(18.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Odst. 2. Věřitel nemá právo na zaplacení té části smluvních pokut a jiných plnění sjednaných pro případ neplnění závazku spotřebitele, která v rozporu s odst. 2 přesahuje celkovou výši úvěru.

4. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní: § 5a Roční procentní sazba nákladů u spotřebitelského úvěru nesmí převýšit částku stanovenou nařízením vlády.

5. V § 6 se za slova "náležitosti uvedené v § 4" doplňují slova "a § 5a".

6. Za § 13 se vkládají nové §§ 13a a 13b, které znějí:

§ 13a

Odst. 1. Věřitel je povinen předkládat České obchodní inspekci a Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jenom ministerstvo) údaje o nově poskytnutých spotřebitelských úvěrech.

Odst. 2. Ministerstvo uveřejňuje souhrnné informace z údajů podle odst. 1 Sdělení ve Sbírce zákonů.

Odst. 3. Za správnost údajů podle odst. 1 odpovídá věřitel.

Odst. 4. Rozsah údajů o nově poskytnutých spotřebitelských úvěrech, jejich strukturu, lhůty a způsob předkládání těchto údajů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13b Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 13a odst. 4.

Část druhá - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Článek II - V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se doplňuje nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

Odst. 3. Tohoto zákona lze užít k řešení sporů vzniklých ze spotřebitelských smluv, ze smluv o spotřebitelském úvěru, ze smluv o úvěru ze stavebního spoření, ze smluv o hypotečním úvěru, ze smluv o penzijním připojištění a ze smluv o životním pojištění podle zvláštních zákonů jen tehdy, jestliže se strany ve smlouvě o rozhodci uzavřené po vzniku sporu mezi nimi dohodly, že o majetkových sporech mezi nimi má rozhodovat stálý rozhodčí soud (§ 13).

Poznámka pod čarou 1b: § 51a zákona č. 40/1994 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

Tolik tedy komplexní pozměňující návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Pan kolega Chalupa se ještě hlásí. Prosím. Kolega Němec, já jsem vám spletla jméno, omlouvám se vám, velmi.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já se pouze chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl k tomuto tisku rozdán na lavice. Chci jenom říci, že tento pozměňující návrh řeší otázku katalogových podvodů. V převážné většině navrhovaných bodů vychází z vládního návrhu nového občanského zákoníku, toho velkého civilního kodexu. Takže mám za to, že by na půdě Sněmovny mohla být podpora pro tento návrh, a já o ni tímto žádám, protože katalogové podvody jsou otázkou, kterou je potřeba velmi rychle řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím. O návrhu na zamítnutí budeme hlasovat až při zahájení třetího čtení. Vypořádali jsme se tedy se vším, co náleží ke čtení druhému. Končím tedy projednávání bodu č. 15, sněmovního tisku 808.

Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno, co jsme mohli stihnout. Já vám poděkuji za pracovní atmosféru dnešního odpoledne. Přeji vám příjemný večer. Kdo z vás jste ještě neviděl v atriu Sněmovny báječnou výstavu kreseb dětí, tak vám ji pro příjemný večer doporučuji.

Zítra ráno zahájíme své jednání v 9 hodin. Prvním bodem bude státní rozpočet pro rok 2010 ve druhém čtení.

Děkuji vám a ještě jednou vám přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP