(11.50 hodin)
(pokračuje Jandák)

A nyní cituji zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, paragraf 2 odstavec 1: "Posláním České tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů." Je však prokazatelné, že ve svých zprávách o této kauze ČTK zveřejnila negativní informace o panu Radimu Hrehovi obsažené v dopise Odborového svazu Media, aniž by ověřila jejich pravdivost. Vědomě tak šířila polopravdy, a dokonce i lži. Informacím o činnosti Radima Hrehy obsaženým v dopise slovenských televizních odborů nedala ČTK odpovídající prostor, jenž by byl přiměřený rozsahu informací Odborového svazu Media. Vyjádření šéfa zpravodajství Slovenské televize, který se proti dezinformacím Odborového svazu Media ohradil, zatajila ČTK zcela. Regulérně zvolený generální ředitel ČTK nedostal ke své obhajobě ve zprávách ČTK adekvátní prostor, čímž ČTK pana Hrehu hrubě poškodila a navíc se v rozporu se svým posláním podílela na kampani proti panu Hrehovi. ČTK tedy paragraf 2 odstavec 1 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, tímto jednoznačně nedodržela a porušila zákon. Podle paragrafu 8 téhož zákona odstavec 1 písmeno a) do působnosti Rady náleží dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře. Ani tento paragraf nebyl v průběhu celé kauzy dodržen. Rada ČTK vůči neobjektivnímu způsobu informování nezasáhla. Tím tedy porušila zákon i sama Rada České tiskové kanceláře.

Stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky přijala 5. listopadu následující usnesení: Komise

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby dle paragrafu 6 odst. 3 zákona o ČTK konstatovala, že Rada ČTK neplní svoji působnost uloženou jí zákonem č. 517/1992 Sb., o ČTK, podle paragrafu 8 odst. 1 písmeno a);

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby dle téhož paragrafu konstatovala, že Česká tisková kancelář neplní své poslání podle paragrafu 2 zákona č. 517/1992 Sb., o ČTK.

III. pověřuje předsedu stálé komise pro sdělovací prostředky, aby požádal organizační výbor Sněmovny zařadit na nejbližší plenární zasedání Poslanecké sněmovny bod s názvem Zpráva o situaci v České tiskové kanceláři a v rámci tohoto bodu seznámil Poslaneckou sněmovnu s průběhem mimořádných zasedání v této věci dne 1. 10. a 5. 11. 2009.

Dámy a pánové, z pověření stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky jsem vám přednesl tuto zprávu. Jejím smyslem nebylo hájit Radima Hrehu. O případné míře jeho poškození nechť rozhodne nezávislý soud. Naše komise se pouze zabývala podivnými poměry v ČTK, které díky této kauze vyplavaly na povrch. Zároveň chci říci, že jsem si vědom, že v mnoha jiných případech Česká tisková kancelář i její rada svoje povinnost, jež jim ukládá zákon, plní. To však nic nemění na situaci, že podle názoru nejen mého, ale i většiny mých kolegů v komisi v tomto případě zákon plněn nebyl.

Já teď poprosím pana předsedajícího schůze, aby po této zprávě k ní zahájil obecnou rozpravu, a po jejím skončení pak v rozpravě podrobné navrhnu usnesení, které vychází z jednání stálé komise. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji za toto úvodní slovo. Prosím, abyste se ujal funkce zpravodaje k tomuto bodu, a zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Petr Pleva jako první a prozatím jediný.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předem svého vystoupení bych chtěl poděkovat panu kolegovi Jandákovi za jeho břitkou kritiku odborů. Je to opravdu nevídané od poslance sociální demokracie, ale věřím, že to je nový trend v sociální demokracii.

Především než budeme hlasovat o usneseních, která navrhla stálá komise pro sdělovací prostředky, bych vás chtěl poprosit, abyste zapátrali ve své paměti a vzpomněli si, aspoň ti, co tady byli, na jinou kauzu mediální komise. Odvolávali jsme na schůzi Poslanecké sněmovny Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Problém byl, jak jinak, jako vždy zástupný. Nelíbilo se nám některé konání, nebo aspoň části politického spektra, řekněme levé části politického spektra, konání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zdůvodnění bylo tak chabé, že se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, odvolaná rada, obrátila na soud, tento soud vyhrála a ČR je povinna platit finanční náhrady členům této rady, protože naše usnesení bylo postaveno na vodě.

Myslím, že se teď řítíme úplně do stejné kauzy. Když si dobře přečtete zákon o České tiskové kanceláři, hovoří se jen, že rada jmenuje a odvolává ředitele. Není nikde řečeno v zákoně, že musí vypsat výběrové řízení, že k odvolání ředitele potřebuje nějaké důvody a že může jmenovat ředitele na základě něčeho jiného než svého vlastního uvážení. Nechci se zastávat rady v tom, že její postup byl velmi krkolomný, nešikovný, může působit až komicky. Pan kolega Jandák se svým hereckým talentem a šarmem, protože ho jako herce všichni milujeme, zvláště z jeho komických rolí, podal tuto kauzu velmi vesele a mnozí jsme se u toho dobře bavili. Nicméně rozhodující je poslední usnesení, které přijala Rada ČTK, ve kterém odvolává Radima Hrehu a jmenuje pana Stibrala do funkce. Toto usnesení je dle zákona zcela konformní a nezpochybnitelné, prostě proto, protože zákon žádné podmínky nestanoví.

Tento zákon o ČTK, jen pro zajímavost, je z roku 1992, má tři stránky, celkem 13 paragrafů a ještě nikdy nebyl novelizován. Je to jeden z nejkratších zákonů, který platí v naší republice, a je to skutečně jeden z prvních zákonů, úplně první mediální zákon, a je proto také velmi stručný. A také říká, že musíme v průběhu šesti měsíců, abychom mohli vyvodit nějaké důsledky vůči radě, opakovaně konstatovat, že ČTK neplní své poslání podle § 2. To znamená ne nesplnila, ale neplní, to znamená je tam vid nedokonavý, to znamená musí se jednat o opakované neplnění a toto opakované neplnění musíme ještě konstatovat opakovaně v průběhu šesti měsíců! To znamená jednou dochází neustále k zásadnímu porušování práva, my to konstatujeme a do šesti měsíců ČTK nezjedná nápravu a neustále opakovaně porušuje, a na základě toho můžeme odvolat teprve Radu ČTK. Nemůžeme konstatovat, že opakované porušování zákona je pouze, dejme tomu, neobjektivní - a já nechci teď hodnotit, jestli je objektivní, nebo neobjektivní, protože to je názor určité skupiny poslanců - informování o jedné kauze. To je pouze jeden případ. Pokud tady bude doloženo, že jsou další případy, kdy ČTK neplní své poslání, tedy neposkytuje objektivní všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, pak se k tomuto usnesení připojím. Pokud ale takové důkazy, a zcela jasné a pregnantní důkazy, tady vzneseny nebudou, pak se na mě nezlobte, já se i s vědomím toho, že by mohla vzniknout České republice další škoda, k takovému usnesení připojit nemohu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane kolego, děkuji za herecké poklony, které tady padly, ale vy jste si asi nevšiml, že my jsme měli expertizu od pana děkana fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha, to znamená my jsme nevycházeli... Tam se to jasně praví. A jestli jste nesledoval, možná že jsem četl velmi monotónně, kolikrát v podstatě rada jenom během této kauzy porušila zákon? Je to možné, že jste si toho nevšiml, je to zřejmě moje chyba. Já se za to omlouvám.

Přesto si za tím tvrzením a za tou zprávou v podstatě stojím. Dále bych chtěl, jestli mohu a jestli se nikdo jiný nehlásí, přednést usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP