(13.00 hodin)

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, protokol vychází z konceptu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Cílem protokolu je podporovat trvale udržitelné obhospodařování a ochranu karpatských lesů.

Senát Parlamentu České republiky protokol projednal jako senátní tisk 151 a doporučil jeho ratifikaci. Proto doporučuji propustit tisk do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Nikdo z vás se nehlásí, proto rozpravu uzavírám. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Navrhuje někdo další výbor? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o přikázání tisku výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přihlášených 134 poslanců pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Dalším bodem je

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011
/sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede tisk pan ministr Martin Kocourek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti předpokládá sjednání mezinárodní smlouvy pro určité úkony v rámci mezinárodní spolupráce, to je poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku, uznávání bezpečnostních oprávnění vydaných úřadem cizí moci apod.

Návrhy na sjednání mezinárodních smluv tohoto druhu jsou připravovány pouze s těmi státy, u kterých vznikla nebo v budoucnu se lze důvodně domnívat, že vznikne potřeba výměny utajovaných informací. Vzhledem k tomu, že Kyperská republika je členským státem Evropské unie, je sjednání předložené smlouvy plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Lze usuzovat, že zintenzivňující se bilaterální spolupráce si též vyžádá výměnu utajovaných informací. Sjednání smlouvy se v tomto kontextu jeví jako výhodné pro obě strany.

Smlouva byla podepsána v Nikósii dne 9. června 2011 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu České republiky a ministrem obrany Kyperské republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Davida Vodrážku, aby se ujal své úlohy.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že neexistuje žádná mnohostranná smlouva, která by zajišťovala ochranu utajovaných informací, musíme takové dohody uzavírat bilaterálně s jednotlivými státy. Kypr, se kterým jsme dosud podobnou smlouvu neměli, je schopen poskytnout České republice odpovídající úroveň ochrany. Proto navrhuji přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, nemám ani písemnou přihlášku, proto obecnou rozpravu uzavírám. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh zahraničnímu výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Nikoho nevidím.

 

O zahraničním výboru budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 105 z přihlášených 132 poslanců pro 105, proti 1. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Následujícím bodem je

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími
v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie,
podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011
/sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

I tento návrh uvede ministr Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Opět velmi stručně. Cílem předkládané dohody je umožnit bezproblémovou výměnu utajovaných informací v zájmu Evropské unie mezi členskými státy Evropské unie v případě, že mezi sebou nemají uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu, a tedy zajistit odpovídající ochranu utajovaných informací Evropské unie poskytnutých institucemi Evropské unie orgánům členských států ve všech členských státech Evropské unie a dále poskytnout třetím státům dostatečné záruky, že jejich utajované informace předané Evropské unii a členským státům Evropské unie budou odpovídajícím způsobem chráněny.

Jak již bylo zmíněno, dohodu za vládu České republiky podepsala v Bruselu 4. května 2011 stálá představitelka České republiky při EU paní velvyslankyně Vicenová.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku, paní poslankyni Gabrielu Peckovou, aby se ujala své úlohy.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr, myslím, dostatečně objasnil smysl této dohody. S některými zeměmi Evropy i světa má naše republika uzavřené bilaterální smlouvy, ale v rámci zjednodušení zacházení s utajovanými informacemi v rámci Evropské unie vyvstala nutnost celoevropské právní normy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo z místa? Nikdo se nehlásí. Písemnou přihlášku také nemám, a proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje, aby tisk projednal výbor zahraniční. Já se ptám, zda někdo navrhuje další výbor. Nikoho nevidím.

 

O návrhu na projednání zahraničním výborem právě zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 106 z přihlášených 131 poslance pro 107, proti 1. Návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že tento tisk projedná zahraniční výbor.

 

Pokračovat budeme následujícím bodem, kterým je

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně
utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011
/sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

I tento návrh uvede pan ministr Martin Kocourek, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Já bych chtěl jen připomenout, že vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán spolupracuje s NATO a Evropskou unií, zintenzivňuje se též bilaterální spolupráce s Českou republikou. Lze tedy usuzovat, že takováto dohoda bude vyžadovat výměnu utajovaných informací, přičemž sjednání smlouvy o ochraně utajovaných informací se v tomto kontextu jeví jako výhodné pro obě strany. Česká republika je připravena spolupracovat s Ázerbájdžánem v bezpečnostní oblasti na úrovni ministerstev vnitra a obrany. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této smlouvy budou předávány do stupně utajení informace jako tajné.

Smlouva byla podepsána v Baku dne 17. května 2011 velvyslancem České republiky panem Matulou a velvyslancem Ázerbájdžánu v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Renáta Witoszová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi poděkovat panu ministrovi za uvedení této smlouvy. Dovoluji si jenom podotknout, že je plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky, a navrhuji přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná písemná přihláška mi nebyla předložena. Nevidím, že by někdo chtěl vystoupit a hlásil se z místa, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje další výbor. Nevidím nikoho.

 

O přikázání zahraničnímu výboru právě zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 107 z přihlášených 131 poslance pro 104, proti 1. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP