(18.20 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, tato výroční zpráva je předkládána na základě zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu.

Dovolte mi, abych jenom stručně zrekapituloval, že příjmy Pozemkového fondu v minulém roce činily 2,140 mld. Kč a výdaje 3,346 mld. Kč. K poslednímu dni loňského roku spravoval Pozemkový fond zemědělskou půdu o celkové výměře 239 tisíc hektarů. Nároky oprávněných osob byly v roce 2010 vypořádány v celkovém objemu 172 mil. Kč. Ke konci roku 2010 evidoval Pozemkový fond pohledávky ve jmenovité hodnotě 17,8 mld. Kč. Z celkového objemu tvořily pohledávky před lhůtou splatnosti přibližně 97 %.

Tolik velmi stručný souhrn toho, co obsahuje výroční zpráva, která samozřejmě obsahuje řadu dalších podrobných údajů. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje výboru, pana poslance Františka Dědiče, který zastoupí pana kolegu Jiřího Papeže. Jenom upozorním, že návrh projednal zemědělský výbor. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 462/1. Slovo má pan poslanec František Dědič.

 

Poslanec František Dědič: Do třetice všeho dobrého. Ještě jednou dobrý večer, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Seznámím vás se 68. usnesením zemědělského výboru ze 17. schůze konané dne 8. září 2011 k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2010.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Papeže a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 schválit. Dále pak následují pověření.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Dědičovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky do této rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec František Dědič.

 

Poslanec František Dědič: I zde se potřetí přihlásím k textu usnesení, který jsem zde citoval.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím rozpravu podrobnou.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zaznělo.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 114, přítomno 90, pro 79, proti 2. Usnesení bylo přijato. Tím končí projednávání bodu 108, sněmovního tisku 462.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

109.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011
/sněmovní tisk 419/

Tento materiál uvede ministr Martin Kocourek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za pana ministra Vondru mi dovolte, abych vám předložil materiál 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011, který byl schválen usnesením vlády číslo 430 ze dne 8. června 2011.

Vojenská cvičení plánovaná Ministerstvem obrany na období roku 2011 vycházejí ze závazků členství České republiky v NATO a Evropské unii. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních je naplněním podstatných požadavků řídících orgánů NATO a Evropské unie na dosažení nezbytné míry interoperability Armády České republiky se štáby Aliance a jednotkami dalších členských států NATO a EU při plnění společných úkolů. Ministerstvo obrany, operačně taktické stupně velení, svazky a útvary Armády České republiky doplňují k již plánovaným dalších pět cvičení v zahraničí a dvě cvičení na území České republiky, přičemž náklady na provedení cvičení budou vynaloženy ze stávajícího rozpočtu na tuto oblast přípravy a resort obrany nebude vyžadovat žádné navýšení rozpočtu schváleného na rok 2011. Cvičení v zahraničí uvedené pod pořadovým číslem 5 již bylo vládou České republiky schváleno a v tomto materiálu je pouze upřesněno.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás tímto požádal, abyste vzali uvedenou informaci a materiál 1. doplněk na vědomí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 419/1. Nyní vystoupí v roli zpravodaje pan poslanec Jan Vidím, který zastoupí nepřítomného a omluveného pana poslance Antonína Seďu. Prosím, abyste nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, hezký podvečer. Výbor pro obranu a bezpečnost 8. září projednal předloženou materii a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Prosím, abyste se přihlásili. Nikdo se nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. V podrobné rozpravě předkládám návrh usnesení, který jsem zmínil ve své zpravodajské zprávě, a odkazuji se na něj.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115 o návrhu usnesení, se kterým jsme byli seznámeni panem zpravodajem a bylo nám též předloženo písemně. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 115, přítomno 91, pro 73, proti 3. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání bodu 10, sněmovního tisku 419.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

110.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2010
/sněmovní tisk 424/

Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, abyste se ujal slova, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ano, opět děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jen zrekapituluji, že předmětná zpráva jedná o souhrnné a pravidelné informaci o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve všech zahraničních operacích, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením číslo 429 ze dne 8. června 2011.

Cílem tohoto materiálu je informovat vládu a Parlament o politických, vojenských a finančních aspektech působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, Velké Británii a na Sinajském poloostrově v roce 2010. Materiál též zahrnuje informace o vnitropolitické situaci v jednotlivých zemích, o operačních úkolech jednotlivých kontingentů a o čerpání finančních prostředků v jednotlivých operacích za sledované období.

Dovoluji si požádat Sněmovnu, aby tento materiál a tuto informaci projednala a případně vyjádřila podporu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 424/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Vidíma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP