(11.50 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já jsem tady včera při projednávání jednoho bodu vznesl dotaz. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se s tímto problémem vláda nebo vedení Sněmovny vypořádaly.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, pane poslanče. Odpověď dostanete, stejně tak všechny kolegyně a kolegové. Odpoví předsedkyně Sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych chtěla odpovědět panu poslanci Koníčkovi. Abych vám připomněla, jednalo se o včerejší jednání Poslanecké sněmovny, když to řeknu hodně zjednodušeně, kdy jeden ministr zastoupil jiného ministra a uvedl jeho bod, který byl na pořadu schůze a který měl být projednáván.

Vzhledem k tomu, že to byla zcela zažitá běžná praxe, o které každý, kdo je v Poslanecké sněmovně, ví, že probíhala řadu let, ne pouze za této vlády, ale i za vlád předchozích, tedy v době, kdy opozice byla ve vládních lavicích, tak se domnívám, a vycházeli jsme včera z tohoto zažitého principu. Proto bylo umožněno projednávání tohoto bodu.

Jestliže potom pan poslanec Koníček vznesl svou námitku, nezůstali jsme samozřejmě nečinní. Vedení Poslanecké sněmovny zjišťovalo, co lze udělat, abychom zabránili opakování podobných věcí, aby Sněmovna tedy neměla pocit, že je opomíjena ze strany členů vlády. Proto máme pro vás dva návrhy.

První návrh je ten, že se budeme řídit tím zažitým principem, který zde řadu let fungoval, a budeme v něm moci pokračovat.

Druhý návrh je, že jsem mluvila též s panem premiérem a je připraven jeho dopis, kterým nám říká, že "v souvislosti s jednáním Poslanecké sněmovny ze včerejšího dne si vám dovoluji sdělit, že zvlášť pověřeným členem vlády ve smyslu § 86 odst. 1 zákona č. 95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, je věcně příslušný člen vlády. Pokud se věcně příslušný člen vlády ze závažných důvodů nemůže projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně zúčastnit a je omluven, dohodne se s mým vědomím s jiným přítomným členem vlády na zastoupení. Jedná se o zažitý postup, na kterém se v otázce pověření dle § 86 odst. 1 a rovněž § 57 odst. 2 zákona o jednacím řádu vláda dohodla. Věřím, že tento dopis" - sděluje nám předseda vlády - "přispěje k vysvětlení, resp. vyřešení předmětné záležitosti i do budoucna."

Tolik mé sdělení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Ptám se, zda se ještě někdo chce vyjádřit. Pokud tomu tak není, přistoupíme k prvnímu bodu.

 

Ještě předtím, než bod zahájíme, dovolte mi, abych přivítala delegaci, která je na naší galerii. Jedná se o delegaci Parlamentu Chorvatské republiky, v jejímž čele je Jeho Excelence pan Luka Babič. Prosím o uvítání. (Poslanci povstávají a tleskají.)

 

Přistoupíme k bodu, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob
s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze
/sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

Za nepřítomného ministra vnitra Jana Kubiceho přednese návrh z pověření vlády pan ministr Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, která byla podepsána v Praze dne 23. února tohoto roku, je jednou z takzvaných readmisních smluv, jejichž účelem je navracení osob, které na území státu pobývají neoprávněně, do státu jejich původu, případně do jiného státu, ve kterém mají povolen pobyt. K provádění smlouvy byl v souladu s jejím článkem 13 sjednán protokol, který byl podepsán rovněž 23. února letošního roku v Praze a je v materiálu pro informaci přiložen.

Smlouva je na výslovnou žádost kazašské strany navenek sjednána jako mezivládní, z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Senát dal souhlas k ratifikaci smlouvy dne 9. června 2011. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně rovněž s ratifikací smlouvy souhlasit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 284/1. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, zahraniční výbor tuto smlouvu projednal na své 11. schůzi dne 18. května 2011 a doporučuje Poslanecké sněmovna přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané dne 23. února 2011 v Praze.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a nevidím nikoho, kdo by v této rozpravě chtěl vystoupit. Proto rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 85 z počtu přihlášených 134 poslanců pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. S usnesením byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k následujícímu bodu. Je jím

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách
a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu,
která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Za omluveného nepřítomného ministra financí Miroslava Kalouska návrh z pověření vlády uvede ministr Jaromír Drábek a já mu dávám slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak již bylo řečeno v prvním čtení, ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic vyplývá z toho, že Česká republika se v roce 2004 stala členským státem Evropské unie, tedy řídí se tyto vztahy komunitárním právem a není třeba je ukotvovat ve speciální dohodě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Františka Novosada, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 288/2. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, zahraniční výbor na své 13. schůzi dne 7. září 2011 doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP