(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokusím se přivolat kolegy, kteří mají zájem o rozhodnutí v této věci, do Sněmovny. Mezitím vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet poslanců a poslankyň ve Sněmovně, zahájím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Ptám se, kdo je pro přikázání předloženého návrhu tisku 905 k projednání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 114 pro 113, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Má někdo jiný návrh, než je výbor ústavněprávní? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Končím tak bod číslo 26.


Bod 45, sněmovní tisk 815

Vypořádáme se s bodem číslo 45, tisk 815. Zde je stejný návrh, to znamená předložený tisk přikázat k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 132, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání tisku 815 ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 115 pro 110, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a lhůta k projednání byla zachována podle zákona o jednacím řádu, tedy 60 dnů. Končím bod 45.

 

Mám tady přihlášku k faktické poznámce kolegy Jiřího Pospíšila. Ne, to je jenom omyl elektronického přihlášení.

 

Po skončení těchto dvou bodů se sloučenou rozpravou budeme pokračovat podle předloženého programu, a to bodem číslo

58.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 943/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme všichni obdrželi jako sněmovní tisk 943/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Ivan Ohlídal. Než se ujme slova, prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů zpravodaj pro prvé čtení, kterým je po změně pan kolega Petr Bratský, jestli mám správně poznámky.

Upozorňuji předtím elektronicky nešťastně přihlášeného kolegu Jiřího Pospíšila, že je první přihlášený do rozpravy k tomuto bodu.

Už máme navrhovatele i zpravodaje u stolku. Prosím pana zástupce navrhovatelů poslance Ivana Ohlídala, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme novelu vysokoškolského zákona. Její podstatou je to, aby bylo možné odejmout akademické tituly, případně pedagogicko-vědecké hodnosti těm lidem, kteří jednoznačně a prokazatelně použili zavrženíhodného jednání při jejich získání. Některé druhy zavrženíhodného jednání jsou dokonce v novele konkrétně specifikovány.

Cílem této novely je postup odnětí těchto titulů jakýmsi způsobem objektivizovat, protože se domníváme, že pomocí tzv. správního řízení toto odnětí titulu je prakticky velmi buď zdlouhavé, nebo téměř nemožné. Jsou totiž právníci, kteří tvrdí, že to správní řízení, které je v současné době obhajováno Ministerstvem školství, nemůže být účinné právě pro tento účel. Čili toto je hlavní důvod, proč jsme přistoupili k této novele.

Samozřejmě uvědomujeme si, že proces odnětí těchto akademických a vědecko-pedagogických titulů je velmi obtížný proces. Proto jsme samozřejmě otevřeni jakýmkoli pozměňovacím návrhům, které tento proces samozřejmě zkvalitní.

Ještě bych chtěl dodat jednu věc. Součástí naší novely je také to, že v případě některých akademických funkcionářů, konkrétně děkanů a rektorů, zavádíme opět nutnost mít jakousi vědeckou hodnost nebo titul. V naší novele říkáme, že děkani a rektoři by měli být alespoň absolventi doktorského studia, čili alespoň musí mít titul PhD. Samozřejmě jsou tam uvedeni ještě další tituly, které mohou mít děkani a rektoři, to znamená mohou být profesory, docenty, doktory věd, případně kandidáty věd. Tuto změnu vysokoškolského zákona provádíme proto, že v současné době podle současného vysokoškolského zákona může být děkanem a rektorem prakticky kdokoliv. Ukazuje se, že jakousi minimální znalost o vědeckém působení a pedagogickém působení na vysokých školách tito děkani musí mít. Nemůže se například, když se bude hovořit o tom, že děkani a profesoři jsou vlastně manažeři, tak samozřejmě musí to být manažeři, kteří rozumějí vědeckému výzkumu, který rozumí pedagogickému procesu. A to samozřejmě je možné doložit tím, že prošel jistým vývojem v oblasti vědy, jistým vývojem v oblasti výuky. Proto ten minimální požadavek na to, aby děkani a rektoři měli alespoň akademický titul PhD. Mimochodem, tak je tomu i v zahraničí na veřejných vysokých školách. Například v anglosaském světě je zvykem, že děkan a rektor musí mít alespoň akademický titul PhD.

To jsou hlavní myšlenky naší novely. Dovolil bych si vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat, abyste tuto novelu propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanců Ivanu Ohlídalovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Předložená novela zákona je velmi rychlou reakcí na stávající situaci, která je zřejmá, ale jako rychlé normy má některé vady a nedostatky.

Vláda na jednání své schůze 16. listopadu 2009 projednala a posoudila návrh zákona a vyslovila s ním nesouhlas. Stanovisko vlády máte v tisku lomeno jedničkou. Nebudu ho číst, protože je poměrně dlouhé a většina z vás, kdo měl zájem, se s ním mohla seznámit. Přesto bych některé věci ještě rád ozřejmil těm z vás, kteří nepracují ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož poslankyně a poslanci dostali i stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k této navržené normě.

Dozvěděli jsme se, že tým expertů vypracoval tzv. Bílou knihu terciárního vzdělávání, která navrhuje komplexní reformy systému terciárního vzdělávání v České republice. Tento koncepční dokument je prvním krokem přípravy reformy terciárního vzdělávání, které se začalo uskutečňovat v rámci schváleného projektu, jehož cílem je navržení optimálního systému řízení a financování i jejich vzájemné provázanosti terciárního vzdělávání v České republice s ohledem na celosvětové trendy, doporučení OECD pro oblast terciárního vzdělávání a požadavky společnosti, ekonomiky a trhu práce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto doporučuje tuto problematiku obsaženou v návrhu novely zákona pana kolegy Ohlídala, Sobotky, Tejce a dalších, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vyřešit v novém zákoně o terciárním vzdělávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP