(16.30 hodin)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já se dovolím vrátit zase k tématu, které už tady zaznělo.

Vážený pane nepřítomný ministře, nedávno, 13. 8. 2011, zemřel vrah Ctirad Mašín. Tato zpráva vás a celou vládu pravděpodobně velice zasáhla. Například ve svém prohlášení váš předseda vlády uvedl - cituji: "Byl to odvážný člověk a právě pro jeho odvahu jsem si jej velice vážil. Své hrdinství prokázal svým odporem proti totalitní diktatuře, která uvrhla naši zemi do desítek let nesvobody. Osobní statečnost prokázal i přesto, že čelil vážnému nebezpečí. Jeho osud patří k těm, které bychom si i pro vyrovnání s naší vlastní historií měli připomínat."

Tato slova jsou další důkaz vládní arogance a pohrdání. Dovolte mi připomenout ty činy, které označujete za odvážné, hrdinské a následováníhodné. V září 1951 se Milan Paumer spolu s bratry Mašíny rozhodli opatřit si zbraně pro své akce. Za tímto účelem nejprve přepadli služebnu SNB v Chlumci nad Cidlinou, kde zabili příslušníka SNB Oldřicha Kasíka. Poté o pár týdnů později přepadli služebnu v Čelákovicích, kde nejprve omámili chloroformem a následně podřízli spoutaného strážmistra Jaroslava Honzátka. 2. srpna 1952 byl poblíž Čáslavi jimi zastřelen pokladník národního podniku Kovolis Josef Rošický, který převážel peníze na výplaty. Zde odcizili 900 tisíc korun. Mimochodem, za ně si koupili nábytek a motorky. Toto nebyl žádný funkcionář KSČ, ale jen obyčejný účetní, který pracoval v Kovolisu už před znárodněním. Takto zabili řadu dalších lidí.

Bývalý premiér Mirek Topolánek v roce 2008 ocenil Mašíny i Milana Paumera čestnou plaketou. Vaše vláda v tomto zahrnování poctami vrahů pokračuje. Nelenila za peníze daňových poplatníků vyslat na pohřeb vraha Ctirada Mašína do Spojených států vládní speciál, kterým jste vy letěl a udělil vrahům bratrům Mašínům vysoké vyznamenání Zlatá lípa.

Členové Mašínovy skupiny nebyli žádní odbojáři, ale páchali činy, které jsou trestné na celém světě - vražda, pokus o vraždu, ublížení na zdraví, žhářství, peněžní loupež, krádež, omezování osobní svobody, únos a tak dále. Nezaslouží si žádné vyznamenání, ale plivnutí do obličeje. Proto se vás, pane ministře, ptám, co je hrdinského na podříznutí spoutaného bezbranného člověka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Teď můžeme přejít k interpelaci poslance Stanislava Grospiče na ministra Drábka. Prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dovolte, abych se vás zeptal, jak je zabezpečeno v návrhu rozpočtu České republiky pro rok 2012 financování nákladů vzniklých s výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. Podle ustanovení § 322 zákoníku práce mají odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tímto účelem jí umožnit určité specifikované možnosti, které jsou v ustanovení odst. 1 tohoto paragrafu zákoníku práce. Zároveň stát je zavázán podle odst. 4 § 322 zákoníku práce hradit náklady vzniklé s výkonem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborovým organizacím.

V posledních letech náklady státu na tuto činnost, tato úhrada neustále klesá. Za posledních šest let se snížila z původní výše 43 mil. na údajně navrhovanou výši pro rozpočet příštího roku na výši 32 mil. Pokud by tato skutečnost byla pravdou, došlo by k vážnému ohrožení výkonu bezpečnosti práce odborovými organizacemi z hlediska povinností ukládaných zákoníkem práce.

Chtěl bych se vás tedy v této souvislosti zeptat, zda se tento návrh této částky odvíjí od pravdy, od skutečnosti a v případě, že ano, z jakých důvodů Ministerstvo práce souhlasilo s ponížením této částky z původních 40 mil., které byly určeny na letošní rok, na 32 mil. pro rok příští.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana ministra Drábka, aby se vypořádal s touto interpelací v čase pěti minut.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, jak jste sám řekl, otázku úhradu nákladů odborovým organizacím na kontrolní činnost nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů upravuje § 322 zákoníku práce, konkrétně odst. 4, a samozřejmě celkový objem finančních prostředků, který může Ministerstvo práce a sociálních věcí na tento účel použít, je limitován částkou schválenou ve státním rozpočtu České republiky. Na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se neposkytují finanční prostředky předem, jedná se o náklady skutečně vzniklé těm odborovým organizacím, které kontrolu vykonávají.

V letošním roce bylo na tuto činnost poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 40 mil. 100 tisíc korun. S ohledem na nutnost úspor, které postihly všechny kapitoly a ukazatele státního rozpočtu, je pro rok 2012 stanovena pro tuto činnost částka ve výši 32 mil. korun. V této souvislosti je nutné podotknout, že odborové organizace mají právo, tak jak jste sám řekl, nikoliv povinnost vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nehrozí, že by v důsledku snížení finančních prostředků, kterými se hradí náklady odborových organizací na kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 322 zákoníku práce, došlo ke snížení úrovně bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ovlivňuje celá řada dalších faktorů, a nejen kontrolní činnost samotných odborových organizací. Především bych chtěl zdůraznit, že kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce mají v působnosti orgány inspekce práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí klade velký důraz na posílení, zefektivnění a zintenzivnění výkonu kontrolní činnosti všech kontrolních orgánů ve své působnosti. Jak jste možná zaznamenali, provádí se koordinované kontroly v součinnosti orgánů Úřadu práce České republiky, Státního úřadu inspekce práce a České správy sociálního zabezpečení, a to v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů včetně předpisů o bezpečnosti práce. Očekávám proto, že i v roce 2012 bude docházet k dalšímu zintenzivnění kontrolní činnosti ze strany orgánů inspekce práce v této oblasti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bych požádal pana poslance Grospiče, aby upřesnil svou interpelaci.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane ministře, za vysvětlení, které jste tady dnes podal. Já bych chtěl jenom upozornit na skutečnost, že takto výrazným snížením příspěvku na bezpečnost práce pro odborové organizace se dopředu vytváří precedent, kdy samozřejmě odborové organizace nebudou schopny dostatečně zabezpečovat funkce, které jim ukládá zákoník práce, byť tyto funkce nejou uloženy obligatorně a dávají určitou možnost působení odborovým organizacím.

Myslím si, že otázka šetření ve státním rozpočtu je vzhledem k celkové částce, která byla třeba pro letošní rok uvolněna ve výši 40 mil., poměrně marginální a že by to neměl být základní problém státního rozpočtu uchovat tuto částku zvlášť v současné době, kdy vláda zcela určitě chce vydávat signál společnosti, že jí jde primárně o udržení zaměstnanosti i o určitou podporu odborových aktivit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, čas. Děkuji. Reagovat bude ještě pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji. Jenom velmi stručně k terminologii. To nejsou prostředky na bezpečnost práce, tedy na zajištění bezpečnosti práce, to jsou prostředky, které dostávají odborové organizace na kontrolu bezpečnosti práce. Samozřejmě je možné vést polemiku, a ta polemika je oprávněná, jaká výše prostředků je přiměřená na takovouto činnost, to je samozřejmě fakt a já to nijak nezpochybňuji. Nicméně upozorňuji nakonec, tak jak tady padla čísla v úvodním příspěvku, že snížení je odpovídající tomu, jak se snižují provozní náklady ve všech ostatních oblastech i ve všech ostatních kapitolách, takže já to považuji za přiměřené. Je prostě potřeba jít cestou zefektivnění činnosti, nikoliv zvyšování nebo udržování nákladů státu na zajištění této činnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za doplnění. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Marta Semelová a bude se ve své interpelaci obracet na ministra Josefa Dobeše, který je nicméně omluven z dnešního jednání. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP