(12.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Jiný návrh, pana poslance Skopala, sociální demokracie: opět zmírnění křivd minulého režimu - 0,7 mld. Kč. Pan poslanec Opálka, obvyklý folklór: odškodnění obětem trestných činů - 670 mil. Kč. A opět výdaje na státní dluh. Panu poslanci Carbolovi jsem se věnoval.

Nechápu, jak může člověk, jehož politickými projekty je hledání a nastolování sociálního smíru, rovnosti, navrhovat snížení kapitoly odškodnění obětem trestných činů, o 1,2 mld. Kč? Je-li tohle zbytná položka... Přiznám se, že to neumím změřit. Ale jsou-li ty oběti trestných činů tím neoprávněným výdajem, prosím, nevím tedy, jak to naplňuje atribut smíru a solidarity ve společnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já využiji svého práva vás přerušit, protože nikdo jiný to nemůže udělat, a zeptat se vás, na jak dlouho máte ještě připravený projev, protože podle usnesení Poslanecké sněmovny se ve 12 hodin máme zabývat volbami. Budu muset tento bod přerušit a budeme v něm pokračovat ve 14.30 hodin. Ale pokud máte jenom závěr svého vystoupení, nechám vám ho dohovořit, jinak byste byl první přihlášený po obědě.

 

Poslanec Michal Doktor: Já spěji k závěru svého vystoupení, on naštěstí ten apoštolský výčet už je u samého konce. Už jsou tady spíše jenom ty výdaje, resp. návrhy, kterými se opravdu trápím, a to bude závěr mého vystoupení.

Pan poslanec Hovorka, jehož si lidsky nesmírně vážím, navrhuje zmírnění odškodnění obětem trestných činů opět o 1 mld., výdaje na nemocenskou o půl miliardy korun a výdaje na státní dluh 0,7 mld. Kč.

Kolegyně a kolegové, je zjevné, že existuje-li tady nějaká hlasovací koalice, která bude pracovat přesně s tímhle potenciálem, pak reálný dluh České republiky v příštím roce je daleko vyšší, nežli předpokládáme a doufáme. Já věřím, že žádný z těch návrhů neprojde, mimo jiné proto, že jsou to návrhy, které svou podstatou jsou výrazně asociální, rozebírají potenciál dosaženého smíru mj. daným hlasováním o Janotově balíčku.

Poslední návrh, pana poslance Kalouska. A poslední je proto, protože říkám, že s ním mám velké trápení hned ve dvou rovinách. Za prvé proto, že spolu s panem poslancem Proskem jsme poslaneckému klubu ODS navrhovali učinit v podstatě totéž, zamyslet se nad bilancí výdajů - zdůrazňuji běžných výdajů - jednotlivých ministerstev, zohlednit především fakt, že si většina ministerstev z hlediska celkového objemu výdajů v roce 2009 pomohla tím, že jsme byli předsednickou zemí. Připadalo nám nepatřičné, aby srovnávací základnou z hlediska úspor byl právě rok 2009, a v kontextu srovnávání s rokem 2008 jsme navrhovali poněkud odvážnější řešení této situace. Navrhovali jsme, aby úspory takto vyjádřené byly vynaloženy na podporu proinvestičních výdajů, řekněme výdajů, které mají potenciál nastartovat ekonomiku. Tento atribut ovšem návrh pana poslance Kalouska nesplňuje. Pan kolega se bohužel, a říkám to k mé velké lítosti, dopustil toho, že v navržených úsporách se nevyhnul investičním výdajům některých kapitol těch ministerstev, která jsou vyjádřena ve výčtu toho, kde navrhuje úspory. A toto je v podstatě jediná překážka, která zabraňuje poslaneckému klubu ODS, aby jeho návrh podpořil.

Jaksi pro zmírnění důsledků nebo pro zmírnění rozladění z očekávání, které pan poslanec tak trochu bez konzultace s ostatními partnery v Poslanecké sněmovně vyvolal, chci říci následující. Navržený efekt měl být zhruba 2 mld. Kč. Poslanecká sněmovna nepřijala návrh vlády, kterým měly být sníženy a trvale přeřazeny některé služby a některé činnosti do snížené sazby DPH. Onen objem úspory se týká zhruba 5 mld. Kč státní rozpočet a zhruba 2 mld Kč, 2,3 mld. Kč, příjmy krajů a obcí. Navrhuje-li tedy pan kolega přesunout 2 mld Kč právě pro zmírnění důsledků krize, pak 2 mld. Kč reálně do rozpočtů obcí přijdou, protože jsme odmítli jiný návrh, a myslím, že tímto bude tím reálným životem kompenzována situace, kterou chtěl pan poslanec kompenzovat tak trochu po svém, řekněme i tak trochu ve vleku zvyklostí, které kdysi zavedla tato Poslanecká sněmovna.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Michal Doktor. Děkuji za trpělivost zejména předsedovi volební komise, kterého jsme v rozporu s tím, co jsme usnesli, nechali pět minut čekat.

Ještě než dám slovo panu poslanci Petru Tluchořovi, předsedovi volební komise, řeknu, jak budeme pokračovat. Přerušíme v tuto chvíli bod č. 86, třetí čtení, jednání o státním rozpočtu. Prvními přihlášenými jsou dvě faktické poznámky pana poslance Opálky a pana poslance Škromacha a pak čtyři řádně přihlášení kolegové, kolega Suchánek, kolega Lhota, kolega Bürgermeister a kolega Bičík. Tím by byla zatím rozprava vyčerpána. Uvidíme, jak odpoledne při řízení schůze budou kolegové chtít ještě diskutovat v rozpravě.

Přerušuji bod 86 a uděluji slovo předsedovi volební komise panu poslanci Petru Tluchořovi. Otevírám bod č. 104. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobrý den, krásné poledne, dámy a pánové. Tento bod se jmenuje

104.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci
a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1456 ze dne 3. listopadu 2009 zřídila tuto vyšetřovací komisi a zároveň určila, že bude mít 10 členů, a to ODS 3, ČSSD 3, KSČM 2, KDU-ČSL 1, Strana zelených 1 člen. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od jednotlivých poslaneckých klubů tyto návrhy: Za ODS poslanci Jiří Čepelka, Vladimír Hink a Jiří Polanský, za ČSSD poslanci Richard Dolejš, Jan Hamáček a Stanislav Křeček, za KSČM poslanci Zdeněk Maršíček a Václav Snopek. Poslanecké kluby KDU-ČSL a Strany zelených nenavrhly žádného kandidáta. To znamená, že kandidátka pro volbu členů této vyšetřovací komise je jen osmičlenná a není tedy v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny o jejím zřízení.

Podle § 115 odst. 3 jednacího řádu o způsobu volby rozhoduje sama Poslanecká sněmovna. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, pane předsedající. abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, ptám se, jestli se do ní někdo hlásí, jak k doplnění kandidátů, jak řekl pan předseda, nebo ke způsobu volby. Není tomu tak, rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Protože nezazněl návrh na tajnou volbu, měli bychom přistoupit k hlasování en bloc a zvolit za členy této vyšetřovací komise poslance Jiřího Čepelku, Vladimíra Hinka, Jiřího Polanského, Richarda Dolejše, Jana Hamáčka, Stanislava Křečka, Zdeňka Maršíčka a Václava Snopka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dám o tom bezprostředně hlasovat v hlasování pořadové číslo 145, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro volbu těchto členů vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 187 pro 135, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna zvolila navržené kandidáty za členy výše uvedené vyšetřovací komise. Prosím, abyste tento bod ukončil a zahájil bod č. 105.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, končím bod č. 104. Zahajuji bod č. 105 a dávám slovo panu předsedovi volební komise. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Tímto bodem je

105.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických
titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření
role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných
a soukromých vysokých školách v České republice

***
Přihlásit/registrovat se do ISP