Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, monotematická novela zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, směřující ke zjednodušení procesu vymáhání pohledávek, získala v Poslanecké sněmovně poměrně vysokou podporu napříč politickým spektrem. Senát tuto novelu odmítl a v diskusi kromě odmítnutí návrhů, které vzešly z jednání ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, zazněla především obvyklá kritika četnosti novelizací některých předpisů a tzv. přílepků.

Já souhlasím s postojem Senátu, pokud jde o četnost novel některých zákonů, pokud se to týká hmotněprávních ustanovení, ale je logické, že jestliže průběžně právo jako takové měníme, musí na to reagovat i předpisy procesní, jakým je právě občanský soudní řád. Stejně tak jestliže předmětem novelizace je exekuce, kterou upravuje nejenom občanský soudní řád, ale i zákon exekuční, nelze nesáhnout i do tohoto zákona, pokud toto téma projednáváme.

Chtěla bych vás poprosit o podporu verze, kterou Sněmovna přijala, přinejmenším z toho důvodu, aby zaměstnanci, kteří po letech čekání na rozhodnutí soudu ve věci odměny za jejich práci narážejí na nevymáhatelnost svých pohledávek, zvýšili naději na to, že se skutečně odměny za svoji práci dočkají. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková? Nechce.

Otevírám rozpravu a v ní, předpokládám, vystoupí pan senátor Jaromír Volný.

 

Senátor Jaromír Volný: Dámy a pánové, já jsem náhradním zpravodajem Senátu vůči této Poslanecké sněmovně, protože pan kolega Kubín se tohoto jednání nemůže zúčastnit, ale zaslal vám podrobné stanovisko, proč Senát návrh zákona zamítl. Já bych tedy pouze zopakoval to, co uvedl na konci svého vyjádření a co je také závěrem odborného stanoviska legislativního odboru Senátu. Cituji: "Z uvedeného rozboru vyplývá, že předložená osnova vykazuje závažné ideové i legislativní nedostatky, které nelze bez hlubší analýzy dotčeného společenského jevu a odborné právnické diskuse o případné legislativní regulaci odstranit." Čili Senát se s tímto stanoviskem ztotožnil, a protože ty nedostatky jsou neodstranitelné, tak návrh tohoto zákona zamítl. Přičemž samozřejmě, pokud je tam použito slovního spojení "ideové nedostatky", tak se tím nemyslí nějaké politickoideové nedostatky ve smyslu pravice-levice apod., ale ve smyslu k právnímu nastavení občanského soudního řádu, do kterého tento návrh zákona podstatným způsobem zasahuje.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Kdo dále chce vystoupit v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu končím a připravíme se k hlasování. Opět bude podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, takže k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu sto a jednoho poslance.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 941/4."

 

Zdá se, že mohu zahájit hlasování. Tak se stalo. Je to hlasování pořadové číslo 140. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, 132 bylo pro, 25 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu číslo 10.

 

Budeme se věnovat bodu číslo

 

11.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
/sněmovní tisk 828/5/ - vrácený Senátem

 

Já mezi námi vítám pana senátora Vlastimila Balína a připomenu, že usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 828/6. Poprosím pana předsedu Zaorálka, zdali by mě na chvilku vystřídal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se pan místopředseda Kasal za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, předstupuji před vás opět, věřím, že již naposledy, s tímto problémem, kterým je návrh zákona o domácím násilí, stručně řečeno.

Chci říci, že by dle mého soudu Sněmovna měla setrvat na svém původním rozhodnutí. Senát na základě svého rozhodnutí dospěl k závěru, že může z návrhu Poslanecké sněmovny vypustit jeden ze tří pilířů, tedy intervenční centra. Já jsem dobře rozuměl obavě kolegů ze Senátu, abychom nerozšiřovali povinnosti kladené na kraje, případně na nižší složky, ale chci vás ubezpečit, že zřízení intervenčních center je pro správnou funkci a funkčnost tohoto zákona nezbytné. Vždyť to jsou právě specializovaná intervenční centra, která obětem domácího násilí zajistí nebo zprostředkují psychologickou, sociální, lékařskou, právní a další potřebnou pomoc, které jsou nezbytné pro řešení příčin i důsledků domácího násilí. Já pevně věřím, že se do této bohulibé činnosti postupně zapojí i další organizace neziskového charakteru, ale považuji za nezbytné, aby pro rozjezd tohoto zákona byl stát tím garantem, který na základě svého zákona intervenční centra zřídí.

Čili moje doporučení, jednoznačné doporučení, je, dámy a pánové, setrvejme na svém původním stanovisku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych se ještě zeptal, jestli by paní poslankyně Vlasta Parkanová, se také nevyjádřila k návrhům Senátu. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a tady bych požádal pana senátora Vlastimila Balína, aby jako první vystoupil.

 

Senátor Vlastimil Balín: Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, po vystoupení předkladatele pana poslance Kasala se mi chce říci, že já jsem tady poprvé a věřím, že ne naposledy. Chtěl jsem odbýt, v uvozovkách odbýt, své úvodní vystoupení a prezentaci vrácené předlohy zákona v oblasti ochrany před domácím násilím odkazem vaší pozornosti na informaci, kterou jste dostali v písemné podobě, ale po úvodu předkladatele musím udělat minimálně dvě poznámky.

Předně bych vás chtěl požádat, abyste při svém zvažování a rozhodování se přiklonili k tisku tak, jak byl vrácen s pozměňovacími návrhy ze Senátu, a chtěl bych obrátit vaši pozornost zejména k těm pozměňovacím návrhům, které jsou v písemné informaci pod čísly 2, 3 a 7, protože ony reagují na to, co jsme v Senátu zaregistrovali, že tam byl naprosto konkrétní souběh se dvěma dalšími legislativními předlohami, a proto jsme vypustili ty předmětné obsahové části číslo 4 a 5, protože v případě přijetí uvedených zákonných předloh vážících se na sociální problematiku by obě tyto části po vstoupení v účinnost toho doprovodného zákona se staly doslova nepoužitelnými. To byla ta první poznámka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP