(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bude ještě reagovat ministr dopravy? Nebude, takže můžeme interpelaci ukončit a přejít k další interpelaci. Je to interpelace poslance Jiřího Petrů ve věci pronájmu lednických rybníků. Zazní za nepřítomnosti ministra Chalupy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře, organizační složka státu, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí a která je na základě ustanovení § 13 zákona č. 290/2002 Sb. příslušná hospodařit s majetkem státu, konkrétně pak s rybníky v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, oznámila v dubnu letošního roku záměr tyto rybníky pronajmout.

Byl jsem osloven senátorem za okres Břeclav a účastníky tohoto neveřejného výběrového řízení s tím, že postup této agentury byl velmi nestandardní a neprůhledný. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky totiž v oznámení záměru o pronájmu a zadávacích podmínkách stanovila podmínku, že nabízená výše nájmů musí být uvedena číselně a slovně pro každý rybník a rok zvlášť. Doporučena však byla firma, která se svou konkrétní nabídkou neuspěla, ale pojistila se, že v případě, že bude neúspěšná, zvýší svou nabídku o 10,5 % nad nejvyšší nabídku. Jednalo se o nabídku, která měla být ze soutěže vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. To se z nepochopitelných důvodů nestalo. V regionu se hovoří o tom, že za celým výběrem stojí nejmenovaný bývalý poslanec, dnes poradce na agentuře, a pouze se hledá forma, jak vše zlegalizovat.

Vážený pane ministře, senátor, předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, mě informoval, že vás požádal, abyste nepodepisoval nájemní smlouvu do doby, než bude on sám a s ním všichni soutěžící seznámeni s průběhem a hodnocením záměru pronájmu rybníků v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky. Na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se však 19. září tohoto roku objevila informace, že již byl vybrán nájemce lednických rybníků.

Z časových důvodů využívám institutu interpelace a táži se za prvé: Akceptoval jste žádost předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu České republiky na poskytnutí potřebných informací v této soutěži a do té doby nepodepsání smlouvy? Za druhé: Byl prověřen postup Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky při tomto výběrovém řízení? Za třetí: Byla již podepsána nájemní smlouva s takto vybraným účastníkem?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme jenom konstatovat, že na tuto interpelaci bude řádně odpovězeno v termínu.

Můžeme pokročit k další interpelaci, to je k interpelaci Petra Braného opět na ministra dopravy Pavla Dobeše. Prosím Petra Braného, aby přednesl interpelaci na přítomného ministra.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem si dobře vědom toho, že pan Dobeš byl jmenován ministrem dopravy před necelými třemi měsíci, a tedy mu ještě neuplynulo takové to nepsané období hájení. Nicméně jihočeští občané se na mě velice často obracejí a ptají se na problematiku D3. V rozpočtových turbulencích posledních nejenom týdnů, ale i měsíců si kladou otázku, zda se tato nadmíru pomalu probíhající stavba ještě nezpomalí, či dokonce nezastaví. Je to pro ně již únavné poslouchat přes dvacet let každý rok slova o problematické situaci ve financování stavby D3. Situace je opravdu tristní, když po více než dvacet let výstavba této dálnice pokračuje průměrným tempem 2 km ročně. Při tomto dosavadním tempu by se tak celé stavby Jihočeši dočkali zhruba za 95 let od jejího zahájení.

Ptám se, jaký je aktuální stav přípravy D3 z Prahy do Tábora. Počítá včera projednávaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury jednak s nezpomalením již beztak liknavého budování části mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, jednak s dálničním obchvatem Českých Budějovic, jehož termín výstavby stále není znám, který tato jihočeská metropole potřebuje rychle? Jak komplikuje původní záměr výstavby dálnice D3 aktuální stav čerpání evropských peněz z operačního programu Doprava?

A konečně poslední otázka. Když jsem v záležitosti dálnice D3 interpeloval v prosinci loňského roku vašeho předchůdce pana Bártu, tak mi na můj dotaz, zda se uvažuje o výstavbě jihočeské dálnice D3 i s pomocí peněz soukromých investorů, tedy cestou programu PPP, odpověděl, že by jeden z náměstků ministra měl být nově přímo vyčleněn alespoň krátkodobě jako nový náměstek čistě pro PPP projekty, protože se jedná o problematiku velice zásadní. Ale v této věci jsem ovšem za uplynulého zhruba tři čtvrtě roku nezaznamenal žádný posun. (Předsedající upozorňuje na čas.) Třeba i odůvodněný negativní postoj Ministerstva dopravy k takovéto formě financování rozvoje české dálniční sítě. Jaký je tedy aktuální stav?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím jenom o respektování času. Pana ministra prosím, aby se vešel do pěti minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom rychle k jednotlivým stavbám a k předchozí interpelaci od pana Chvojky. Ten se ptal, kdy se dostaví obchvat města Chrudim a kde sebereme peníze.

U dálnice D3 je situace zcela jiná. Jenom v jednotlivých číslech: 2011 je alokována částka 4,1 mld. korun plus 200 mil. korun na přípravu. Pro rok 2012 počítá rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s částkou 3,1 mld. a na přípravu 42 mil. korun na stavby.

Na jednotlivé otázky bych chtěl odpovědět takto. Samotná běžící stavba Tábor - Veselí nad Lužnicí, která je něco kolem 25 km dlouhá, se předpokládá kofinancování z operačního programu Doprava a výstavba se nezpomaluje vlivem peněz, ale předpokladem zprovoznění v důsledku opožděných stavebních povolení, a tím je posunutí na druhý kvartál roku 2013. Není to tedy tak, že by se jednalo o problém finanční, ale jedná se o problém stavebního povolení.

Chtěl bych říci, že co se týče trasy Praha-Tábor, zde probíhá proces EIA, zpracovává se posudek a k dispozici má být na podzim nebo v říjnu. Dále pevně doufám, že dostaneme stanovisko Ministerstva životního prostředí - pokud budu hodně optimistický, tak je možné říci, že to bude do konce roku 2011.

Neposlední problém je obchvat Českých Budějovic. Sám dobře víte, že obchvat Českých Budějovic je rozpočtován ve výši kolem 12,5 mld. Kč, snížené varianty se pohybují kolem 8,5 mld. Kč. Stále jsou to tak obrovské částky, že v tuto chvíli není finanční alokace na tuto stavbu možná.

Na druhou stranu, jak jsem zmínil, ostatní kraje nebo ostatní stavby jsou na tom mnohem hůře. Nedomnívám se, že 3,1 mld. je tak malá částka, že by se pozastavovala nebo úplně zastavila stavba.

Poslední dotaz byl směrem k PPP projektům. Zde je možné říci, že ve střednědobém horizontu je možné řešit tento projekt formou financování mimorozpočtově, to znamená například Public Private Partnership. Chtěl bych říci, že to může mít i určitý pozitivní dopad s ohledem na nestabilitu rozpočtové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury, která se bohužel stále zhoršuje, a tím pádem není možné dostatečně kvalitně předpokládat a vázat tříleté výhledy, jakým způsobem budeme připravovat a stavět jednotlivé projekty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP