(13.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Dovolím si přečíst další návrh, kterým je

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz
chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely
seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011
/sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr Martin Kocourek a já mu dávám slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Opět bych jen připomenul, že sjednaná dohoda vychází ze vzorové dohody o objektech tzv. Seznamu 1, která byla schválena na 3. zasedání Konference smluvních států Organizace pro zákaz chemických zbraní 20. listopadu 1998, a která tudíž pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní představuje základní dokument pro veškeré uzavírané dohody v této oblasti. Dohodou jsou podrobně specifikovány postupy při provádění inspekcí inspektory technického sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní v objektu. Cílem těchto inspekcí je ověřit, že objekt se nepoužívá k výrobě žádných chemických látek Seznamu 1, s výjimkou chemických látek deklarovaných dále, že množství chemických látek v Seznamu 1 vyrobených, zpracovaných nebo spotřebovaných jsou správně deklarována a odpovídají deklarovaným účelům, a že chemické látky ze Seznamu 1 se nedostávají do nepovolaných rukou nebo nepoužívají na jiné účely. Tolik stručně charakteristika této dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a zvu k mikrofonu paní zpravodajku pro prvé čtení poslankyni Kateřinu Konečnou. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, protože pan ministr podle mého názoru obhájil princip této smlouvy, jedná se o smlouvu velmi důležitou, tak abych se pouze v roli zpravodaje ujala toho, že si dovolím vás požádat o přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní hlásí někdo z místa, neboť písemnou přihlášku nemám žádnou. Nikoho ani nevidím, a proto tedy obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tisk k projednání zahraničnímu výboru. Žádný jiný návrh nepadne, pokud se neujistím, že jej nikdo nenavrhuje. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na projednání tisku výborem zahraničním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 108 z přihlášených 132 poslanců pro 108, proti 1, návrh byl přijat, tisk tedy projedná z rozhodnutí Sněmovny zahraniční výbor.

 

Přistoupíme k poslednímu bodu našeho jednání před polední přestávkou. Tím je

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem,
podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině
/sněmovní tisk 438/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr Martin Kocourek. Prosím, pane ministře, slovo je vaše.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předkládané smlouvy je poskytnout základní právní rámec pro spolupráci ČR a republiky Kosovo při vzájemném předávání a přebírání nelegálně pobývajících občanů těchto států, občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti, tj. včetně bývalých občanů Svazové republiky Jugoslávie, kteří se narodili na území Kosova a po rozpadu federace nezískali jiné občanství. Účelem smlouvy je maximálně zrychlit předávání nelegálně pobývajících osob, zkrátit jejich pobyt v zajišťovacích zařízeních, a tím i snížit náklady související se zadržením a následným předáním těchto osob.

K provádění smlouvy byl v souladu s jejím čl. 17 sjednán protokol, který byl podepsán zároveň se smlouvou 24. března 2011 v Prištině a jeho platnost je vázána na platnost této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím, aby se teď slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, tím je poslanec pan Václav Kubata. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Kubata: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím, že je každému jasné, jak důležitým nástrojem tato smlouva při boji proti nelegální migraci může být, a já pouze doporučuji k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní se hlásí paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Věřím, že máte všichni hlad, kolegové a kolegyně, takže vás nebudu dlouho zdržovat. Dovolte mi navrhnout zamítnutí této smlouvy v prvním čtení a obhájit to čtyřmi jednoduchými větami.

Tato Poslanecká sněmovna nikdy nesouhlasila s tím, co udělala vláda ČR, že uznala Kosovo jako samostatný stát. Já nevím, jestli tu někteří z vás byli, nebo nebyli. My jsme tehdy jako Poslanecká sněmovna, jako zahraniční výbor hlasovali proti tomuto uznání. Ani tento stát není členem OSN, na tento stát jsou nyní vyvíjeny velmi silné tlaky z pozice mezinárodních organizací, protože je evidentní, že tam docházelo k obchodu s lidskými orgány a že tam drogová mafie vládne možná více než vláda.

Já si dovolím navrhnout, abychom zamítli tuto smlouvu v prvním čtení, dokud nebude vyjasněno, jestli toto je vůbec stát hodný slova stát, protože se domnívám, že není možné uzavírat s touto, troufnu si říct organizací, která je vedena představiteli, kteří jsou obviněni ze spáchání velmi vážných zločinů, jakoukoli smlouvu. Myslím si, že by tím Česká republika se k tomuto neměla připojovat.

Zároveň jsem se nedozvěděla, což je velmi zajímavé, kdo další jakoukoli takovouto dohodu ze států EU podepsal. Já se domnívám, že nikdo, a nemyslím si, že bychom v tomto měli být první. Proto mi dovolte navrhnout zamítnutí v první čtení. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. O návrhu paní poslankyně budeme hlasovat po uzavření obecné rozpravy. Já se ptám, zda si někdo v této rozpravě přeje ještě vystoupit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu uzavírám. Všechny vás odhlašuji, neboť budeme nyní hlasovat o návrhu, který podala paní poslankyně Konečná. Je to návrh na zamítnutí tohoto tisku. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Až se počet ustálí, zahájím hlasování o návrhu na zamítnutí.

 

Toto hlasování právě zahajuji. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto tisku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 109 z přihlášených 108 poslanců pro 49, proti 43, tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat dál. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje další výbor. Žádný takový návrh nikdo nepodává.

 

Budeme hlasovat o přikázání tisku k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji o tomto hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 110 z přihlášených 112 pro 77, proti 29, návrh byl přijat, tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za spolupráci. Nyní následuje polední přestávka a sejdeme se k interpelacím, což je bod, který začíná ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.18 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP