(18.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací, a to na minutu přesně. Přivolám kolegy ze všech zákoutí Poslanecké sněmovny, budeme pokračovat blokem zpráv, takže prosím, abyste se dostavili na svá místa. (Gonguje se.)

Jako první byly zařazeny body 103 a 104, nicméně jedná se o zprávy, které měl uvést pan ministr Jan Kubice, který zde není a byl by rád u těchto zpráv, a proto je zařadím až na konec bloku zpráv.

 

Začneme tedy bodem číslo 105, kterým je

 

105.
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
/sněmovní tisk 367/

Tento materiál uvede ministr Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, předloženým materiálem se plní úkol, který vyplývá z § 14 odst. 6 zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách. Zpráva shrnuje výsledky cenových kontrol prováděných všemi cenovými kontrolními orgány, tedy finančním ředitelstvími, Státní energetickou inspekcí, Energetickým regulačním úřadem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. Zpráva zahrnuje také některá mimořádná cenová šetření týkající se například nákupních a prodejních cen mléka, másla a sýrů na podnět senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo šetření cen cestovních kanceláří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal kontrolní výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 367/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj kontrolního výboru poslanec Václav Cempírek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý večer nebo podvečer, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením kontrolního výboru, který se zabýval zprávou o kontrolní činnosti prováděnou Ministerstvem financí. Kontrolní činnost se týká kontroly regulovaných cen a kontrolní výbor ve svém usnesení vzal na vědomí přehled činnosti cenových kontrol orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky." Zároveň pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení zaslala předsedkyni, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu České republiky.

Tímto jsem tak učinil a považuji tento bod za vyřízený. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Prosím, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych se chtěl zeptat předkladatele, protože v té zprávě je třeba pasáž týkající se obcí, kontrol, které dělají obce, a ve zprávě za rok 2010 je, že bylo provedeno 335 kontrolních akcí a částka uložená na pokutách je nějakých 48 500 korun, jestli si to pamatuji přesně. A úplně stejný počet kontrolních akcí a úplně stejná částka byla ve zprávě o cenové kontrole za rok 2009. Jestli se k tomu můžete vyjádřit, pane ministře, jestli opravdu těch kontrol bylo tolik na těch obcích a jestli opravdu bylo uloženo tolik pokut, nebo ta zpráva vzniká prostým kopírováním té zprávy minuloroční.

A ještě mám dotaz, protože na kontrolním výboru jsme při projednávání této zprávy se dotazovali Ministerstva financí, právě co se týká metodického řízení kontrol obcí, tak jestli byste nám mohl vysvětlit, jak vláda nebo Ministerstvo financí teda metodicky řídí obce, aby věděly, co mají při té cenové kontrole kontrolovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Co se týká jednotlivých čísel, mohu jen konstatovat, že ty částky a počty kontrol, které jsou uvedeny ve zprávě, se odvíjejí čísel, která jsou dodána obcemi.

Pokud se týká metodiky jednotlivých kontrol, tak to jsou kontroly, které jsou prováděny na základě kompetencí, které jsou dány jednotlivými zákony, a obce provádějí ty kontroly podle toho, na jaký rozsah cenových kontrol mají svoje vlastní rozpočtové zdroje. Tedy víc se k tomu dá velmi těžko říci, protože v řadě případů kontroly prováděné obcemi jsou paralelní k tomu, kde mohou kontrolovat i kraje, a tam metodické vedení je v tomto případě poměrně obtížné.

Nicméně na základě vyhodnocení metodické činnosti se v roce 2010 stejně tak jako v předchozích letech organizovaly konzultační akce pro kraje i pro obce, které byly zaměřeny na cenovou kontrolu, a kraje mají v tomto ohledu povinnost metodicky přenášet svoje poznatky na obce.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za odpověď. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. V té prosím pouze pana zpravodaje, jestli by byl tak laskav a odkázal na návrh usnesení, které přednesl a o kterém bychom měli hlasovat. Předpokládám, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Cempírek: Ano. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, odkazuji na návrh usnesení, který jsem před malou chvílí přednesl.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak - ano, samozřejmě, registruji. Odhlásím všechny. Prosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami. Podrobnou rozpravu jsem skončila. Teď počkáme, kolik nás bude, jestli budeme usnášeníschopní... (Chvíle čekání.) Můžeme hlasovat. Je nás 67 - dokonce 68. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP