(12.50 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavním cílem reformy v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj je posílení účasti rozvojových zemí na rozhodování v rámci banky. Schválená rezoluce Sboru guvernérů povede k navýšení hlasovací síly rozvojových zemí o 1,4 % na celkových 44 % prostřednictvím zdvojnásobení tzv. základních hlasů. Podotýkám, že v případě České republiky se tímto procesem hlasovací podíl navýší z 0,4 % na 0,41 %, a to bez jakýchkoli dopadů na státní rozpočet.

Pokud se týká rezoluce Rady správců, tam jde o to, že bylo třeba modernizovat mandát Rady správců, rozšiřuje se zejména okruh projektů, které mohou příslušné garance využít, protože v současné době již nabízené garance neodpovídají představám investorů o krytí politických rizik a omezení vyplývajících z původního znění dohody.

Doporučuji tedy propuštění předloženého materiálu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní se slova ujme zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Fischerová.

Seznámím vás ještě s doručenou omluvou. Od 14 do 19 hodin se dnes omlouvá z důvodu pracovní cesty pan poslanec Jiří Oliva.

A nyní má slovo paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr všechny základní informace k tomuto materiálu již řekl. Musím říci, že považuji tuto banku, která je nyní na programu jednání, za velice důležitou i za pomoc pro bývalé Československo, které bylo zakládajícím členem. A i v současné době patříme ke špičce bývalých zemí východního bloku, které dokázaly ve spolupráci s touto bankou opravdu mnohé investice realizovat. Sama jsem tuto banku navštívila, takže dovedu trochu dohlédnout do toho a naprosto tuto dohodu podporuji a postoupení do druhého čtení podobně. Jako bylo už řečeno, přikláním se také a doporučuji přikázat zahraničnímu výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku a nevidím nikoho, že by se do rozpravy hlásil z místa. Obecnou rozpravu uzavírám a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má prosím ještě někdo další návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání zahraniční výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 111 z přihlášených 133 poslanců pro 110, proti jeden. Návrh byl přijat a tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Máme zde další návrh a tím je bod číslo

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských
Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011
/sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Návrh opět uvede pan ministr Jaromír Drábek, já mu dávám slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká republika zahájila řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy, lidově zvanými daňové ráje, které prozatím vyústily ke sjednání šesti konečných návrhů textu dohod o výměně informací. Návrh dohody s vládou Britských Panenských ostrovů je jedním z nich.

Uzavřením navrhované dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace potřebné ke správnému stanovení výběru a vymáhání daní. Od těchto opatření tak lze očekávat nejen možnost českých správců daně doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.

Považuji uzavření takovéto dohody skutečně za úspěch České republiky při vyjednávání mezinárodních daňových smluv, který bude mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně přispěje i ke zvýšení prevence finanční kriminality osobně. Proto doporučuji propuštění této předlohy do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Slova se ujme paní zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Gabriela Pecková a já vás ještě seznámím s další doručenou omluvou. Omlouvá se pan poslanec Josef Šenfeld v době od 14 hodin zřejmě do skončení dnešního dne.

Prosím, paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, smyslem této smlouvy je boj proti škodlivým daňovým praktikám, což je v globalizované ekonomice nezbytné pro řádné fungování daňového systému v každém státě. Umožní se tak lepší prověřování řádného zdanění příjmů a majetku českých daňových subjektů a odhalování daňové trestné činnosti.

Doporučila bych přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, neregistruji žádnou přihlášku, ať už přímo z místa nebo písemnou. Rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tisk k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje další výbor. Nenavrhuje.

 

O zahraničním výboru rozhodneme hlasováním, které jsem právě zahájila. Prosím vás, abyste se vyjádřili, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 102 z přihlášených 135 poslanců pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat a tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,
který byl podepsán dne 27. května 2011
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

I tento návrh uvede pan ministr Jaromír Drábek za nepřítomného omluveného ministra Ivana Fuksu. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, protokol, který je vám předkládán, je sjednaným protokolem k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Ten protokol je právně závazným nástrojem. Vychází z konceptu trvale udržitelného obhospodařování lesů a díky němu bude především účinnější slaďování zájmů správy lesů a ochrany přírody, umožní výraznější participaci různých zájmových skupin a bude lépe podporována mezinárodní spolupráce.

Přijetí protokolu nevyžaduje změny v právních předpisech České republiky a nebude znamenat pro Českou republiku povinnost platit žádné další povinné příspěvky nad rámec příspěvků poskytovaných smluvními stranami úmluvy.

Doporučuji Poslanecké sněmovně předložený návrh postoupit do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pokud jde o zpravodaje k tomuto tisku, pan zpravodaj Robin Böhnisch je omluven a navrhuje se, aby se jeho úlohy ujal pan poslanec David Vodrážka. O tom ovšem musíme rozhodnout hlasováním, kterým vyslovíme se změnou zpravodaje souhlas.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se změnou v osobě zpravodaje. Kdo je proti?

V hlasování číslo 103 z přihlášených 134 poslanců pro 111, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Děkuji a prosím nově schváleného zpravodaje pana poslance Vodrážku, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP