(14.40 hodin)
(pokračuje Hašek)

Navrhované úpravy nedopadají pouze na řídící orgány regionálních operačních programů, ale zejména na jejich příjemce, kteří jsou dlouhodobě vázáni dalšími podmínkami, mají například dlouhodobé úvěrové smlouvy na spolufinancování projektů, kde jsou jasná pravidla a podmínky jejich plnění.

Programy je nezbytné řídit v prostředí jasných pravidel při zachování právní jistoty, směrem k příjemcům příslušných podpor z regionálních operačních programů. Zásadní změny by měly být prováděny se zohledněním lhůt nutných pro jejich bezproblémovou implementaci a zejména s vyloučením možných retroaktivních dopadů.

Vláda České republiky příslušným návrhem neguje závazek zakotvený v jednom z dokumentů zásadních pro řízení všech programů mezi lety 2007 až 2013. Byla vydána rámcová rozhodnutí o poskytnutí dotace ministrem pro místní rozvoj podle zákona č. 218/2000 Sb. na spolufinancování regionálních operačních programů, byla vydána pro každý regionální operační program zvlášť v roce 2007, a to na dobu šesti let, tedy do roku 2013.

Změna už nastavené struktury kofinancování u projektů, které jsou součástí informačních monitorovacích systémů, bude časově a finančně velmi náročná. V souvislosti s úpravou struktury kofinancování na úrovni těchto monitorovacích systémů tak velmi pravděpodobně dojde k pozastavení proplácení finančních prostředků, přičemž dopředu nelze odhadnout délku tohoto přerušení, ale ve složitějších případech se může jednat i o měsíce.

Implementace regionálních operačních programů bude ze strany kontrolních orgánů, zejména Evropské unie, vnímána jako netransparentní, pokud se uprostřed programového období změní takto zásadním způsobem struktura financování. Regionální operační programy stejně jako tematické operační programy navazují na národní strategický referenční rámec a jeho státem stanovené priority. Regiony mohou pouze modifikovat některá specifika v rámci státem stanovených priorit. Upozorňuji proto, že stát nese plnou odpovědnost za splnění národního strategického referenčního rámce jako celku, tedy i za splnění prioritní osy vyvážený rozvoj území.

Výše uvedená fakta podtrhuje i fakt, že regionální rady vznikly zákonem, konkrétně zákonem č. 248/2000 Sb., podobně jako třeba ministerstva, a za jejich závazky je odpovědný stát.

Návrh vlády na to, aby bylo úplně zrušeno kofinancování regionálních operačních programů, je návrh, který bohužel ve svém celku, dámy a pánové, významně destabilizuje celý systém čerpání evropských prostředků prostřednictvím regionálních operačních programů, které byly doposud v rámci čerpání alokace Evropské unie v rámci České republiky nejúspěšnější.

Jenom pro informaci pro ty z vás, kdo to nevíte, z více než dvaceti existujících operačních programů v České republice patřily ROPy do první pětky, čili mezi pěti nejúspěšnějšími operačními programy byly čtyři regionální operační programy, bohužel pouze do tohoto rozhodnutí vlády.

Tvrdý dopad má samozřejmě takovéto rozhodnutí na projekty obcí a měst, a to v situaci, kdy se prokazatelně snižuje příjmová část rozpočtu obcí. V neposlední řadě tento škrt bude mít dopady na projekty v oblasti neziskové sféry a organizací, které nemají bezprostřední vztah k veřejným rozpočtům. Ty nemají šanci své projekty kofinancovat. Fakticky takové projekty vládní rozhodnutí zastavuje.

Současně však rozhodnutí vlády vystavuje ROPy vysokému riziku soudních sporů, které tyto organizace nepochybně budou následně vést proti státu. Ono totiž nelze tento vámi provedený škrt nahradit ani možností financovat rozdíl 7,5 % z úvěrových nebo jiných externích zdrojů, které by si chtěl třeba žadatel zajistit. Důvod je prostý. V rámci jednání s Evropskou komisí o národním kofinancování ve výši 15 % totiž nebyla vyjednána možnost, aby se do těchto 15 % počítaly i soukromé zdroje. ROPy tedy postupně s ohledem na rizika soudních sporů a chaos ve financování, které usnesení vlády z 11. srpna vyvolalo, pozastavily vyhlašování nových výzev, pozastavily vyhlašování již vyhlášených výzev a pozastavily také uzavírání smluv na nové projekty. Postupně jsou analyzována i další možná rizika, která toto rozhodnutí vlády může generovat.

Takovéto kroky děláme s vědomím, že odpovědnost nese stát. Nechceme přes chybné rozhodnutí vlády generovat další a další problémy, které by musel ve finále převzít stát a musel sanovat po prohraných soudních sporech státní rozpočet. Naivní je představa těch, kteří si myslí, že povinnost dofinancování tohoto škrtu mají krajské rozpočty, nicméně ta představa jistě není náhodná. Totiž asi ne náhodou z tohoto hloupého návrhu vypadl operační program hlavního města Prahy.

Vážení pánové ministři, dovolím si vás opakovaně z tohoto názoru vyvést. Úřady regionálních rad byly založeny na základě právního předpisu a plnou odpovědnost za jejich hospodaření a případné závazky nenesou kraje, ale nese stát, tedy konkrétně ústřední státní správa. Nechci věřit, že by skutečným programovým cílem této vlády, ve které jsou účastni i Starostové, zástupci komunální sféry, by bylo škodit krajům, obcím, neziskovým organizacím, ale naopak se podílet odpovědně a konstruktivně na rozvoji regionů. Musím se však ptát, proč je opakovaně zvýhodňováno hlavní město Praha, když spolufinancování příslušného operačního programu zůstává ze státního rozpočtu zachováno, na rozdíl od ostatních regionálních operačních programů, které zahrnují zbytek území České republiky. Kde jsou zástupci nezávislých a Starostů v této Sněmovně, kteří v předvolebním boji slibovali, jak se změní nespravedlnosti vztahu státního rozpočtu k financování regionů, potažmo obcí? To jste, kolegové z TOP 09 a zejména Starostů, necelé tři měsíce od voleb už zapomněli na své kolegy v obcích? Nebo mnozí z vás už nejsou starostové?

Důvod, proč vystupuji a navrhuji tuto informaci vlády, je jasný. Bojujeme proti uvažovanému hloupému škrtu, který ve svém nezpochybnitelném důsledku znamená, že za každých ušetřených 7,5 mil. prostředků ze státního rozpočtu ohrozíme získání dalších 85 mil. Kč z rozpočtu Evropské unie ve prospěch měst, obcí, neziskového sektoru i soukromých podnikatelů.

Omlouvám se, že jsem byl ve zdůvodnění tohoto návrhu poněkud delší, ale mám za to, dámy a pánové, že rozhodování by mělo být činěno na základě komplexní informace. Tu jsem vám, aspoň doufám, prostřednictvím svého návrhu předložil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Haškovi. Nyní je přihlášen s návrhem pořadu schůze pan kolega Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolím si navrhnout Poslanecké sněmovně rozšíření našeho programu schůze, a to o informaci ministra zdravotnictví o jednání ve věci hromadných výpovědí lékařů. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod v bloku zpráv, a to z tohoto důvodu.

Již podruhé jsme v České republice svědky výhrůžky zaměstnanců ve zdravotnictví, nyní zejména lékařů, že hromadně odejdou. Tentokrát je situace mnohem vážnější než v minulosti. Jednak byla zveřejněna zpráva o řekl bych "náborářích" pro zdravotnická zařízení v sousední Spolkové republice Německo, jednak zde skutečně operují některé řekl bych personální agentury. Jde jistě o velmi výnosný obchod vzhledem k tomu, že atestovaní, případně dvouatestovaní lékaři jsou vítaným zvýšením kvalifikačního potenciálu jednotlivých nemocnic ve Spolkové republice Německo, a to nejen za hranicí České republiky, ale na celém území Evropské unie, zejména když nemuselo německé školství, případně zdravotnictví, vydat žádné prostředky za jejich univerzitní studia a zvýšení kvalifikace, oněch dvou atestací, případně doškolování lékařů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP