(10.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Druhým pozměňovacím návrhem je návrh v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa zřídit novou položku dotace na rozvoj Brdska dle usnesení vlády číslo 117/2008 Sb., a to s částkou 150 mil. Kč. O tuto částku bude ponížena v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa položka odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti a ostatní náhrady.

V odůvodnění bych uvedl, že minulá vláda se rozhodla podpořit rozvoj Brdska, a to dle priorit jednotlivých obcí. Na přímou pomoc vyčlenila částku 250 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč na projektovou dokumentaci a 150 mil. Kč na kofinancování projektů. V roce 2008 byly čerpány prostředky pouze ve výši 13 mil. Kč. V návrhu státního rozpočtu na rok 2010 však není pro tento účel vyčleněna ani koruna. Jedná se o projekty do výstavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, rekonstrukce škol apod. Domnívám se, že sliby by se měly plnit, a to i bez ohledu na to, zda radar v Brdech bude stát, či nebude.

Chci vás tedy, vážení kolegové, požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana poslance Jana Látku. Připraví se Vítězslav Jandák.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové. V návrhu státního rozpočtu na rok 2010 se výrazným způsobem snižuje částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Z letošních 6,8 mld. Kč, které byly vyčerpány pro poskytovatele sociálních služeb, jsou pro rok 2010 navrhovány pouhé 3 mld. Kč. Je potřeba si uvědomit, že tento dramatický pokles dotací by způsobil kolaps celé sítě sociálních služeb a ohrozil by desetitisíce klientů, kteří jsou na poskytování sociálních služeb závislí.

V roce 2007 vstoupila Česká republika do období transformace sociálních služeb. Došlo k výraznému navýšení finančních vstupů do systému a jednotlivé druhy sociálních služeb jsou zřizovány na základě zákona s jasně stanovenými pravidly. Došlo k výraznému posílení úlohy klienta v celém sociálním systému a v této oblasti jsme se přiblížili standardu v Evropské unii. Pokud by došlo v návrhu rozpočtu na avizované dramatické snížení dotace, tak je zřejmé, že bychom se dostali zpět před rok 2007 a došlo by k rozpadu především terénní sociální péče, protože navrhované prostředky by stačily pouze k financování minimální lůžkové kapacity.

Vážená vládo, kolegyně a kolegové, v posledních dvou letech dochází k neustálému snižování dotací pro poskytovatele sociálních služeb a není již možné, aby došlo k dalšímu poklesu prostředků na dotační řízení. V roce 2008 činily dotace 7,3 mld. Kč, v roce 2009 je uvolněna částka celkem 6,8 miliardy Kč. Domnívám se, že pokud nemá dojít k výraznému omezení, nebo dokonce k ohrožení poskytované péče u většího množství lidí, nemůže částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, tedy pro kraje, obce i neziskové organizace, klesnout pod částku za rok 2009, tedy 6,8 mld. Kč.

Vážení, uvědomme si, že například výstavbu komunikací, silnic či dálnic je možné třeba o rok odložit, ne tak ovšem potřeby sociálních služeb a jimi poskytované sociální péče pro naše nejpotřebnější. Osoby, které potřebují tuto pomoc, jsou velmi zneklidněny a bojí se budoucích týdnů a měsíců. Pokusme se těmto potřebným, kterými jsou především senioři či zdravotně postižení, kteří si většinou dlouhá léta a desetiletí poctivě platí svá sociální pojištění, zajistit důstojné a klidné stáří či potřebnou péči. Velmi těžko se totiž těmto lidem bude chápat tak dramatické omezení finančních prostředků pro poskytování sociálních služeb právě v době, kdy si odcházející management ČSA rozděluje na odchodnou 120 mil. Kč.

Budu proto hlasovat o navýšení částky na sociální služby o 3 mld. Kč dle pozměňovacího návrhu poslance Zdeňka Škromacha, což znamená pro rok 2010 celkových 6,8 mld. Kč. Zároveň bych chtěl i vás všechny požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď bych požádal Vítězslava Jandáka. Připraví se Vojtěch Vojíř. Sděluji, že v této chvíli je přihlášeno devět vystupujících do rozpravy. Prosím, pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh, jehož podobu jsem vám nechal rozdat do lavic. I když jsem velmi pozorně sledoval řeč pana ministra, jedná se mi o navýšení rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o astronomickou částku 3 miliony Kč. Oč se jedná? Jedná se o zajištění monitoringu nelineárních služeb v souvislosti s novým zákonem o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání, který je transpozicí příslušné směrnice - a teď pozor - s datem transpozice 19. 12. 2009. Prosím tedy o vaši - no prostě pomozte. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám Oldřicha Vojíře. Připraví se Vlasta Bohdalová.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, přicházím na toto místo požádat vás o pozornost ve věci určité úpravy znění zákona o rozpočtu České republiky v roce 2010, nikoli však v nějaké položkové části, ale v části, která se týká zjednodušeně řečeno záruky státu za aktivity státních institucí.

Vy všichni jistě víte, že Česká republika si vytvořila určité nástroje pro podporu exportu, protože exportovat do zemí, jako je třeba Německo, Francie, Británie, není takový problém, protože tam platí všechna pravidla, která platit mají. Politicky jsou to stabilní země a ekonomicky jsou poměrně silné. Zatímco vyvážet nebo exportovat do zemí například Ruské federace, Číny, Vietnamu, Kuby, Latinské Ameriky je také nutné, protože si myslím, že by byla škoda tyto trhy opouštět, nicméně tam není buď úplně stabilní politické prostředí, anebo je to slabší ekonomika, nebo se tam některá pravidla v rámci ekonomiky nedodržují tak, jak by se dodržovat měla. Neboli tyto země jsou o něco rizikovější než ty první, které jsem jmenoval.

Z toho důvodu si Česká republika, potažmo vláda, vytvořila dvě instituce, a to EGAP, což je Exportní garanční a pojišťovací společnost, akciová společnost, a k ní následně byla vytvořena společnost Česká exportní banka. EGAP je společnost, která pojišťuje vývozní rizika, zjednodušeně řečeno, právě do zemí, kde je latentní nebezpečí, že ta investice může určitým způsobem být nedokončena nebo nezaplacena, nebo zaplacena, ale v dlouhém čase. Ale dělá to proto, že jiné klasické pojišťovací soukromé domy toto nečiní, nebo jsou jejich standardy nastaveny tak, že společnosti, které chtějí exportovat, by se do těchto standardů nevešly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP