(15.20 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vládo, je přirozené, že hledáte opatření a nástroj, jak zlepšit současný stav na Ministerstvu obrany. Nicméně poslední organizační změny provedené na vašem ministerstvu situaci nejen nelepší, ale spíše zhoršují. Budu konkrétní. Z podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky bylo vyjmuto a převedeno do podřízenosti personálního ředitele Ministerstva obrany ředitelství personální podpory původně určené pro centralizaci personalistiky v Armádě České republiky. S centralizací personalistiky se však nadále počítá, přestože byl náčelníkovi Generálního štábu odebrán nástroj pro její uplatnění.

Vážený pane ministře, aniž bylo vyčkáno na vyhodnocení auditu Ministerstva obrany, je údajně připravováno vyjmutí odboru odpovědného za věcné střednědobé a roční plánování z podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a jeho převedení do podřízenosti vašeho ekonomického náměstka. Součástí tohoto opatření má být destrukce osm let budovaného systému střednědobého plánování resortu a odklon ve sbližování plánovacích mechanismů a plánovacích cyklů s prostředím Severoatlantické aliance a Evropské unie. Připraveno má být i zrušení Úřadu finanční správy Armády České republiky v podřízenosti náčelníka Generálního štábu a přemístění jeho funkcí mimo podřízenost tohoto náčelníka, zřejmě opět pod ekonomického náměstka Tomáše Perutku.

Ptám se, pane ministře, proč děláte tyto organizační změny, které evidentně zhoršují stav na Generálním štábu a v samotné Armádě České republiky. Z jakého důvodu provádíte tyto změny a opatření bez podpory výsledků auditu Ministerstva obrany? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já bych tady jenom chtěl zkorigovat, co jsem řekl na adresu pana ministra Šebesty, protože jsem mezitím zjistil, že omluven je a v této chvíli se nachází v Paříži na zahraniční cestě, takže se omlouvám a takto to koriguji.

Prosím, slovo má pan ministr Barták.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, já myslím, že to, proč to děláme, je přesně opačné, a když jsme o tom mluvili na výboru, tak to takto bylo vnímáno, takže já tomu úplně nerozumím. Vy jste, prostřednictvím předsedajícího pane poslanče, seděl ve výboru pro obranu i v minulém období, takže všechny ty transformační materiály znáte.

Myslím si, že jednou z těch premis, která tam vždycky zaznívá, je, že armáda má cvičit a bojovat, ne nakupovat, ne se starat o nemovitou infrastrukturu a o personálie. Tudíž převedení ředitelství personální podpory pod civilní složku, to znamená sekci personální, která je k tomu určená a vybavená personálně, je naprosto logické a ona se stará o personální politiku resortu, protože máme civilní řízení a civilní kontrolu. To já doufám, že uznáváte. Tento krok byl pouze logickým vyústěním toho, aby se zunifikoval tento proces a na Generálním štábu zůstal pouze malý prvek, který slouží k těm nezbytným procesům, které tam probíhají.

Co se týče toho plánovacího procesu a střednědobého plánu, vždyť vy jste, prostřednictvím předsedajícího, jeden z těch, kteří neustále kritizovali jeho změny a volali jste po tom, ať se konečně může plánovat a rozpočtovat podle toho, co je realita. Já jsem vaše volání vyslyšel a udělal jsem to, co je jediné správné, a to je harmonizace plánování a rozpočtování. A protože civilní kontrola spočívá v ekonomické kontrole, to všichni doufám uznáváme, tak jediným možným krokem je to věcné plánování sladit s tím finančním a také provést unifikaci, tudíž část té sekce plánovací přechází do podřízenosti sekce ekonomické, což je zase sekce Ministerstva obrany, a dojde konečně ke sladění těchto dvou procesů. Mohu vás ujistit, že toto vyplývá jednoznačně z průběžně předložených výsledků jak našich vnitřních auditů, protože my máme i odbor vnitřního auditu, který se tímto zabývá, tak i externího auditu, který probíhá. Z toho předloženého hodnocení vyplývá jasná nezbytnost provedení organizačních změn a systémové řešení těchto vámi uvedených problémů v resortu a na základě právě těchto výsledků i logického procesu a neustálého změnového řízení toho střednědobého plánování jsme se rozhodli přepodřídit odbor programového plánování pod tuto sekci ekonomickou a nově vytvořit odbor střednědobého výhledu.

A co se týče těch akvizičních pracovišť, jak jsem již řekl, tady není žádný důvod, abychom zatěžovali armádu tím, aby spravovala nemovitou infrastrukturu nebo prováděla akviziční proces. Ona skutečně má mnoho svých problémů a má se věnovat především výcviku k možnému nasazení, ať už u nás, nebo v zahraničí. A je to i z důvodů restrikcí, které opakovaně probíhají, a realizací opatření, o kterém vy hovoříte, dojde k výraznému zjednodušení a zefektivnění systému nabývání majetku a vytvoření dvou nosných akvizičních pracovišť, a to jednoho pro nemovitou infrastrukturu a jednoho pro pořizování movitého majetku a služeb, a také a s tím výbor jednoznačně souhlasil, k lepší kontrole těch finančních toků, výběrových řízení a podobně. Cílem uvedených reorganizací je naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů resortu Ministerstva obrany, a koneckonců v té transformaci z roku 2007, kterou schvaloval i výbor pro obranu i vláda, tak bylo jasně řečeno, že směřujeme k opětovnému vytvoření národního úřadu pro vyzbrojování, takže toto je jakýsi mezikrok, protože my nejsme schopni v takto krátké době změnit a ztransformovat celý akviziční proces. A dlouhodobým cílem je samozřejmě zjednodušení struktury resortu Ministerstva obrany v oblasti nabývání majetku a tím především k usnadnění kontrolní činnosti v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se pana poslance Sedi. Bude ještě mluvit. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane místopředsedo vlády, já souhlasím s tím, že poslanci mají mít i kontrolní funkci. Já tuto kontrolní funkci ve výboru pro obranu dělám. Určitě se shodneme v tom, že plánování je Achillovou patou nejen Armády České republiky, ale celého Ministerstva obrany. Já také podporuji to úsilí na zvýšení kontroly například veřejných zakázek, ovšem ty veřejné zakázky by měly probíhat. Já doufám, že tak jak jsme diskutovali v Bedřichově, že výbor pro obranu projedná nejenom tyto změny, ale vůbec koncepci Armády České republiky, bude se bavit o tom, kam armáda má směřovat, kam směřuje.

Chtěl bych se zeptat v této souvislosti, kdy bude dokončen audit Ministerstva obrany jako takový a zda by nebylo lepší pro zlepšení stavu v Armádě České republiky hledat opatření spočívající spíš v důsledném naplňování funkcí Generálního štábu jako celku. A také, nemyslíte si, pane ministře, že provádění jakýchkoliv zásadních organizačních změn je nad rámec jak vašeho mandátu, tak vlády, když jste místopředsedou?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poprosím tedy pana ministra o reakci.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se rozhodně nedomnívám, že jde o systémovou změnu, a to mohu panu poslanci Seďovi vaším prostřednictvím směle sdělit. Toto jsou dílčí opatření, která naopak povedou k těm systémovým změnám, které jsou zapotřebí a o kterých už výbor rozhodovat bude. Toto jsou dílčí změny, na které já jakožto člen této vlády určitě mandát mám a které přispějí k lepšímu a efektivnějšímu řízení resortu Ministerstva obrany.

Vy jste se ptal na ten audit. Ten bude dokončen do konce letošního roku, ale předběžné výsledky jsou již známy a v souladu s nimi my konáme tyto kroky. A ty další systémové změny, které jsou skutečně koncepčního charakteru, tak určitě budeme rádi s výborem pro obranu diskutovat a budeme chtít jeho souhlas a věříme, že nás výrazně podpoříte k tomu, abychom i při této nepříznivé finanční situaci nedopustili ohrožení bezpečnosti a obrany naší země a adjustovali naše ozbrojené síly tomu současnému bezpečnostnímu prostředí a našim rozpočtovým možnostem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím můžeme ukončit tuto interpelaci. A nyní máme sérii interpelací, které zůstávají na pana poslance Petra Bratského. Ovšem ministři, které hodláte interpelovat, zde nejsou. To je zřejmé, nicméně vidím, že se do nich pustíte. Takže první je interpelace na ministra Martina Pecinu ve věci výkladu pojmu větší než malé množství drogy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Nemohl jsem tušit, když jsem jich podávat šest, že tady nebude ani jeden z těch ministrů, ale to je bohužel už ukázka toho, že je zřejmě předvánoční období, a po schvalování rozpočtu zřejmě díky včerejšímu zasedání dlouhému, které rozhodlo o tom, že se hodně zem zadluží, spousta ministrů má jistě spousta práce, že tady dnes nemohou být. Příště se zeptám, kdo z ministrů tady bude, a napíšu si ráno interpelace podle toho. Kdybych to udělal na pana ministra Bartáka, mohli jsme se aspoň něco zajímavého dozvědět dneska.***
Přihlásit/registrovat se do ISP