(12.20 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Chtěl bych také říct, že vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje mezi Českou republikou a Argentinou letecké spojení, lze tuto dohodu považovat za základní kámen pro realizaci leteckého provozu mezi oběma státy v budoucím období.

Stejně tak jako předchozí tisky je v souladu s ústavním pořádkem, ostatními součástmi právního řádu České republiky. Poprosím Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednávání v zahraničním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Tím je pan poslanec Rom Kostřica a já mu předávám slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V souhlasu a v souvislosti s tím, co tady řekl pan ministr, se domnívám, že tento vládní návrh, který upravuje bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou ve formě dohody, je to forma smlouvy prezidentské kategorie, která nebude mít nárok na finanční prostředky z rozpočtu. Doporučuji přikázat tuto smlouvu k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl a pan zpravodaj se také přihlásil k návrhu, abychom předložený návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Teď se vás ptám, zda někdo navrhuje ještě další jiný výbor. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 92 z přihlášených 131 poslanců pro 109, proti 1. Návrh byl přijat a my jsme vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem následujícím. Tím je

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení
Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
/sněmovní tisk 389/ - prvé čtení

Návrh opět uvede ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Jedná se o Dohodu o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru. Ta samotná dohoda byla ze dne 5. května 2011 a byla podepsána sedmi státy z regionu střední Evropy. Smluvními stranami dohody jsou Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko.

Funkční bloky vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky, které umožní širší spolupráci mezi poskytovateli letových provozních služeb s cílem dosáhnout požadované kapacity a efektivnosti sítě uspořádání letového provozu, dále udržet vysokou úroveň bezpečnosti a přispět tak k celkové výkonnosti systémů letecké dopravy a snížení jejich dopadu na životní prostředí. V souladu s konceptem jednotného evropského nebe mají členské státy Evropské unie přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby funkční bloky vzdušného prostoru zřídily do 4. prosince 2012.

Implementací funkčního bloku vzdušného prostoru se ročně ušetří dva miliony proletěných kilometrů a dojde ke snížení emisí CO2 o 22 tisíc tun ročně od roku 2017, a to zejména z důvodu efektivnějšího uspořádání a koordinace toku letového provozu mezi smluvními stranami.

Dohoda bude smlouvou prezidentské kategorie, a to na základě ustanovení článku 49 písmene a) a písmene e) Ústavy České republiky, přičemž současně s jejím uzavřením se předpokládá ukončení dohody CEATS, ze které by mohly pro Českou republiku vyplývat odlišné závazky.

Tímto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Tento tisk i následující jsou dva velmi odborné materiály, které se týkají řízení letového provozu nad územím České republiky. Jak již vyplývá z vystoupení pana ministra, je to posun kupředu, který ušetří nalétané kilometry, ušetří životní prostředí a zjednoduší provoz a jeho řízení nad naším územím. Tedy já doporučuji přikázat zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní se nikdo nehlásí písemně, a jak vidím, tak ani z místa, a mohu proto obecnou rozpravu ukončit. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. K témuž návrhu se připojil též zpravodaj pan poslanec Hamáček. Má prosím ještě někdo jiný další návrh? Nevidím, že by někdo něco chtěl navrhovat.

 

Proto budeme hlasovat o návrhu na přikázání tisku zahraničnímu výboru.

O tomto zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 93 z přihlášených 132 poslanců pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k bodu následujícímu. Tím je

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování
letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL
ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném
prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace
článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb
a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském
oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
/sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Předložený návrh opět uvede ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Je to právě už v předchozím tisku zmíněná dohoda o ukončení dohody CEATS, která byla 5. května 2011 podepsána sedmi smluvními státy, tak jak jsem uváděl, tedy ještě jednou - Bosnou a Hercegovinou, Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem a následně též Itálií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL.

V roce 1997 byla uvedenými státy podepsána Dohoda o provozování letových provozních služeb ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru a v platnost vstoupila dne 28. srpna 2004. Cílem bylo zjistit a zajistit centralizované poskytování letových provozních služeb s maximální efektivitou a s minimálními náklady organizací EUROCONTROL. Nicméně v průběhu let se ukázalo, že centralizovaný projekt řízení letového provozu ve společném středisku nevyřeší problém nedostatečné kapacity pro uspokojení předpokládané poptávky po letových provozních službách ve vzdušném prostoru smluvních států. To znamená, smluvní státy dohody se tak dohodly na tom, že ukončí spolupráci v rámci CEATS a vytvoří mezi sebou, již bez účasti Itálie, v souladu s evropskou legislativou jednotného evropského nebe funkční blok vzdušného prostoru.

Vzhledem ke skutečnosti, že ta dohoda byla uzavřena dle ustanovení článku 49 písmene e) jako smlouva prezidentské kategorie, takže dohoda o ukončení platnosti musí být stejné kategorie.

Tímto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pan poslanec Jan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Odkazuji na své předchozí vystoupení a navrhuji přikázat zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji za stručné a srozumitelné vyjádření.

Otevírám obecnou rozpravu. Do ní se nikdo nehlásí. Písemnou přihlášku do ní také nemám. Proto obecnou rozpravu ukončuji. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. K témuž se připojili i řečníci, kteří k tomu bodu právě vystoupili. Já se ptám, zda někdo z vás chce navrhnout další výbor k projednání tohoto tisku. Nikoho nevidím.

 

Proto budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 94 z přihlášených 135 poslanců pro 110, proti 1. Návrh byl přijat a usnesení schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP