(9.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 72 ze dne 27. října 2006 v bodě 2, kde se počet stálých členů komise Poslanecké sněmovny pro rodiny mění na 13."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 189. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 189, přítomno 117, pro 84, proti nikdo. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

Tím jsme vypořádali s tímto bodem. Děkuji paní poslankyni Šojdrové.

 

Dámy a pánové, před tím než začneme projednávat další bod, musíme doprojednat nebo dokončit oznámení volební komise. Já proto požádám pana poslance Petra Tluchoře, aby nás seznámil s výsledkem volby druhého kola k bodu 74, což byl

74.
Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření
neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob
uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Pane poslanče, prosím, seznamte nás - pane předsedo - s výsledkem volby.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Krásné dobré ráno. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem se nedral k tomu mikrofonu, protože jsem zaregistroval, že byl zařazen nový bod, přesněji řečeno dokončení bodu změny v orgánech Poslanecké sněmovny a myslel jsem, že tu informaci učiním v rámci tohoto bodu. Nicméně ta chvíle myslím právě nastala.

Dovolím si vás seznámit s výsledky volby předsedy vyšetřovací komise, jejíž název jste před malou chvílí uvedla. Včera ve večerních hodinách proběhlo druhé kolo této volby. Byl vydán 121 hlasovací lístek, pro pana Marka Bendu bylo odevzdáno 44 hlasů, pro pana Miroslava Svobodu 42 hlasů, z čehož lze vyvodit závěr, že nikdo nebyl zvolen a tato komise zůstává bez předsedy. Tím volba končí a případně je možno samozřejmě vyhlásit lhůtu na podávání návrhů dalších, ale myslím, že to není předmětem této chvíle.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi ještě připomenutí: Nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, v 11.30 hodin proběhne jejich losování. Tolik k oznámením, která měla zaznít.

 

Nyní je před námi další bod, který jsme si schválili dnes jako bod číslo dvě. Jsou to

68.
Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Tento bod jsme včera, tedy ve středu 4. listopadu, přerušili. Prosím opět o slovo předsedu volební komise Petra Tluchoře a prosím, aby nás informoval o dalším postupu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Protože Poslanecká sněmovna před několika minutami přijala usnesení, kterým změnila počet členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu na 13 členů, nic nebrání v tom, abychom hlasovali o návrhu, který zazněl ve stanovené lhůtě, to je, aby členkou této komise byla zvolena paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže návrh zní, abychom hlasovali o tomto jediném jméně.

Zahajuji hlasování číslo 190. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190, přítomno 114, pro 87, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Mně dovolte, abych konstatoval, že Poslanecká sněmovna zvolila paní poslankyni Šojdrovou členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu. Tím tento bod končí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Vypořádali jsme s bodem číslo 68 a můžeme se věnovat dalším bodům našeho schváleného pořadu. Nyní je před námi pevně zařazený bod číslo

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede tento návrh místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták. Prosím, pane místopředsedo, o vaše úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Dobrý den. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo obrany připravilo vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Návrh zákona byl zpracován k realizaci transformace Ministerstva obrany a k postupnému naplňování cílů koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil, přepracované na změněný zdrojový rámec.

Postupná realizace cílů vyplývajících z koncepce a transformace vyžaduje provedení změn nejen ve snížení počtu příslušníků ozbrojených sil, redislokaci vojenských útvarů, ale i v oblasti zabezpečení přípravy ozbrojených sil, to je zabezpečení vojenského výcviku. Předávání úkolů v oblasti vojenského výcviku od vojenských útvarů k jednotlivým právnickým osobám založeným nebo zřízeným Ministerstvem obrany si vynucuje právní změny jak v oblasti nakládání s vojenským materiálem, tak v oblasti schvalování a prověřování technické způsobilosti letecké techniky. Vzhledem k tomu, že zákon číslo 219 v současné době nevyhovuje potřebám a cílům koncepce a transformace, je vám předkládán vládní návrh, jehož obsah naplnění potřeb a cílů koncepce a transformace sleduje.

Nejobsáhlejší změnu zákona si vynutila právní úprava v oblasti vojenské letecké techniky, která částečně vyplývá z právní úpravy zákona číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví, který se podle ustanovení citovaného zákona na oblast vojenské letecké techniky nevztahuje. Návrh zákona proto uceleným způsobem stanovuje závazné procesní postupy se současným odstraněním interpretačních nedostatků v aplikační praxi v oblasti schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky a evidence vojenských letadel v návaznosti na právní úpravu provedenou zákonem o civilním letectví. Navrhovaná zákonná úprava vytváří předpoklady pro legitimní postupy Ministerstva obrany v oblasti schvalování způsobilosti vojenské letecké techniky a právní předpoklady pro důsledné vyvozování právní odpovědnosti v případě jakékoli kolize při provozování této vojenské letecké techniky.

Návrhem zákona též dochází k rozšíření možnosti užívání vojenského materiálu organizačními složkami státu nebo právnickými osobami založenými nebo zřízenými Ministerstvem obrany i nad rámec účelu stanoveného zákonem. Bude dosaženo hospodárnějšího využití vojenského materiálu a volné kapacity zejména státních podniků v působnosti Ministerstva obrany. Nové možnosti těchto subjektů lze zaměřit na uspokojení poptávky například Policie České republiky pro výcvik pilotů a výcvik příslušníků cizích ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že předložený návrh zákona podpoříte. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan kolega Michal Hrbata. Ale vidím, že se hlásí pan kolega.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, paní a pánové, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o změnu zpravodaje, a to z pana kolegy Hrbaty na mne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Pan kolega Jan Vidím nám řekl svůj návrh a já o něm dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 191. Prosím Sněmovnu o vyjádření, zda souhlasí se změnou zpravodaje v prvém čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191, přítomno 112, pro 75, proti nikdo. Změnu zpravodaje jsme schválili.

 

Prosím pana kolegu Jana Vidíma, aby se ujal zpravodajského úkolu.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, moje úloha zpravodaje je výrazně zjednodušená úvodním vystoupením ministra, který zde opravdu vyjmenoval všechny úseky, kterými se zabývá tato novela zákona o ozbrojených silách. Jedná se opravdu o mnoho let připravovanou komplexní, spíše však technickou a technicistní úpravu zákona o ozbrojených silách České republiky.

Chci Poslaneckou sněmovnu požádat, aby umožnila projednání této novely v průběhu druhého čtení ve výboru pro obranu. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku písemnou do této obecné rozpravy, proto se ptám, zda se někdo hlásí ze svého místa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP