(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Není do ní žádná písemná přihláška, nevidím ani, že by se někdo hlásil z místa, proto rozpravu uzavírám.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Hlasování právě zahajuji. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 88 z přihlášených 132 poslanců pro 110, proti 1. Návrh byl přijat a navržené usnesení tím bylo schváleno.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně
utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011
/sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že Lucembursko je členem NATO i Evropské unie, lze usuzovat, že bilaterální spolupráce bude vyžadovat výměnu utajovaných informací. Já bych chtěl říci, že podrobnosti, to znamená věci, které jsou upraveny touto smlouvou, jsou standardního charakteru a informovali jsme o nich v průběhu prvního čtení. Smlouva byla podepsána 11. dubna letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážku, aby odůvodnil usnesení. To nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 336/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Vodrážka: Paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 12. schůze dne 23. června 2011, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsané v Praze dne 11. dubna 2011. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a nevidím, že by se do ní někdo hlásil z místa. Rozpravu uzavírám.

 

Budeme hlasovat o návrhu, tak jak jej pan zpravodaj přednesl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 89 z přihlášených 131 poslanců pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno.

 

Můžeme přistoupit k bodu následujícímu. Tím je

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
/sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Slova se ujme ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jedná se o materiál, který obsahuje text letecké dohody, který byl vyjednán a podepsán zástupci Evropské unie a jejích členských států na jedné straně a zástupci Gruzie na straně druhé. Tato dohoda, jednotná, nahradí po svém vstupu platnost všechny dvoustranné letecké dohody mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie a Gruzií včetně té mezi Českou republikou a Gruzií z roku 2010.

Cílem dohody je stanovení jednotlivých a liberálních pravidel pro letecký provoz mezi oběma stranami. Přínosem bude například vytvoření společného rámce pro obchodní podmínky a ochranu spotřebitelů nebo sjednocení právních předpisů v oblasti provozní bezpečnosti ochrany před protiprávními činy v uspořádání letového provozu.

Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Nyní vystoupí zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jan Hamáček a odůvodní usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 357/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento tisk na své 12. schůzi dne 23. června tohoto roku a po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Tomana, zpravodajské zprávě kolegy Novosada a po rozpravě doporučuje přijmout Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Není do ní žádná písemná přihláška, nevidím, že byste se někdo hlásil. Proto rozpravu ukončuji.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení, tak jak jej pan zpravodaj Hamáček navrhl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 90 z přihlášených 132 poslanců pro 104, proti 1. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
/sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Slova se opět ujme ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Jedná se o podobný materiál jako ten předchozí. Akorát jde na druhé straně o Jordánské hášimovské království. Bude se rušit platnost smlouvy mezi Českou republikou a Jordánskem z roku 1997. Jinak obsahem je velmi podobné sdělení jako v předchozím tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru, kterým je poslanec Jan Bauer, aby odůvodnil usnesení výboru. To nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 358/1. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento vládní návrh na svém zasedání, jestli se nemýlím, 21. června a přijal usnesení, ve kterém doporučuje této velectěné Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas s ratifikací, s tímto vládním návrhem, jehož celý název si dovolím s vaším svolením nečíst. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, nevidím, že byste chtěl někdo vystoupit. Rozpravu proto končím.

 

Přikročíme k hlasování, tak jak navrhl znění usnesení příslušný zahraniční výbor a seznámil nás s tím zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 91 z přihlášených 132 poslanců pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu, kterým je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Argentinské republiky o leteckých službách
/sněmovní tisk 368/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Předkládaná mezinárodní smlouva je první dohodou v oblasti civilního letectví uzavřenou mezi Českou republikou a Argentinou. Dohoda byla podepsána dne 31. března 2011 v Buenos Aires a jejím cílem je vytvoření komplexního rámce pro provozování obchodní letecké dopravy mezi oběma státy. Dohoda je velmi liberální a odpovídá stávajícímu i očekávanému vývoji v letecké dopravě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP