(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy rozhodovat o tajném způsobu volbu na návrh volební komise. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu k návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 149. Z přítomných 189 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat, volba bude tajná.

 

Přerušuji bod č. 108. Zahajuji bod

160.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já jen, jestli dovolíte, jednu větu ještě k tomu předcházejícímu bodu. Na hlasovacích lístcích je uvedeno pět jmen. Podle výzvy předsedy Poslanecké sněmovny má Poslanecká sněmovna jmenovat čtyři členy této komise, takže z pěti jmen na kandidátce prosím maximálně čtyři jména označit.

160 - Návrh na volbu člena Rady České televize. V Radě České televize je stále neobsazeno jedno místo této rady uvolněné rezignací pana Jana Jařaba. Již dvakrát se Poslanecké sněmovně nepodařilo zvolit žádného z kandidátů předložených subjekty oprávněnými návrhy podle zákona o České televizi podávat. Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny tentokrát byly předloženy čtyři návrhy a volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu provedl výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni, a předkládá tedy kandidátku tříčlennou: Dobromil Dvořák, René Pelán a Stanislava Spoustová. Navržení kandidáti předložili všechny požadované doklady.

Volební výbor i volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu ke způsobu volby a k navrženým kandidátům. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho z místa nevidím, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o způsobu volby. Je navržena volba tajná. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena Rady České televize. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 189 pro 140, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 160. Budeme se zabývat bodem

161.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Slovo dávám panu předsedovi Petru Tluchořovi. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Stejně jako v Radě České televize, i v Radě Českého rozhlasu k dnešnímu dni je stále neobsazeno jedno místo člena této rady. Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny byl předložen pouze jeden návrh, a proto volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu neprováděl výběr kandidátů a předložil volební komisi kandidátku obsahující pouze jedno jméno, a to je Zdeňka Hůlová. Navržená kandidátka předložila všechny doklady požadované zákonem o Českém rozhlasu.

Máme tedy před sebou volbu člena Rady Českého rozhlasu. Zákon nestanoví způsob volby. Volební výbor i komise doporučují volbu tajnou. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o tajném způsobu volby, a to v hlasování pořadové číslo 151, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena Rady Českého rozhlasu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 189 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 161. Oznámím dalším postup. Jak dlouho potřebujete, pane předsedo, na volbu?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Hlasovací lístky budou vydávány ihned, tedy za jednu minutu, a budou se vydávat po dobu 20 minut, tedy do 12.45 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Prosím pány poslance, paní poslankyně, aby respektovali, že se sejde ve 12.35 organizační výbor, abyste tedy členy organizačního výboru nechali volit přednostně, s tím, že schůze je přerušena do 14.30, kdy budeme pokračovat přerušeným bodem 86, a to poté, kdy předseda volební komise, respektive volebního výboru Petr Tluchoř oznámí výsledek volby. Děkuji vám, přeji dobrou chuť a členy organizačního výboru upozorňuji, že organizační výbor je svolán na 12.35.

 

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP