(12.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

(Na lavicích členů sociální demokracie cedule s nápisem: "STOP VLÁDĚ, která fackuje občany!")

 

Následuje bod

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Za nepřítomného ministra školství, mládeže a tělovýchovy - promiňte prosím, pokud potřebujete mluvit, máte příležitost na chodbě (reakce na hovor několika stojících poslanců u lavic Věcí veřejných) - ministr školství, mládeže a tělovýchovy je tedy omluven a za něj návrh předloží pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, zmíněná Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, přijetí jejichž změn je podmíněno souhlasem Parlamentu a ratifikací prezidenta. Příloha I a Příloha II jsou nedílnou součástí této úmluvy a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

Schválená změna, která nabyla účinnosti 1. ledna 2011, aktualizuje a doplňuje tyto přílohy o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem a zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Vláda vyslovila souhlas s přijetím těchto změn dne 11. května 2011. Jejich přijetí nemá žádné dopady na rozpočet ani státní správu či podnikatelský sektor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, jak zdůraznil pan ministr, Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu je aktualizovaná, neboť se pochopitelně objevuje celá řada dalších látek farmakologického charakteru i jiných, které mohou působit negativně na zdraví sportovce. Proto bylo zapotřebí, aby došlo k aktualizaci této problematiky. Jedná se o změnu Přílohy I, která obsahuje veškerý seznam těchto látek, a dále potom Přílohy II, která spočívá v aktualizaci podmínek pro udělení terapeutických výjimek. To znamená, že tehdy, když příslušný sportovec je nemocen, umožňuje použití určitých látek, které jsou uvedeny v Příloze I.

Souhlasím s panem ministrem, doporučuji přikázat projednání této zprávy do kompetence zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se vás, zda se hlásíte z místa. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Já se vás ptám, zda někdo navrhuje další výbor, který by se měl tiskem zabývat. Nevidím, že by někdo chtěl takový návrh podat.

 

Proto budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 95 z přihlášených 137 poslanců pro 115, proti 1. Návrh byl přijat. Vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci
Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS
a světě práce a stanovisko vlády k němu
/sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který zřejmě zastoupí i dalšího ministra - zdravotnictví, kterému tyto věci též patří do gesce. Prosím, aby se pan ministr Drábek ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, ústava Mezinárodní organizace práce stanoví vládě povinnost postoupit Parlamentu každou úmluvu a doporučení této organizace včetně stanoviska k nim. Cílem této povinnosti je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí, a právě proto Poslanecké sněmovně předkládám i Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV či AIDS a světě práce.

To, co bylo přijato, je výrazem dohody vlád, odborů a zaměstnavatelů ve snaze sjednotit a podpořit úsilí v boji proti HIV. Především jde o oblasti jako pracovní rehabilitace, překonávání společenské stigmatizace, ale také při samotném lékařském podchycení a zdravotní péči. Jako základní prvky v této oblasti se vyzdvihuje prevence, ochrana pracovníků v rizikových profesích, ale také ochrana soukromí pracovníků a jejich rodinných příslušníků.

Doporučení neobsahuje žádné formální závazky a nemůže tak mít žádný dopad na veřejné rozpočty zaměstnavatele ani zaměstnance. Vzhledem k tomu, že současná legislativa i praxe předkládanému doporučení vyhovuje, doporučila vláda ministru zdravotnictví a ministru práce a sociálních věcí, aby k jeho obsahu v rámci svých kompetencí přihlíželi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Protože vidím, že pan ministr zdravotnictví je přítomen, nechci ho krátit na jeho právech a jen se ujistím, že jeho přítomnost neznamená, že usiluje o mikrofon v tuto chvíli. (Neusiluje.) Prosím, aby se tedy slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Jaroslav Eček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Eček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, doporučení není mezinárodní smlouvou, nepodléhá ratifikaci, nevyplývají z něj žádné mezinárodněprávní závazky. Nicméně vláda má povinnost informovat o tomto doporučení zákonodárný sbor, což tímto vláda činí.

Navrhuji, aby Sněmovna vzala na vědomí doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce, schválit stanovisko vlády k tomuto doporučení. Doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: 1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a o AIDS a světě práce, sněmovní tisk 388. 2. Schvaluje stanovisko vlády k doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce, sněmovní tisk 388.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já se chci jenom zeptat pana zpravodaje. Já si nejsem jistá, jestli nepředběhl o jeden krok dobu, protože jsme ten tisk ještě neměli v žádném z výboru. A já bych se hlásila do rozpravy stejně, protože si myslím, že i vláda k tomu přijala stanovisko, že žádá ministerstva práce a sociálních věcí i zdravotnictví, aby v budoucnu s těmito dokumenty pracovala.

Já jsem chtěla navrhnout, aby to tentokrát nedostal pouze zahraniční výbor, kterému to samozřejmě gesčně přísluší, ale aby to bylo přikázáno výboru sociálnímu a výboru zdravotnímu, protože si myslím, že se jich zrovna tento vládní návrh týká.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, paní poslankyně, já vás můžu informovat, že bych poté seznámila Sněmovnu s tím, že organizační výbor navrhuje přikázání tisku výboru pro sociální politiku, a samozřejmě že se potom budu ptát - nebo už teď beru na vědomí, že vy navrhujete výbor zdravotní. Je to tak? (Poslankyně Konečná souhlasí.)

Dobře. Jsme pořád v obecné rozpravě. Přeje si vystoupit pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Já jenom k tomu vysvětlení. Toto je opravdu hraniční případ, kdy je to spíše forma informace nebo doporučení nebo návrhu. Přesto vnímám ty argumenty a považuji tuto oblast skutečně za velmi důležitou a myslím si, že je vhodné, aby doporučení projednaly výbory, ať už kterýkoli z těch, které se k tomu, byť třeba potom i vlastní iniciativou, přihlásí. Takže děkuji za tu iniciativu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP