(12.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tím můžeme ukončit obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání. Jak jsem již říkala, organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Paní poslankyně Konečná navrhuje výbor zdravotní. O těchto dvou návrzích budeme postupně hlasovat, pokud nikdo nenavrhne ještě další jiný výbor. Není tomu tak.

 

Budeme tedy jako první hlasovat o přikázání tisku k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přihlášených 136 poslanců pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, který podrobíme hlasování, je návrh, aby se tiskem zabýval výbor zdravotní.

O zdravotním výboru zahajuji hlasování teď a ptám se, prosím, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 z přihlášených 136 poslanců pro 97, proti 7. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a výboru zdravotnímu. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem následujícím a tím je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku
/sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Z pověření vlády za omluveného ministra financí uvede návrh ministr Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dohoda s Ázerbájdžánem se shoduje s takzvanou vzorovou dohodou o podpoře a ochraně investic. Dohoda obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého státu. Obsahuje rovněž takzvanou harmonizační klauzuli, která zajišťuje soulad této dohody s komunitárním právem. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna propustila tuto dohodu do druhého čtení, protože tato dohoda může být důležitým krokem k prohloubení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Tím je pan poslanec Pavel Holík a já ho zvu k mikrofonu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji, paní předsedající. Vládo, kolegyně a kolegové, po přednesené zprávě doporučuji tento vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku, přikázat zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Není do ní přihlášen žádný poslanec ani poslankyně písemně. Nevidím, že by se někdo chtěl přihlásit z místa. Obecnou rozpravu proto končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje ještě další jiný výbor. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tisku zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přihlášených 136 poslanců pro 104, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Pokračujeme bodem následujícím. Tím je

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království
Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011
/sněmovní tisk 417/ - prvé čtení

I tento návrh za omluveného ministra financí uvede ministr Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojího zdanění s téměř 80 státy světa. Tato smlouva standardně upravuje, tedy návrh, který vám je předkládán, základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí. Upravuje zásadu nediskriminace, neformální řešení sporu, zajistí výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Uzavření této smlouvy může zlepšit rozvoj vzájemných hospodářských vztahů, proto doporučuji propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Lenka Andrýsová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Poslanecká sněmovno, navážu na slova pana ministra, který shrnul cíl a vůbec podstatu celé smlouvy. Jedná se o standardní smlouvu vypracovanou na základě modelových smluv OECD a OSN a já plénu navrhuji, abychom tento tisk přiřadili k projednání zahraničnímu výboru, ostatně jak nám to doporučuje i organizační výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí písemně, a jak vidím, tak ani ne z místa, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Navrhuje někdo ještě jiný výbor? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tisku výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 z přihlášených 134 poslanců pro 106, proti 1. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem následujícím. Je to

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011
/sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

I tento návrh uvede pan ministr Jaromír Drábek a já mu dávám slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji. Paní místopředsedkyně, tak jako v minulém případě toto je další smluvní dokument v oblasti mezinárodních daňových vztahů, tedy smlouva o zamezení dvojímu zdanění s vládou Hongkongu jako zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky. Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady a jenom podotýkám, že se zabývá zdaňováním všech druhů příjmů a obecně aplikuje jako metodu vyloučení dvojího zdanění metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Doporučuji propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Nyní zvu k mikrofonu paní zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Kristýnu Kočí.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, po odůvodnění tohoto návrhu panem ministrem si pouze dovolím doporučit Poslanecké sněmovně přikázat tuto smlouvu zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí písemně, nevidím nikoho, že by se hlásil z místa, rozpravu uzavírám. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Navrhuji, prosím, někdo ještě jiný výbor? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasováním rozhodovat o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 100 z přihlášených 134 poslanců pro 111, proti žádný. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Budeme pokračovat následujícím bodem. Tím je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance
pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
/sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

I tento návrh odůvodní pan ministr Jaromír Drábek a já mu dávám slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP