(15.00 hodin)
(pokračuje Prosek)

Já si myslím, že celá dnešní debata ilustruje naprostou nenormálnost politické situace, která nastala poté, co byla nezodpovědně shozena řádně politicky ustavená vláda a co nebylo možné uskutečnit předčasné volby.

Je naprosto normální, že tady jiskří mezi levicí a pravicí, protože koneckonců rozpočet je svrchovaně politický dokument. K tomu není možné mít inženýrský technokratický přístup a hledat výpočty - nějaké optimum. Je zcela normální, že se tu vede ten pravolevý politický střet. Dokonce je i zcela normální, že tu o své místo na politickém slunci a v budoucí Sněmovně tak srdnatě bojuje pan místopředseda Kalousek, místopředseda před třemi dny založené strany. Naprosto ho chápu, že potřebuje trošku novou tvář a setřást i část své odpovědnosti za vývoj např. medvěda, který v jeho dobách činil vysoce přes dvě miliardy korun v návrzích státních rozpočtů. Napovídá mi tu kolega, že šest miliard.

Ale co je na té situaci nenormální, je to, že všechny poslanecké kluby jsou v jakési opozici, dávají ruce pryč od vlády a vláda se báječně tváří, jako že je úřednická. Takový pojem nejen že nezná česká ústava, ale říkat o vládě, že není politická, je zcela absurdní. To by nemohla být politická ani Sněmovna a každý z ústavních činitelů by si mohl vlastně říct: nejsem politik. Vláda sice není stranická, ačkoliv do ní strany jmenovaly své zástupce, ale je svrchovaně politická. Má ovšem proti stranickým vládám jednu obrovskou výhodu. Totiž tu, že nebude usilovat o své znovuzvolení, neboť ona nikdy zvolena nebyla. A také všichni její ministři prohlašují, že nestojí o politickou kariéru. Ale co mají a co nemohou odmítnout, je pravomoc, kterou jim dává ústava, a odpovědnost, kterou nesou vůči tomuto státu. A tudíž oni musí především obhajovat svůj rozpočet proti tomu populismu, k němuž tady v průběhu dopoledního projednávání došlo a jehož výsledek v podobě pozměňovacích návrhů vidíme ve svých lavicích. (Potlesk části poslanců zprava.)

Vážení členové vlády, já mám velmi rád jedno anglosaské úsloví, že politika neznamená vládnout, ale přesvědčit. A já doufám, že využijete týdne do třetího čtení, abyste prostřednictvím svých devíti kolegů nominovaných za levici přesvědčili levici o tom, aby nehlasovala o těch populistických pozměňovacích návrzích. Bude vám za to celý národ vděčný a věřte, že i ODS klub. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Prosek byl posledním řádně přihlášeným poslancem do rozpravy. Na něj naváže předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Žádné další přihlášky nemám. A samozřejmě pan ministr se svým závěrečným slovem, které již avizoval. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěl bych vidět tu vděčnost celého ODS klubu, kdybychom náhodou ustoupili od priorit, které vůbec nejsou populistické. Já se ptám prostřednictvím paní předsedající pana kolegy Proska, co je populistické na tom, že Komunistická strana Čech a Moravy a sociální demokracie, a možná připustím i za pomoci jiných rozumných lidí v této Sněmovně, se snaží napravit škody, které vznikly tzv. Janotovým balíčkem např. na sociálních službách, že se snaží zachránit alespoň poslední zbytky toho, co slouží těm nejpostiženějším, nejbezbrannějším skupinám obyvatel, aby vůbec mohly mít základní podmínky k základnímu důstojnému životu. Já na rozdíl od pana kolegy Proska na tomto nevidím nic populistického. Vidím na tom mnoho bohulibého. A jestli tady má někdo rozum a má rád lidi a je tady pro lidi a za lidi, jak se mnozí za časté tady deklarujeme, tak pro ty návrhy hlasovat bude. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeje si ještě někdo přednést svůj příspěvek v rozpravě? Pan poslanec Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést ještě jeden pozměňovací návrh, který také směřuje k navýšení přímých plateb pro zemědělce:

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství - průřezový ukazatel: výdaje na společnou zemědělskou politiku, přímé platby - zvýšení o 1,5 mld. korun, vybilancovat oproti kapitole 396 Specifický ukazatel Obsluha státního dluhu - snížení 700 mil., 398 Všeobecná pokladní správa - specifický ukazatel Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost - snížení o 100 mil. korun, kapitola 397 VPS - specifický ukazatel Ostatní výdaje, Mezinárodní spory - dohody o podpoře a ochraně investic apod. - a výdaje spojené se zrušením ČKA - snížení o 200 mil. korun, 327 - Specifický ukazatel Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury - snížení o 500 mil. korun. Celkem na straně příjmů a výdajů 1,5 mld. korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Opravdu již poslední diskutující v této rozpravě? (Nikdo další se nehlásí.) Ano. Rozpravu končím a slovo má pan ministr financí.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně shrnul obsah dnešní diskuse v rámci druhého čtení.

V podstatě se tady diskutovaly tři základní problémy - sociální služby, platy a oblast podpory top-upů, tzn. dofinancování přímých plateb zemědělství. Ostatní věci řádově byly v jiných položkách, takže ať se na mě pan poslanec Jandák nezlobí, jeho 3 miliony korun pro Českou televizi nebo pro tu komisi, to je věc zanedbatelná. Čímž nenaznačuji, že s tím souhlasím. To je věc jedna.

Druhou věcí je otázka krytí těchto výdajů. Hledali jste možnosti buď v oblasti mandatorních výdajů, tzn. důchody, nemocenské dávky atd., státní dluh - rovněž mandatorní výdaj, Státní fond dopravní infrastruktury - opět problémová položka, protože je tam vázáno určité kofinancování a možnosti využití evropských fondů, výdaje Ministerstva obrany, běžné výdaje.

Já bych to chtěl uzavřít tím, že osobně ve fázi do třetího čtení bych rád připravil způsob řešení věci, která se týká sociální péče. Pokusím se nějakým způsobem jednat s předsedy klubů a po dohodě s panem premiérem navrhnout řešení, které by garantovalo, že tuto oblast v tom rozsahu, která byla výsledkem jednání i s hejtmany, kterou jsme tady i deklarovali, se pokusíme řešit. Zcela určitě nejsem připraven akceptovat všechny požadavky, které tady byly, protože dopady do bilance v rozsahu větším jak 10 mld. korun sám o sobě nepovažuji za naprosto reálné. Pak opravdu jedním klínem vytloukáme jiný klín. Prostě mandatorní výdaje jsou podle mého názoru spočteny dobře, až na hraně, protože v rozpočtu platí jedna věc: výdaj je jistý, příjem je nejistý. A na těchto výsledcích vidíte hospodaření letošního roku. V letošním roce vláda neudělala nic, než se držela výdajů těch, které jste jí schválili. Ale vláda bohužel nenaplnila příjmy o 160 miliard, protože je krize, protože jsou problémy a protože HDP není ani 4,8, ale ani 3 %, která jste navrhovali vy tady ještě před děláním rozpočtu v prosinci, ale je to bohužel asi minus 4,1 nebo minus 4,2. To je problém rozpočtu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP