(10.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 365, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 183. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 83 přítomno 157, pro 87, proti 19. Konstatuji, že s návrhem zákona by vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 84, sněmovního tisku 365. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Místo omluveného pana ministra financí tento návrh bude provázet pan ministr Jaromír Drábek. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Suchánek a pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 287/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo? Prosím, pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych přednesl v rozpravě legislativně technickou úpravu, a to v článku 1 ve výčtu nového zákona se slova "a zákona č. 247/2010 Sb." nahrazují slovy "zákona č. 247/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb."

Důvodem je, že poslední dva citované zákony z pozměňovacího návrhu, nebo z návrhu zákona vypadly. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o přihlášku další do rozpravy ve třetím čtení. Není žádná, rozpravu tedy končím.

Pana zpravodaje požádám, aby nám navrhl další postup procedury hlasování.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Jako první bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou jsem před chvilkou načetl. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Doktora. Následně bychom hlasovali o návrhu pod písmenem A rozpočtového výboru. V případě, že projde pan poslanec Doktor, resp. jeho pozměňovací návrh, tak s tímto pozměňovacím návrhem. Za třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B kontrolního výboru a jako poslední bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana kolegy Vilímce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se, zda je námitka proti tomuto postupu. Není.

 

Zahajuji hlasování číslo 184. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 184 přítomno 157, pro 148, proti 3, návrh byl přijat.

 

Prosím tedy o první návrh pana poslance Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Prvním bodem hlasování bude legislativně technická úprava, kterou jsem načetl, a zpravodaj souhlasí. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 185. Kdo souhlasí s touto úpravou? Kdo je proti?

V hlasování číslo 185 přítomno 158, pro 146, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je pozměňovací návrh pana poslance Doktora. Zpravodaj souhlas. (Ministr: Stanovisko předkladatele je nesouhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 186, ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 186, přítomno 158, pro 124, proti 24, návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším bodem hlasování je bod A návrh rozpočtového výboru s již odhlasovanou změnou pana poslance Doktora pod písmenem D. Zpravodaj souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 187 přítomno 158, pro 151, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je pozměňovací návrh pod písmenem B kontrolního výboru. Zpravodaj souhlas. (Ministr: Stanovisko předkladatele je nesouhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 188. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 188 přítomno 158, pro 89, proti 46, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Posledním bodem pro hlasování je pozměňovací návrh pod písmenem C poslance Vilímce. Zpravodaj neutrální. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 189. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 189 přítomno 158, pro 16, proti 80, návrh přijat nebyl.

 

Ptám se pana zpravodaje a legislativy, zda je vše v pořádku.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 287, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování číslo 190, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 190 přítomno 158, pro 143, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 97, sněmovního tisku 287.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní
ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 320/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů ministra vnitra Jana Kubiceho a zpravodajku ústavněprávního výboru paní poslankyni Janu Suchou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 320/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Pan Poslanec Jeroným Tejc má slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP