(9.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nevidím žádnou takovou přihlášku, tedy končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor tak jako pan zpravodaj navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Nemá. Budeme hlasovat o tomto jediném návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh zákona přikázán výboru pro obranu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 192, přítomno 114, pro 93, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu.

 

Tím končí prvé čtení bodu číslo 18, sněmovního tisku 696. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji též panu zpravodaji.

 

Můžeme se věnovat bodu dalšímu, kterým je

79.
Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem
ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva
za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004

Prosím pana místopředsedu vlády Bartáka, který je pověřeným členem vlády, aby se ujal slova k této věci.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji, vážená paní předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, problematika bytů OKD v současné době zahrnuje dvě hlavní oblasti.

Za prvé je to plnění tří závazků RPG Industries vyplývajících z kupní smlouvy: 1. řádná správa a údržba bytového fondu - platilo do 1. 5. 2009; 2. neziskovost bytového hospodaření - platilo do 1. 5. 2009; 3. zákaz převodů bytů na třetí osobu - platilo též do 1. 5. 2009.

Ministerstvo financí zadalo vypracování nezávislého auditu společnosti BDO. Práce byly zahájeny ve druhé polovině srpna letošního roku. Audit bude dokončen v týdnu mezi 9. a 13. listopadem 2009 a následně bude k dispozici sdružení nájemníků. Tímto by mělo být definitivně vyřešeno plnění výše uvedených závazků RPG Industries za období 2004 až 1. 5. 2009, to znamená konec doby omezení.

Za druhé, časově neomezený závazek kupujícího, že pokud se rozhodne po 1. 5. 2009 prodat byty, musí je nejprve nabídnout stávajícím nájemníkům za stanovenou kupní cenu. RPG Industries dopisem ze dne 26. 6. 2009 vypověděla tento závazek s tím, že výpovědní lhůta končí 30. 9. 2009. Kromě právní analýzy poradce si Ministerstvo financí nechalo vypracovat další dvě právní analýzy od CMS Cameron McKenna a Clifford Chance. Zde převažuje právní názor, že nelze vypovědět část smlouvy, a proto Ministerstvo financí oznámilo RPG Industries dopisem ministra financí ze dne 16. 9. 2009, že považuje výpověď za neplatnou a nadále trvá na plnění závazků z tohoto článku vyplývajících. RPG Industries dopisem ze dne 21. 10. 2009 mimo jiné Ministerstvu financí sdělilo, že pohled společnosti RPG Industries na výpověď a její účinky zůstává nezměněn. Ministerstvo financí proto, jak již několikrát avizovalo, ihned zadalo svému právnímu zástupci v této věci, aby vypracoval návrh určovací žaloby k Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře v Praze, který podle článku 11 kupní smlouvy řeší spory.

Dne 4. 11. 2009 podalo Ministerstvo k rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi předkupního práva nájemníků bytů bývalých OKD. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Zahajuji nyní všeobecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, ale přihlásili se mi zatím dva kolegové, pan kolega Krupka a pan kolega Carbol. Nejprve má slovo pan kolega Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, toto téma se už stalo možná notoricky známé zejména pro nás, kteří jsme z regionu Moravskoslezského kraje a kteří o této problematice poměrně dost víme. Já se omlouvám zde přítomným kolegům, kterých se to až tolik netýká, že bohužel ta záležitost je opět na stole, ale myslím si, že je třeba si říci, že by tady nebyla na stole, kdyby nebyl začátek této záležitosti.

Já asi stejně jako ostatní poslanci jsem dostal dopis ze Sdružení nájemníků bytů OKD a dovolil bych si jako podkladový materiál odcitovat z něj několik vět: "Stát v roce 2004 prodal 46 % akcií OKD společnosti Karbon Invest bez výběrového řízení. Součástí majetku OKD byl také rozsáhlý bytový fond. Byty byly v té době oceněny znaleckým posudkem na částku 40 tis. Kč za byt, což rozhodně nebyla cena tržní. Záměrem údajně bylo, aby za obdobných podmínek byly tyto byty následně převedeny na jejich nájemníky. To ale nebylo řádně smluvně ošetřeno. Vlastník tak nyní disponuje obrovským bytovým fondem v tržní ceně cca 35 až 55 miliard korun. Z důkazů," pokračuji v textu dopisu, který jsme obdrželi, "které jsme předložili Evropské komisi, vyplývá, že k prodeji akcií OKD, majetkové účasti České republiky v OKD, nedošlo za tržní cenu, neboť tržní cena majetkové účasti měla být minimálně 5 mld. 871 mil. a další, přičemž kupní cena dle smlouvy byla 4 mld. 100 mil. Kupujícímu tak byla poskytnuta nedovolená veřejná podpora minimálně ve výši 1 771 961 590 Kč."

Pro mne tady vyvstává základní otazník, který jsme si měli klást už dříve, když tato záležitost byla otevřena: kde jsou ty peníze? A zde se musím obrátit na toho, kdo v podstatě připravoval tuto smlouvu, kdo jednal s vlastníkem OKD, kdo zastupoval stát. Nebyla to určitě současná vláda, jejíž představitel zde prezentoval kroky, které byly učiněny, nebyla to určitě ani předchozí vláda Mirka Topolánka, ale byla to ta vláda, která tady seděla v roce 2004, jejímž ministrem financí byl pan poslanec Sobotka.

Proto si dovolím obrátit se na vás, pane poslanče Sobotko prostřednictvím předsedající. Pokud by tyto údaje byly skutečně pravdivé, a já nemám důvod těm nájemníkům nevěřit, protože skutečně jsou oprávněně rozhořčeni stavem věcí, tak se ptám, kde je jedna a tři čtvrtě miliardy, kdo zajišťoval celý projekt prodeje majetku, kam se mohly ztratit tyto peníze. Prosím, pane poslanče Sobotko prostřednictvím paní předsedající, abyste také v případě, že se tu projednávají různé body, a občas slyším z úst předsedy vaší politické strany, a velice často velké placené inzeráty vyzývají k řešení této záležitosti, abyste konečně i vy přiznali svůj podíl viny a řekli, kde skutečně skončily tyto finanční prostředky, jakým způsobem jste prodali tento majetek. To nejlacinější by bylo zřídit vyšetřovací komisi, která se většinou zřizuje k těmto věcem. Ale myslím si, že mnozí lidé jsou už tímto tématem natolik otráveni, že bychom jen dělali bouři ve sklenici vody. Přesto očekávám, že vaše přiznání k tomu problému, který jste vy způsobili, vaše vláda, podmínkami, které jste nastavili, si konečně vezmete na sebe a skončíte s vyzýváním řešení věcí následnými vládami.

Já uznávám, že určité kroky měly být učiněny, respektuji i to, že nájemníci mají právo se k této věci ozvat, dokonce Ministerstvo financí, jak bylo řečeno ústy pana místopředsedy vlády, učinilo příslušný krok, že podalo podnět k určovací žalobě, která by vlastně měla vyjasnit podmínku prodeje nájemníkům, nicméně přesto problém je někde jinde. Problém je v roce 2004, u prodeje, jehož se účastnil pan poslanec Sobotka v roli ministra financí.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Nyní je přihlášen pan poslanec Jiří Carbol. Prosím tedy o vaše slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP