(12.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Pokud jde o další výbor, rozpočtový výbor tento tisk projednal ze své iniciativy. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 288/1. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby usnesení tohoto výboru odůvodnila. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, tento tisk projednal na svém jednání rozpočtový výbor na 15. schůzi dne 18. května 2001 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku do ní nemám. Zjišťuji, že k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Grebeníček. - Ne, to nebyla faktická poznámka. Do rozpravy se nikdo nehlásí ani z místa, a jak jsem již říkala, ani písemně. Rozpravu ukončuji.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, resp. o navržených usneseních. Návrh zahraničního výboru je, domnívám se, přesnější, nicméně zpravodajové by měli navrhnout, jakým způsobem se hlasováním s těmito dvěma usneseními vypořádat. Prosím pana zpravodaje Novosada.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Doporučuji ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já vím, že doporučujete, ale jsou tady dvě usnesení. Ano, paní poslankyně. Paní poslankyně Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že garančním výborem byl výbor zahraniční, měli bychom hlasovat o usnesení výboru zahraničního.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který vypracoval zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 86 z přihlášených 132 poslanců pro 117, proti jeden, návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu a tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu... (Připomínky mimo mikrofon.)

Ano, prosím, beru zpět svá úvodní slova.

 

Budeme projednávat

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze
/sněmovní tisk 330/ - druhé čtení

Prosím, aby se za nepřítomného omluveného ministra financí opět slova z pověření vlády ujal pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, všichni jistě víte, že po mnoha letech bojů se situace na Cejlonu uklidnila, tedy byl vhodný čas sjednat se srílanskou vládou standardní dohodu o vzájemné ochraně investic. Tato dohoda, konstatuji, že obsahuje tzv. harmonizační klauzule, které zajišťují soulad této dohody s unijním právem a je pro české investory výhodná vzhledem k tomu, že Srí Lanka je perspektivní oblastí podnikání, zejména v zahraničním obchodu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Kubatu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 330/2.

 

Poslanec Václav Kubata: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal na své 13. schůzi dne 7. září tuto dohodu a doporučuje Poslanecké sněmovně: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. března 2011 v Praze.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Iniciativně tento tisk projednal i rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 330/1. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s usnesením a odůvodnila jej.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tento tisk projednal rozpočtový výbor na svém jednání na 17. schůzi dne 29. června 2011 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze.

A dále bych si dovolila navrhnout, aby se hlasovalo opět o usnesení garančního výboru, neboli zahraničního.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, neregistruji nikoho, že by v rozpravě chtěl vystoupit a hlásil se z místa. Proto ukončuji rozpravu. Závěrečná slova nepředpokládám.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 87 z přihlášených 132 poslanců pro 111, proti žádný, návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra,
podepsaná v Rijádu, Království Saúdské Arábie dne 22. února 2011
/sněmovní tisk 316/ - druhé čtení

Slova se ujme pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, kterému předávám slovo. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych jen zrekapitulovat a navázat na to, co jsem řekl v prvním čtení, tj. že na mimořádné konferenci ministrů Mezinárodního energetického fóra v únoru 2011 byl přijat text charty, který přesněji vymezuje institucionální strukturu fóra, vzájemné kompetence a principy financování chodu této mezinárodní politické iniciativy na podporu rozvoje dialogu mezi klíčovými světovými producenty, zejména z OPEC, a spotřebiteli, což jsou zejména země OECD, v oblasti ropy a plynu. Pro Českou republiku se jeví jako výhodné podílet se na těchto aktivitách fóra, a to jako možného zdroje pro koncipování analýz a směrů možného vývoje energetických trhů a pro řešení energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie.

Na základě doporučení zahraničního výboru Sněmovny bych vás též chtěl požádat o souhlas Poslanecké sněmovny s touto ratifikací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážku, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 316/1. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych po odůvodnění pana ministra přečetl usnesení zahraničního výboru z 12. schůze dne 23. června 2011, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlasu k ratifikaci Charty Mezinárodního energetického fóra, podepsané v Rijádu, Království Saúdské Arábie dne 22. února 2011, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP