(12.10 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Poslanecká sněmovna svým usnesením 1455 ze 3. listopadu zřídila tuto vyšetřovací komisi a zároveň určila, že bude mít stejně jako předcházející komise deset členů ve stejném složení. Tedy ODS 3, ČSSD 3, KSČM 2, KDU-ČSL 1 a Strana zelených také 1 člen. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od jednotlivých klubů tyto návrhy: Za ODS poslanec Walter Bartoš, paní poslankyně Eva Dundáčková, pan poslanec Petr Nečas. Za ČSSD poslanec Ivan Ohlídal, Jeroným Tejc, Václav Votava. Za KSČM paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová a pan poslanec Milan Bičík. Za KDU-ČSL paní poslankyně Michaela Šojdrová a za Stranu zelených pan poslanec Ondřej Liška.

Stejně jako v předcházejícím případě navrhuje volební komise volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení a je možno otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se chce do ní vyjádřit. Jak ke způsobu volby, tak navrženým kandidátům. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat, pane předsedo, en bloc, jak jste řekl, o všech členech komise, a to v hlasování pořadové číslo 146, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro navržené členy vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 187 pro 148, proti nikdo, návrh byl přijat. Členové komise byli zvoleni.

 

Končím bod 105 a otevírám bod číslo 106, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dalším bodem je

106.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

K dnešnímu dni jsou neobsazena dvě místa členů Nejvyššího kontrolního úřadu. V zákonných lhůtách předložil prezident NKÚ tyto své návrhy kandidátů na člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Dne 5. září 2009 kandidáta pana Oto Lipovského místo bývalé členky úřadu paní Brynychové. Tohoto kandidáta však Poslanecká sněmovna v prvním kole ani ve druhém kole na minulé schůzi nezvolila. Dne 5. října předložil prezident NKÚ kandidáta Petra Bratského a dne 3. prosince kandidáta Pavla Hrnčíře. Návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům.

K tomuto volebnímu bodu přijala volební komise dne 4. prosince 2009 své usnesení č. 127 a pověřila mě, abych vás s ním seznámil. Volební komise vzala na vědomí, že kandidát pan Petr Bratský informoval dne 30. října 2009 prezidenta NKÚ o svém rozhodnutí pro tuto chvíli odstoupit od kandidatury na člena NKÚ a na základě této informace stanovila, že Petr Bratský nebude podroben volbě člena NKÚ. Jediným kandidátem pro volbu člena NKÚ na této schůzi Poslanecké sněmovny je tedy pan Pavel Hrnčíř.

Máme před sebou volbu jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu ke způsobu volby a navrženému členu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tomto případě se tedy bude hlasovat tajně.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Omlouvám se, o tajné volbě, protože nevyplývá ze zákona, je potřeba hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě v hlasování pořadové číslo 147, které jsem právě zahájil, rozhodneme o tajném způsobu volby. Kdo je pro, volit tajně člena Nejvyššího kontrolního úřadu na návrh volební komise? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147. Z přítomných 189 pro 151, proti nikdo. Tajná volba bude provedena po přerušení ostatních volebních bodů.

 

Přerušuji bod číslo 106. Prosím, pane předsedo, zahájíme bod číslo 107, je to volba členů dozorčí rady Pozemkového fondu. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Děkuji. Jedná se o bod

107.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
 

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 299 z roku 2009, kterým se mění zákon o Pozemkovém fondu České republiky, podle kterého se mimo jiné zvyšuje počet členů Dozorčí rady z pěti na sedm členů. Proto požádal předseda Dozorčí rady Pozemkového fondu o zařazení tohoto bodu na pořad dnešní schůze.

Volební komise projednala žádost o dovolbu dvou členů této rady na své schůzi 3. prosince 2009 a doporučuje požádat legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny o stanovisko, zda se podle novely, která nabývá účinnosti 1. ledna, jedná pouze o dovolbu dvou členů, nebo o volbu všech sedmi členů Dozorčí rady Pozemského fondu. Za druhé doporučuje přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny s tím, že po obdržení stanoviska bude vyhlášena lhůta podávání návrhů pro tuto volbu.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k doporučení volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane předsedo, otevírám rozpravu k této věci a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do rozpravy k volbě členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky vzhledem k návrhu na přerušení tohoto bodu až do vyjasnění legislativních podmínek, jestli dva, nebo sedm členů volit. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Znamená to, že máme jediný návrh předsedy komise, resp. komise jako celku, na přerušení tohoto bodu do vyjasnění legislativních podmínek pro případnou volbu. Je tomu tak, pane předsedo?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jistě lze legislativní odbor požádat i z úrovně volební komise, nicméně já jsem přednesl návrh, kde volební komise navrhuje Sněmovně přijmout usnesení, že za prvé Poslanecká sněmovna žádá legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny o stanovisko, zda se podle novely zákona jedná o dovolbu dvou členů, nebo volbu všech sedmi členů Dozorčí rady Pozemkového fondu, a za druhé přerušit toto projednávání tohoto volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že váš požadavek stačí pro legislativní odbor, k tomu nemusíme mít usnesení Poslanecké sněmovny. Ale přerušení hlasovat musíme, protože samozřejmě předsedovi volební komise legislativní odbor Poslanecké sněmovny vyhovět musí, aby napsal k tomu právní stanovisko.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já se s tím ztotožňuji a můžeme hlasovat o přerušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 148, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 148. Z přítomných 189 pro 148, proti 1, návrh byl přijat. Přerušili jsme bod číslo 107 pro vyjasnění legislativních podmínek.

 

Otevírám bod

108.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Dávám slovo panu předsedovi volební komise. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny předložily ve stanové lhůtě subjekty oprávněné ze zákona celkem pět návrhů, a to pan Milan Čížek, Kateřina Ivanová, Roman Janisch, Stanislav Labík a Pavel Pavlo. Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky České Budějovice stanovenou lhůtu, která byla stanovena výzvou předsedy Poslanecké sněmovny, nedodržel, a proto jím navržený kandidát Václav Rejholec nebyl zařazen do návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům. Připomínám jen, že hlasování je atypické. Nejedná se o volbu, neboť Poslanecká sněmovna hlasuje o navržených kandidátech na základě výsledků hlasování a po přijetí usnesení Poslanecké sněmovny zašle teprve předseda Poslanecké sněmovny jmenovací dopis novým členům Kontrolní rady Grantové agentury, kterým započne jejich čtyřleté funkční období dnem přijetí usnesení Poslanecké sněmovny o jejich jmenování.

Volební komise navrhuje toto hlasování tajné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. otevírám rozpravu ke způsobu volby a ke jmenovaným. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP