(18.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti?

V hlasování číslo 111 z přihlášených 84 pro 64, proti 18. Tento návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

106.
Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice
za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství
/sněmovní tisk 394/

Prosím, aby se slova ujal opět pan ministr Drábek a předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, tato informace je předkládána na základě usnesení vlády číslo 196/2006, kterým se ukládá ministru zemědělství každoročně předkládat Poslanecké sněmovně informaci o realizaci protipovodňových opatření. Tedy materiál obsahuje základní informaci o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrech u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi.

Chtěl bych konstatovat, že výše zmíněné programy jsou dále doplňovány o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření. Efekty této etapy souhrnně budou vyhodnoceny až po realizaci veškerých protipovodňových opatřeních v letech 2007 až 2013, ale již dnes se z toho průběžného hodnocení jeví jako velmi účelné a prospěšné pokračovat ve zvyšování protipovodňové ochrany také v dalších letech, to znamená po roce 2013.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Informaci projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 394/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Dědič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec František Dědič: Dobrý večer, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru ze 17. schůze dne 8. září 2011 k informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Jiřího Papeže a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství vzít na vědomí. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně informaci o přípravě a realizaci III. etapy programu prevence před povodněmi 2013 až 2020 a zabezpečení odpovídajících finančních zdrojů do konce června roku 2012. Dále pak pověřuje předsedu výboru předložením tohoto usnesení a zpravodaje výboru, aby tuto zprávu projednal a předložil zde, což jsem nyní za kolegu Papeže právě udělal.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pane zpravodaji, můžu vás poprosit pouze, abyste odkázal na usnesení, které jste byl býval přednesl?

 

Poslanec František Dědič: Takže já jenom odkážu na usnesení, které jsem zde již citoval, které tady zaznělo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Protože neregistruji nikoho dalšího, že by byl přihlášen do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu.

 

Zahájím tedy hlasování o usnesení, které přednesl pan poslanec Dědič.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 112. Z přihlášených 89 pro 78, proti 2. Tento návrh byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme se věnovat bodu 107, jehož projednávání zahajuji. Je to

 

107.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010
/sněmovní tisk 461/

Prosím, aby k tomuto tisku vystoupil pan ministr Jaromír Drábek a předložený návrh uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, na základě § 6 zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, je Poslanecké sněmovně předkládána zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2010. Ta zpráva je statisticko-informačním materiálem, který představuje dění v resortu v předcházejícím roce.

Dovolte mi jenom krátce shrnout, že v roce 2010, kdy odeznívala v České republice hospodářská recese, došlo k obnovení růstu hrubého domácího produktu na 2,2 % ve stálých cenách. Česká republika v tomto roce dosáhla 82 % průměrné úrovně HDP na obyvatele v paritě kupní síly za země Evropské unie. Celkové hospodářské oživení se pozitivně projevilo i v zemědělství, kde podle hrubého předběžného odhadu souhrnného zemědělského růstu vzrostl hospodářský výsledek na odhadovaných 6 miliard 240 milionů korun v roce 2010, což představuje výrazný nárůst. Přesto se z pohledu hospodářských výsledků v období 2004 až 2010 jedná o nárůst podprůměrný.

Zpráva obsahuje řadu dalších cenných informací, nicméně ty máte obsaženy v materiálu a považuji za nedůvodné je zde jednotlivě citovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zprávu projednal zemědělský výbor. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 461/1. Pan poslanec Pavel Kováčik tu není a je zastoupen zpravodajem panem poslancem Dědičem. Prosím.

 

Poslanec František Dědič: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně. Dovolte, abych vás seznámil se 69. usnesením zemědělského výboru ze 17. schůze dne 8. září 2011 ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2010, sněmovní tisk 461.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2010 vzít na vědomí. Dále pak pověřil standardně předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu o výsledcích projednávání.

Tímto jsem pana zpravodaje Pavla Kováčika zastoupil. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan zpravodaj František Dědič. Zahajuji všeobecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se, prosím, někdo? Nehlásí se nikdo. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Prosím o přihlášky do podrobné rozpravy. Pan kolega Dědič.

 

Poslanec František Dědič: Takže já už jenom odkážu zase na usnesení, které jsem zde před chviličkou přečetl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je další přihláška do podrobné rozpravy? Není-li, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které bylo předneseno.

Zahajuji hlasování číslo 113. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 113. Přítomno 92, pro 79, proti 4. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat. Usnesení jsme schválili.

Tím končím projednávání bodu 107. Zahajuji projednávání bodu

 

108.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010
a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2010
/sněmovní tisk 462/

O úvodní slovo požádám pana ministra Jaromíra Drábka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP