Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Vaculík)

Dalším důvodem pro zamítnutí těchto částí zákona je skutečnost, že související problematika je řešena v souběžně projednávaném tisku Poslanecké sněmovny číslo 1058, který novelizuje zákon číslo 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Tímto vás žádám o podporu novely zákona schválené Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Dále vystoupí pan ministr zemědělství Jan Mládek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen krátce bych reagoval na slova pana senátora. Ministerstvo zemědělství si uvědomuje nutnost komplexní novelizace v této oblasti, ale podotýkám, že to je otázka tak zhruba jednoho roku. Mezitím musí pokračovat jak restituce, tak privatizace státní půdy i za této obtížné legislativní situace, a proto žádám a prosím o schválení této novely, protože ta situaci ulehčí, neztíží. Ale samozřejmě komplexní novelizace je něco, co je zapotřebí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Nikdo, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Usnesení bude znít takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 918/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 918/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 poslanců bylo pro 29, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu. K přijetí tohoto usnesení je potřeba hlas 101 poslance.

Usnesení bude následující: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 918/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, pro bylo 101, proti 32. Bylo dosaženo potřebného kvora k tomu, aby usnesení bylo přijato.

 

Počkám na výsledek kontroly. - Je to v pořádku. Takže končím projednávání tohoto bodu. Gratuluji všem úspěšným.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1058/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení máme k dispozici jako tisk 1058/4. Mezi námi vítám pana senátora Jiřího Šnebergera.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Jan Mládek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh zákona vrátil Senát do Poslanecké sněmovny, ze kterého svým usnesením číslo 321 z deváté schůze vypustil část pátou až sedmou, tj. změny zákonů týkající problematiky tzv. restituční tečky. Část pátá, změna zákona číslo 95/1999, o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Část šestá, změna zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Část sedmá, změna zákona číslo 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem číslo 229/1991 Sb.

Tuto problematiku se nyní navrhuje řešit zcela jiným způsobem, protože znění schválené Poslaneckou sněmovnou vycházelo z jiné situace a bylo již úplně překonáno nálezem Ústavního soudu. Nové řešení je obsaženo v návrhu zákona číslo 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte. Dámy a pánové, chcete požádat o přestávku? Zdá se vám, že by měla být vyhlášena přestávka? Pokud ne, prosím všechny, kteří vyrušují pana ministra Jana Mládka, aby toho zanechali, posadili se a věnovali pozornost právě projednávanému bodu. Týká se to všech, nechci napomínat jmenovitě.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek - a sadby pěstovaných rostlin, sněmovní tisk 1112, který byl postoupen 28. 2. 2006 jako tisk 297 a bude projednán na desáté schůzi Senátu.

Chtěl bych k tomu říci, že pouze část těch věcí se vrací v tomto jiném zákoně. Jedna část o určitém změkčení restituční tečky, která byla překonána oním nálezem Ústavního soudu, je vypuštěna úplně a nebudeme se k ní vracet.

Pozměňovací návrhy Senátu Parlamentu České republiky proto akceptuji a doporučuji vám přijmout tento zákon ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat pana poslance Řiháka, zda jako zpravodaj výboru hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a předpokládám, a nemýlím se, že jako první vystoupí pan senátor Jiří Šneberger.

 

Senátor Jiří Šneberger: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci zdržovat zasedání slovutné Sněmovny a připojuji se k tomu, co řekl pan ministr. Stanovisko Senátu i ministerstva je totožné, takže vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Rozprava je otevřena. Hlásí se ještě někdo? Nehlásí. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu. K přijetí následujícího usnesení je zapotřební souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1058/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1058/4."

Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci. Pokud jste všichni zaregistrováni a připraveni k hlasování, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 153 poslanců bylo pro 148, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP