Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Kdo dál hodlá vystoupit v rozpravě? Pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom vážené kolegy upozornit na to, že ve vyjádření ministr dopravy Šimonovského je možno najít několik, minimálně dva zajímavé rozpory. Za prvé to, že jeho stanovisko jako člena vlády je v kontradikci se stanoviskem jeho vlády jakožto sboru, která vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem zákona, a za druhé to, že pokud by tato norma byla skutečně tak nesmírně užitečná, jak ji pan ministr prezentoval, tak je na místě otázka, proč tuto normu už dávno neiniciovala vláda, ale proč musela být předložena méně standardním způsobem, tedy poslaneckým návrhem.

A třetí, osobní poznámka. Pokud se tady zaštiťujeme bezpečností na svazích, dětmi a podobně, tak nejprve, než tyto jednoduché populární věty vyslovíme z úst, tak bychom toto měli doložit nějakou validní analýzou. Po tom jsem už volal při prvním čtení tohoto zákona. Předkladatelé ani ministerstvo se nenamáhali nic z toho udělat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Dále se do rozpravy již nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 906/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 906/5."

 

Zahájil jsme hlasování, které má pořadové číslo 144. Kdo pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro bylo 59, proti 11. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu naší Sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 906/4."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 145. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 177 poslanců bylo pro 117, proti 40, tento návrh byl přijat a já mohu ukončit projednávání bodu č. 13 poděkováním hlavním protagonistům.

 

14.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/3/ - vrácený Senátem

 

Senát svoji verzi předložil v usnesení, které má číslo tisku 918/4. Vítám pana senátora Josefa Vaculíka a prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Jan Mládek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore, tento návrh vrátil Senát zpět do Poslanecké sněmovny svým usnesením č. 320 z 9. schůze. K návrhu zákona přijal pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru a vypustil část třetí a čtvrtou, tj. změny zákonů týkající se problematiky tzv. restituční tečky, tedy část třetí, to je změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, část čtvrtou, to je změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. Těmito novelami se upravuje převod lesních pozemků k uspokojení nároků oprávněných osob na jiný majetek za pozemek nevydaný.

Nově navrhovaný § 11a zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, by měl v rámci možností vyřešit střet mezi nájemci zemědělských pozemků a oprávněnými osobami tím způsobem, že by v zastavěném nebo zastavitelném území obce měly přednostní právo na převod pozemku oprávněné osoby. Vzhledem k tomu, že do navrhovaného § 11a je převzata dosavadní úprava oceňování jiných, tzv. náhradních pozemků, která byla dosud zčásti v zákoně 229/1991 Sb. a zčásti obsažena v § 2 odst. 9 zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, navrhuje se toto ustanovení § 2 odst. 9 zákona o Pozemkovém fondu zrušit.

Tyto změny nejsou v rozporu s nálezem Ústavního soudu, neboť v tomto nálezu, vyhlášeném dne 20. prosince 2005, se mimo jiné uvádí, že pro oprávněné osoby podle § 11 odst. 2 zákona o půdě pro uplatnění práva na vydání náhradního pozemku neexistuje efektivní procesní prostředek. Novela tento procesní prostředek obsahuje, vychází ze zkušeností Pozemkového fondu a využívá osvědčený postup, obdobný jako v zákoně č. 95/1999 Sb. Pozměňovací návrhy Senátu v Parlamentu České republiky proto nelze akceptovat a doporučuji vám přijmout zákon ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat, zdali hodlá vystoupit pan poslanec Bíža coby zpravodaj zemědělského výboru. Není tomu tak. Takže otevírám rozpravu a v rozpravě vystoupí jako první pan senátor Josef Vaculík.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, páni ministři, poslankyně, poslanci, jak již bylo řečeno vůči předložené novele, k jejímu věcnému obsahu neměl Senát závažné výhrady, pouze opravil legislativně technické problémy, které se v zákoně objevily nedostatečným promítnutím přijatých pozměňovacích návrhů zde na plénu.

Jako závažný nedostatek však Senát shledal skutečnost, že k zákonu je připojena nesourodá novela zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě, a zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, která řeší část problematiky spojené s tzv. restituční tečkou a nedokonale dle názoru Senátu nastavuje nová pravidla pro činnost Pozemkového fondu v oblasti vypořádání restitučních nároků a nakládání s nemovitostmi ve správě Pozemkového fondu.

Senát se neztotožnil s názorem předkladatele, že tato novela je zcela v souladu s nálezem Ústavního soudu z konce loňského roku, který byl publikován pod č. 531/2005 Sb. Příčinou ne zcela odpovídajícího znění je ta skutečnost, že návrh novely byl k projednání Poslanecké sněmovny připravován předtím, než byl nález Ústavního soudu publikován. Vypuštěním části 3 a 4 projednávaného tisku tak Senát dal Ministerstvu zemědělství a novému vedení Pozemkového fondu časový prostor pro zpracování precizního znění nových pravidel jednání Pozemkového fondu, která jednak budou reflektovat problémy, se kterými se Pozemkový fond potýkal při převodech státní zemědělské půdy, a budou též přesně reagovat na závěry Ústavního soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP