(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, přeji vám příjemné odpoledne a zahajuji bod

158.
Ústní interpelace

které jsou dnes na programu Sněmovny ve 14.30 hodin určené předsedovi vlády České republiky. Nicméně pokud mám správnou informaci, tak premiér je mimo, odcestoval, takže se dnes nebude účastnit osobně interpelací na předsedu vlády. Mám tady i další omluvy, ale ty se týkají až ministrů v další části.

Připomínám, že pokud v čase určeném na interpelace na předsedu vlády tyto interpelace vyčerpáme, začneme dříve interpelacemi na ministry. Avizuji to dopředu, aby ti, kteří dali interpelace na ministry, počítali s tím, že ty interpelace mohou začít dříve, než je ten předpokládaný čas, a byli zde někde poblíž k dispozici.

Zahájíme tedy interpelacemi na premiéra, které by měly být původně v čase od 14.30 do 16 hodin. Mám tady pořadí devíti poslanců, kteří se vylosovali pro dnešek. Jako první mám interpelaci paní poslankyně Ladislavy Zelenkové ve věci spalovny toxinů v Pardubicích. Další interpelující bude poslanec Petr Nečas.

Nyní prosím paní poslankyni Zelenkovou.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně nezbývá než interpelaci na pana premiéra načíst, což je mi líto, neb se jedná o problematiku aktuální.

Vážený pane premiére, minulý čtvrtek jsem se vás formou interpelace ptala, jak hodnotíte záměr rakouské firmy AVE CZ postavit v Pardubicích obří spalovnu toxických odpadů. Vím, že máte jako premiér mnoho problémů a že některé jsou pro vás skutečně velkými prioritami. Přesto doufám, že jste měl možnost se s problematikou blíže seznámit a snad dospět ke svému osobnímu postoji.

Včera se sešlo v Pardubicích na veřejném projednávání pět tisíc lidí. Ti dali najevo svůj nesouhlas s výstavbou spalovny, která mnohonásobně překračuje potřebu pardubického regionu. Svou aktivní přítomností protestovali občané Pardubic proti tomu, aby se do jejich města svážely jedy z celé Evropy. Chtěli vysvětlit, proč tak obří spalovna ve městě, které už je beztak zatíženo řadou znečišťovatelů, proč tam má být postavena. To se zástupcům investorů nepodařilo vysvětlit, a dokonce záměrně lhali, když tvrdili, že se toxický odpad z jiných zemí nesmí v jiné zemi likvidovat. Pardubáci se, pane premiére, nejvíc bojí, že za investory stojí tak enormně silný finanční kapitál, že nakonec svého dosáhnou.

Vážený pane premiére, moje otázka je logická a asi také očekávaná. Jaký je váš aktuální postoj k záměru postavit v Pardubicích obří spalovnu jedů? A hlavně a naléhavě se ptám, zda rozhodnutí vlády bude objektivní se zákony a v souladu se zájmy občanů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tolik tedy první interpelace. Všechny dnešní interpelace budou tedy vyřízeny písemně.

Já bych požádal pana poslance Petra Nečase, aby přednesl svou interpelaci ve věci fungování Úřadu vlády.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, nejenom mediálně, ale na základě osobní zkušenosti mohu potvrdit, že jako vaši poradci vystupují pan Vladimír Mlynář a pan Michal Frankl. Zajímalo by mě, v jaké oficiální funkci a pozici jsou na Úřadu vlády tito dva pánové. Na základě jakého pracovněprávního vztahu jsou tedy označováni za poradce, nebo v jednom případě dokonce vedoucího poradců předsedy vlády. Je to pracovní vztah klasický, tedy pracovněprávní na základě zákoníku práce, nebo se jedná o některý z druhů externích vztahů?

Za další, kterých jednání se tito dva pánové zúčastňují. Zúčastňují se pravidelných jednání vlády? Zúčastňují se a jsou přítomni poradě ekonomických ministrů a dalších případných schůzek, které se týkají jednání vládních orgánů, případně jednotlivých ministerstev?

Zajímalo by mě také to, zda v případě, že tito pánové nejsou v pracovněprávním vztahu s Úřadem vlády a jsou v některém druhu z externích vztahů, zda jste si vědom toho, že se jedná o klasický případ tzv. švarcsystému, čili že v tomto případě nelegálně jsou zaměstnáváni v rozporu se zákoníkem práce.

Za další by mě zajímalo, zda v případě, že jsou externími zaměstnanci Úřadu vlády, že z této pozice nemusí hlásit a žádat své nadřízené o souhlas s dalšími paralelními pracovními poměry, případně podnikatelskými aktivitami.

Za třetí. V případě, že jsou v externím vztahu s Úřadem vlády, tak nemusí při nástupu a odchodu podle zákona o konfliktu zájmů hlásit pohyby svého majetku. V případě, že by byli v externím vztahu, a proto chci toto jednoznačné potvrzení, tak by tímto způsobem byl obcházen zákon o konfliktu zájmů.

Chtěl bych tedy jasnou odpověď na tyto záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Můžeme přejít k další interpelaci, to je poslance Petra Bratského na premiéra ve věci skrytého deficitu státního rozpočtu na rok 2010. Připraví se Ivan Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se s panem premiérem domluvil na písemné odpovědi, nicméně jsme domluveni, že položím svůj dotaz s malým doprovodem již dnes.

Vážený pane premiére, vážení kolegové, oba jsme zde včera byli svědky rozpočtového masakru, který jen díky vaší rozumné uvážlivosti, vaší výzvě a následné sebezničující oběti poslanců ODS neskončil ještě hůře, než si bohužel jen málokdo umí nyní představit, a sice rozpočtovým provizoriem. To by nás v době globální ekonomiky velmi poškodilo. Nadále však zůstává otázkou, zda ty obrovské a ještě větší dluhy, které zde včera, v předešlých dnech, převážně levicová část Sněmovny nasekala za podpory davů pochodujících pod okny parlamentu v obou dvou týdnech, nepovedou jednoho dne k důsledkům následně horším, než je jen jedno rozpočtové provizorium.

Nechme to k posouzení budoucím historikům. Rozhodnutí padlo. I ten velmi krotký a pro mne bolestně nedostačující úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty byl rozcupován na kousky a aktuální hlasovací většina v Poslanecké sněmovně se rozhodla roztočit kola populární politiky rozdávání do každé natažené dlaně. Večírek na sekeru vesele pokračuje, hudba na Titaniku dále ještě krásně hraje.

Má otázka, pane premiére, směřuje k tomu, zda už máte představu, odkud v příštím roce vezmete oněch cca 12 miliard korun českých, o které byl včera schválenými pozměňovacími návrhy skrytě navýšen schodek rozpočtu.

Taky by mě zajímal váš osobní odhad posunu data přijetí eura v České republice, když je nyní jasné, že namísto abychom se přibližovali jednomu ze zásadních konvergenčních kritérií pro vstup do eurozóny, tedy udržet schodky rozpočtu do tří procent HDP, a upozorňuji, že sociální demokracie například je jedna z politických stran, která velice stojí o to, aby euro bylo přijato co nejdříve, se naopak mílovými kroky blížíme spíše ke hranici dvojnásobku.

Děkuji, vážený pane premiére za písemnou odpověď, kterou obdržím, a tímto končím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosil bych dalšího interpelujícího, pana poslance Ivana Ohlídala, ve věci financování specifického výzkumu na vysokých školách. Připraví se Antonín Seďa.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, jak všichni víme, vaše vláda připravuje zásadní reformu vysokého školství v České republice. Cílem této reformy je mimo jiného zvýšit úroveň českých vysokých škol a tím zvýšit úroveň a efektivnost vzdělávání ve vysokoškolských poměrech. Bohužel doposud se většinou uplatňují tzv. kvantitativní faktory při rozdělování financí, co se týče vzdělávací i vědecké činnosti na vysokých školách, především na veřejných vysokých školách v České republice.

V současné době pro rok 2010 byl změněn vzorec, kterým se provádí financování tzv. specifického výzkumu na veřejných vysokých školách. Specifický výzkum je ten výzkum, na němž se podílejí přímo studenti, především doktorandští studenti. Ve srovnání s předcházejícími lety ten vzorec byl změněn tak, že bude posílen vliv opět kvantitativní, nikoliv kvalitativní, to je počet studentů fungujících v tom výzkumu specifickém. Samozřejmě to pomůže těm školám, které mají hodně studentů, aniž by se hledělo příliš na kvalitu. Pomůže to především pražským vysokým školám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP