn. občany s příjmem nad 100 tisíc měsíčně. Uznávám, že to vypadá zajímavě, vypadá to líbivě, nicméně daňová reforma to jistě není.

Je také s podivem, že je to návrh zcela totožný s návrhem, který již byl v této sněmovně projednán a předložen, a nebyla na něm změněna ani čárka. To je velmi podivuhodné a řekl bych i legislativně nepříliš čistý postup, protože tento návrh v této totožné podobě byl touto Poslaneckou sněmovnou již jednou zamítnut. Čili jestli se s tímto návrhem vždy budeme setkávat při nějakém období voleb či nějakých obdobích populárních momentů, kdy se budeme snažit zvednout popularitu sociální demokracie, tak to nepochybně je velmi zvláštní, pokud ten návrh bude opakovaně a opakovaně projednáván Poslaneckou sněmovnou, přestože byl ve stejné podobě zamítnut. Že je to návrh veskrze v duchu programu sociální demokracie, to je také zřejmé. Ten program se jmenuje: přečteme si průzkum volebních preferencí, přečteme si průzkum veřejného mínění a podle toho uděláme nějaký jednorázový krok.

Já si myslím, že chceme jít cestou jinou. Já osobně také nejsem spokojen se současnou situací, se současnou daňovou sazbou, se současným daňovým řádem, se současnou jednoduchostí či složitostí daňového přiznání a myslím si, že by se mělo jít dál směrem, který jsme slíbili. Slibovali jsme daňové přiznání na jednu A4, a já si myslím, že tady stále ještě máme hendikep, stále ještě jsme tomu cíli vzdáleni, a já si myslím, že bychom se měli ubírat tímto směrem. Jsme před projednáním komplexnější daňové reformy, a myslím si, že ten cíl by měl být na opačné straně, než se ubírá tento návrh. Čili návrh, který daně zjednoduší, sníží, zprůhlední a přivede v nich takový systém, který by umožňoval v budoucnu podat skutečně daňové přiznání na jednu A4, nikoli systém, který tradičně v duchu programu sociální demokracie penalizuje a trestá úspěšné, šikovné a schopné a snaží se nám podsunout myšlenku závisti jako červenou nit programu sociální demokracie.

Já se domnívám, že na myšlence závisti nemůže být postaven úspěch, ani těch, co sice nevydělávají tolik, ale poctivou prací, jsou zaměstnáváni v úspěšných firmách, a tito lidé s příjmem právě kolem 100 tisíc měsíčně mohou být právě manažeři, kteří vedou tyto firmy k úspěchu. Ta představa vychází z vidění světa sociální demokracie, že úspěšní jsou lidé, kteří své příjmy zpravidla nakradli, je třeba je potrestat či vyhnat do nějakých daňových rájů mimo Českou republiku. Vychází z představy, že těmto lidem je třeba závidět, postihnout je a vypudit je někam jinam. Pokud ale tyto lidi vyženeme opravdu z České republiky, tak si myslím, že česká ekonomika, konkurenceschopnost české ekonomiky tím neposílí, ale naopak výrazně oslabí, že na úspěchu, schopnosti, vynalézavosti a invenci je postavena konkurenceschopnost českých firem, konkurenceschopnost českých zaměstnanců a možnost českých firem zaměstnávat lidi, tzn. neposlat je na úřad práce, neposlat je pro státní almužnu, ale zaměstnávat je ve firmách, aby si svou prací mohli vydělávat, aby byli všichni rovnoměrně daněni.

A ta představa, že všichni platí stejné daně, samozřejmě není představou realistickou. Každý platí daně, stejné procento daně, ale absolutní objem částky, kterou odvádí státu, je samozřejmě podstatně vyšší. Jestliže někdo vydělává milion korun, tak odvádí stejné procento, ale z milionu korun. Jestliže někdo vydělává 10 milionů korun, tak odvádí stejné procento, ale z 10 milionů korun, a samozřejmě v absolutní částce je to částka jiná. Výrazně vyšší.

Představa sociální demokracie navazuje na banální myšlenku, že Baťa snědl denně tři husy a všechen svůj příjem prohýřil, prohospodařil, projedl a propil. Já se domnívám, že lidé, kteří jsou úspěšní, schopní, peníze, které vydělávají, dále investují, snaží se vytvářet pracovní příležitosti pro další lidi a jsou jediní těmi, kteří mohou založit úspěch České republiky, mohou posílit českou konkurenceschopnost a mohou přinést zejména pracovní místa a zaměstnání lidem. Protože stát, obce nepochybně práci a zaměstnání lidem nepřinesou. Mohou jim přinést jenom jednorázové almužny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka nyní pan poslanec Pavel Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP