(15.40 hodin)
(pokračuje Kafka)

Pro úplnost ještě uvádím, že také návrh zákona, který máme pod tiskem 476, chápe členství v KSČ jako podstatnou podmínku pro to, jestli je člověk účastníkem protikomunistického odboje, nebo ne. Ve světle právě tohoto senátního návrhu chci tedy doplnit na konec svého odstavce ještě stejnou časovou výjimku, takže by odstavec 3, který chci do onoho návrhu zákona vložit, zněl asi takto:

"Odst. 3: Oprávněnou osobou není, kdo v rozhodném období podle § 1 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, byl členem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska, s výjimkou těch, kdo byli členy těchto stran pouze v období od 1. ledna 1968 do 1. května 1969."

Odstavce 3 a 4 by se tím pádem přečíslovaly.

Tolik můj pozměňovací návrh a poměrně obsáhlé vysvětlení motivace, která k němu vedla. Tomu, kdo mě poslouchal, děkuji za pozornost. (Potlesk pravice.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Böhnisch, poté pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Já nezneužiji podrobnou rozpravu k delší řeči, pouze ke svému předřečníkovi dodám, že před několika týdny jsme schválili navýšení odškodnění těm, kterým někdo zemřel nebo byl zraněn či znásilněn v roce 1968 nebo v přímé souvislosti s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. V logice návrhu pana kolegy by to znamenalo, že bychom všechny tyto oběti měli prověřit a peníze jim sebrat za předpokladu, že byli v Komunistické straně Československa, protože přece i oni se podíleli na pozvání těchto okupačních vojsk.

Vrátím se ale ke svému pozměňovacímu návrhu. Odkážu se na ten, který byl včera rozdán na vaše lavice. Jde o komplexní pozměňující návrh vyhotovený ve spolupráci se zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak jsem říkal v obecné rozpravě, resp. ve své úvodní řeči, odráží všechny připomínky vlády k původnímu tisku 809.

Dovolil bych si ještě dvě technické úpravy k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu.

V § 5 komplexního pozměňujícího návrhu ve druhé větě před slova "a to ve výši" patří čárka. Věta tedy zní: "Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. prosinci 2010, náleží příspěvek ode dne přiznání důchodu, a to ve výši, v jaké by náležel, pokud by byl přiznán od splátky důchodu splatné v lednu 2011."

A druhá technická úprava mého pozměňovacího návrhu je nové znění § 9. Nově by zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Byl jste posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Táži se ještě jednou, zdali si přeje někdo vystoupit v rozpravě podrobné. Není tomu tak. Končím rozpravu podrobnou.

Pane předkladateli, závěrečné slovo? Není nutné. Končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 959/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr financí, pan Eduard Janota. Protože pan ministr zde ještě před chvílí byl, poprosím vás o chvilku strpení. Pan ministr Šimerka se rozhodl, že se pokusí pana ministra financí nalézt a upozornit ho na právě projednávaný bod.

(Ministr Janota vstupuje do sálu.) Výborně, podařilo se. Pane ministře, sněmovní tisk 959, rozpočtová pravidla. Avizovala jsem, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ano, jde o daně z příjmu. Je to tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil ke schválení změny a doplnění dvou zákonů, a to rozpočtových pravidel a daní z příjmů, které máte v tisku 959. Účel je prostý. Aby Ministerstvo financí mohlo spustit emisi dluhopisů pro obyvatelstvo, potřebuje dvě dílčí úpravy v těchto zákonech. Bez těchto úprav je tato možnost velmi riskantní. My se sice pouštíme standardní cestou, která je obvyklá ve všech zemích, to na jedné straně, ale na druhé straně Ministerstvo financí pochopitelně čelí určitému tlaku, zejména bank, které v tom vidí určitou konkurenci. Proto jakékoliv legislativní mezery by mohly být předmětem budoucích sporů.

My jsme vlastně tyto dluhopisy chtěli vydávat drahně před 18 lety, to bych chtěl podotknout. Pochopitelně tehdy byla situace jiná. Snažili jsme přimět banky, aby prodávaly státní dluhopisy občanům, ale moc se nám to nedařilo, protože občané dnes drží napřímo pouze 1 % našich dluhopisů. Chci zdůraznit, že toto vůbec nesouvisí s krizí, my bychom s tímto přišli i tehdy, kdyby rozpočet byl v daleko jiných číslech, než je tomu dneska.

Jisté je to, že Ministerstvo financí chce prodávat dluhopisy samo, a to svým jménem a na svůj účet. Toto je tedy zásadní rozhodnutí a toto je zásadní myšlenka, podle které chceme postupovat.

Chceme garantovat, chceme nabídnout občanům jistou investici, v každém případě tato investice do dluhopisů státu jistotou je. Stát si nemůže dovolit vůči nikomu neplnit své závazky. Chceme, aby byla naprostá transparentnost při prodeji. To znamená všechny ceny vztahující se k těmto dluhopisům budou předem ministerstvem vyhlášeny. Chceme nabídnout prodej a vrácení státních dluhopisů v každém okamžiku. Pakliže se občan rozhodne, že potřebuje hotovost, může dluhopis vrátit, a to bez poplatku. Proto hodláme tyto dluhopisy prodávat prostřednictvím internetu. Není to nic neobvyklého. Například Německo či Rakousko tímto způsobem již delší dobu dluhopisy svým obyvatelům úspěšně prodávají.

Ministerstvo chce ochránit občana před tržními vlivy, které mohou snížit hodnotu dluhopisu, do kterého občan investoval, vlivem růstu tržních cen, tedy vlivem poklesu výnosů. Občan bude investovat jistinu a při vrácení dluhopisu obdrží jistinu zpět ve stejné výši - znovu zdůrazňuji: jistinu ve stejné výši - plus příslušný úrok za dobu držby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP