Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Budeme opět hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, podle sněmovního tisku 1068/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1068/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 161. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 135, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

28.
Návrh zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 1076/4/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi pana senátora Roberta Koláře a prosím, aby za navrhovatele k tomuto senátnímu tisku, který má ve Sněmovně číslo 1076/5, vystoupil pan ministr Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tak jako v předcházejících zákonech musím konstatovat, že projednávání tohoto zákona v Senátu bylo velmi věcné. Proto souhlasím s pozměňovacími návrhy a považuji jak senátní, tak sněmovní verzi za dobrou a takovou, která vylepšuje stávající stav. Mimochodem, jedná se také o aplikaci nových norem Evropské unie a přijetí tohoto zákona je opravdu nezbytně nutné a nesnese odkladu. Proto věřím, že návrh bude úspěšný.

Děkuji vám mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat zpravodajů, zdali hodlají vystoupit. Nehodlají, takže otevírám rozpravu a dávám slovo panu senátorovi Robertu Kolářovi.

 

Senátor Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že v tuto chvíli mohu pouze potvrdit slova pana ministra, a sice v tom smyslu, že rozprava byla opravdu věcná a že pozměňovací návrhy, které byly přijaty, jsou spíše technického než politického charakteru. Sám za sebe jako zpravodaj garančního výboru dokonce mohu prohlásit, že náš výbor prohlasoval u tohoto návrhu zákona schválit, a teprve na plénu Senátu se dostaly tyto pozměňovací návrhy.

Myslím si, že v zásadě obě verze jsou v pořádku, nicméně jako zpravodaj Senátu v tuto chvíli jsem povinen hájit stanovisko Senátu jako komory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Kdo dále chce vystoupit v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat v souladu s jednacím řádem podle § 97 odst. 4 o usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o veřejných zakázkách, podle sněmovního tisku 1076/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1076/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro 85, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Nyní se můžeme věnovat návrhu zákona souvisejícího, kterým je

 

29.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 1077/4/ - vrácený Senátem

 

Senátní verzi máme pod číslem 1077/5. Opět prosím pana ministra Radko Martínka.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, ve dvou zbývajících zákonech, koncesním zákonu a souvisejícím, má role bude teď velmi jednoduchá, protože přijetím tohoto zákona je potřeba přijmout vždy senátní verzi, protože zákony spolu velmi úzce souvisejí. Takže doporučuji nyní senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zpravodajové hodlají vystoupit? Nehodlají, takže otevírám rozpravu. Ptám se pana senátora. Vše bylo řečeno, nikdo další vystoupit nehodlá. Rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o usnesení podle § 97 odst. 4.

Čtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, podle sněmovního tisku 1077/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1077/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 163. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 159 poslanců bylo 81 pro, 44 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, máme před sebou poslední dva body. Je určitá naděje, že to stihneme do 19 hodin. Může se stát, že se rozproudí diskuse, takže bych navrhl, abychom mohli o těchto dvou návrzích hlasovat i po 19. hodině. Další body už vám k projednání nepředložím.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom hlasovali o zákonech i po 19. hodině, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 164. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 159 poslanců 101 pro, 9 proti. Vyslovili jste s tím souhlas.

 

Mohu zahájit bod číslo 30, což je

 

30.
Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
/sněmovní tisk 1078/4/ - vrácený Senátem

 

Vítám opět pana senátora Pavla Eyberta a připomenu, že senátní verzi jsme dostali pod číslem tisku 1078/5. Prosím pana ministra Radko Martínka, aby vystoupil.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak už jsem avizoval, tento zákon souvisí i z hlediska lhůt s předcházejícími dvěma zákony, a proto vám doporučuji senátní verzi. Navíc Senát víceméně odstranil některé drobné chyby, které se objevily ve sněmovní verzi, takže si myslím, že není důvod, abych vám nemohl doporučit senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Zpravodajové našich výborů, pan poslanec Zajíček ani Plachý, nehodlají vystoupit. Otevřu rozpravu. Poprosím pana senátora Pavla Eyberta.

 

Senátor Pavel Eybert: Ještě jednou, dobrý den. Já bych upozornil jenom na dvě věci, které Senát změnil, a sice že koncese podle tohoto zákona by měly být až od 20 milionů a ne od 2 milionů, jak bylo v původní verzi Sněmovny, a dále Senát opravil v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek částku, u které se určují nadlimitní zakázky, a to na 165 288 000, protože tato částka je také uvedena v zákoně, který jste před chvílí schválili, a sice v zákoně o zadávání veřejných zakázek, a dále potom upravil účinnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci. Zazvoním na všechny, kteří jsou venku, a přečtu návrh usnesení, o kterém dám vzápětí hlasovat. Připomenu, že je to podle § 97 odst. 4.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, podle sněmovního tisku 1078/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1078/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 165. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, pro 81, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a zahajuji projednávání dalšího bodu.

Prosím, pane poslanče - pro stenozáznam.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP