(11.00 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu mého pozměňovacího návrhu k tomuto tisku zákona. Pozměňovací návrh má jediný cíl - přenést odpovědnost a také rozhodnutí -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče! Dámy a pánové, probíhá rozprava ve třetím čtení. Prosím, věnujme jí pozornost!

 

Poslanec Jeroným Tejc: Cílem návrhu je přenést odpovědnost a také rozhodnutí o udělení a také odebrání ochrany konkrétnímu svědkovi z doposud zákonem stanoveného ministra vnitra na policejního prezidenta.

Argument je podle mého názoru obhajitelný. Právě proto, že ministr vnitra je politikem, tak by neměl rozhodovat o tom, kdo v konkrétní kauze získá statut chráněného svědka a komu bude tento statut odebrán, a to ze dvou důvodů. Jednak ministr vnitra prakticky, a to nám potvrdil současný i bývalí ministři vnitra, v zásadě žádné přesné podklady pro to, aby dokázal zhodnotit to, zda návrh policie je, nebo není oprávněný, nemá. Nemá dostatek informací a rozhoduje v zásadě podle doporučení policie. A pak podle mého názoru zde není jediný argument pro to, aby nadále o této věci rozhodoval, aby přenášena odpovědnost ze strany policie byla právě na ministra, který nemá dostatek validních informací. (V sále je stále hluk.)

Druhý důvod může být určitá podjatost ministra a také obava z úniku informací, protože ve chvíli, kdy by ministr například dostal -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě jednou vás, dámy a pánové, žádám všechny o klid!

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pokud by ministr dostal na stůl návrh na udělení ochrany konkrétní osobě a tu osobu by znal nebo věděl, že může být spojena s určitou kauzou třeba jeho nebo jeho politické strany, pak by zde podle mého názoru bylo riziko úniku informací. Myslím, že návrhem, který jsem předložil a o kterém budeme za chvíli hlasovat, by se toto riziko vyloučilo. Jednoduše řečeno, dnes platí to, že policie navrhuje a rozhoduje ministr vnitra. V novém návrhu by mohla být změna: rozhodoval by policejní prezident na návrh jednotlivého útvaru. Proto vás prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se dále na přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo, tuto rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku o návrh dalšího postupu.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Opět návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl, budeme tedy hlasovat o třech pozměňovacích návrzích. Pod písmenem A je návrh ústavněprávního výboru, pod písmenem B je to pozměňovací návrh a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a dále je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Tejce. Já si dovoluji navrhnout hlasování nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem A a stanovisko je kladné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, ještě jsme u procedury, čili postup bude A jako celek...

 

Poslankyně Jana Suchá: A jako celek. V případě jeho přijetí je nehlasovatelné B. A následně pozměňovací návrh pod písmenem C.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je námitka proti tomuto postupu? Není-li, procedura je velmi jednoduchá, můžeme přikročit rovnou k hlasování. Prosím paní zpravodajku tedy o první návrh.

 

Poslankyně Jana Suchá: Prosím tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Stanovisko kladné. (Ministr: Ano.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko také kladné.

 

Zahajuji hlasování číslo 191. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 191 přítomno 159, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jana Suchá: Tímto přijetím se tedy stal nehlasovatelným pozměňovací návrh B a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C. Stanovisko negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 192. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 192 přítomno 160, pro 65, proti 83. Návrh byl přijat nebyl.

 

Ptám se legislativy, zda je vše v pořádku. (Ano.) Paní zpravodajka také souhlasí, proto můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 320, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím? (Zpravodajka: Kladné. Ministr: Kladné.)

Zahajuji hlasování číslo 193. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 193 přítomno 160, pro 92, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání bodu 98, sněmovního tisku 320.

 

Vážené kolegyně, kolegové, další dva body ve třetím čtení jsou zařazeny až od 11.30, budeme se proto věnovat návrhům v prvém čtení. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

49.
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka,
Stanislava Polčáka,Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
/sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Nejprve zde mám oznámení - pan poslanec Stanislav Polčák stáhl svůj podpis k tomuto návrhu zákona. Tuto informaci obdržely všechny poslanecké kluby.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 431/1. Prosím nyní, aby za navrhovatele tento návrh uvedl paní poslankyně Ivana Řápková.

Dámy a pánové, opět vás všechny žádám - opravdu hladina hluku je taková, že není možno soustředěně projednávat bod, který je na programu! Slovo má jediná osoba ve sněmovně a tou je paní poslankyně Ivana Řápková.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zde jménem skupiny koaličních poslanců představila návrh zákona, který máte k dispozici jako sněmovní tisk číslo 431. Novela vychází ze snahy posílit účinnost sankčních ustanovení zákona o přestupcích a posílit obecnou vymahatelnost práva. Zavádí následující změny do přestupkového zákona: za prvé novou sankci zákaz pobytu, jehož porušením by byl spáchán trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a za druhé jednotnou úpravu nočního klidu.

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami, jimž je ČR vázána, i předpisy EU. Jak vyžaduje Listina základních práv a svobod ve svém článku 14 odst. 3, mohlo by v případě nově zaváděné sankce zákazu pobytu docházet k omezení svobody pouze tehdy, pokud by to bylo nezbytné k udržení veřejného pořádku, a tím i práv a svobod druhých. I z hlediska práva EU by se jednalo právě o případ ochrany veřejného pořádku.

Události posledních dnů dokládají, že bezpečnostní situace v některých regionech je opravdu vážná. Bezpečnost v řadě měst se zhoršuje a roste počet přestupků. Prokazují to jednak statistiky městských policií, ale mnohem citelnější jsou stížnosti občanů, kteří žijí v problémových lokalitách. Se zvyšující se nespokojeností v jednotlivých městech mají zkušenosti především starostové. Ale není to pouze oblast severu Čech, která je v poslední době ve středu pozornosti médií. Nepříznivá situace a sociální napětí trápí i další lokality. Jistě si vzpomínáte na Nový Bydžov. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP