Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)
(pokračuje Balín)

A tu druhou - nejsem coby krajský zastupitel přesvědčen o tom, že při ustavení intervenčních center bude za transferem odpovědnosti na krajské úřady následovat transfer i finančních toků, bez kterých by jejich fungování prostě nebylo možné.

Takže omlouvám se za trošku delší úvod, než tady byl od mých kolegů, a znovu bych apeloval na to, abyste se při svém hlasování přiklonili k návrhu, který přišel s pozměňovacími návrhy ze Senátu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane senátore, děkuji. Prosím, probíhá rozprava. Kdo se hlásí? Vypadá to, že v rozpravě další příspěvky nezazní, takže můžeme snad rozpravu ukončit a měli bychom hlasovat.

Prosím, abyste se dostavili do jednací síně, a budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona. K přijetí následujícího usnesení budeme potřebovat nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Prosím, posaďte se.

Nejdříve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, podle sněmovního tisku 828/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 828/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento přečtený návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141. Přítomno 176. Pro hlasovalo 44, proti 18. Tento návrh nebyl přijat.

 

A budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Nyní k přijetí usnesení potřebujeme souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslanců. Máme nastaveno.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 828/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 142. Přítomno je 176. Pro hlasovalo 139, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Pan místopředseda Kasal se hlásí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já bych vám chtěl opravdu poděkovat a vyjádřit současně naději, že tohoto zákona budeme v budoucnosti muset používat co nejméně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Končím projednávání bodu číslo 11.

 

Další bod je bod číslo

 

12.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
/sněmovní tisk 1150/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil tento návrh s pozměňovacími návrhy. My jsme jej obdrželi jako tisk 1150/4. Přivítal bych pana senátora Karla Tejnoru.

Prosím, aby za navrhovatele se nám vyjádřil k pozměňovacím návrhům Senátu pan ministr David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. My jsme se v Senátu dohodli tak, že podporujeme senátní pozměňovací návrhy, tak jak jsou předloženy. A požádal bych vás také o podporu této věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a chci se zeptat pana poslance Krákory, zdali coby zpravodaj chce vystoupit v tuto chvíli. Pokud ne, tak otevřu rozpravu.

Jako první vystoupí, předpokládám, pan senátor Karel Tejnora.

 

Senátor Karel Tejnora: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, Senát tento návrh projednal a vrátil s pozměňovacími návrhy, které se týkají prakticky tří oblastí. Za prvé je to oblast lékové komise, kdy právě jsme dospěli k názoru, že není dostatečně zapracována směrnice EHS 89/105. A zpracování takovéto směrnice je poměrně komplikované a navržené se nám zdálo nedostatečné. Proto jsme nechali legislativu, co se týče lékové komise, v původním znění. Dále jsme zvýšili vzhledem k financování zdravotnictví, jeho deficitu, stabilizační návrh na zvýšení z 22 % přijatých Poslaneckou sněmovnou na 25 se shodou s předkladatelem. A za třetí. Právě že debata o reformě zdravotnictví pokračuje a do jisté míry bude mít zde své slovo volič, proto jsme vrátili i systém řízení zdravotních pojišťoven do původního znění.

Takže to jsou tři oblasti, které Senát opravil. Předkladatel s tímto souhlasil a prosím o vaši podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Kochan.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl upozornit na některé věci, které tento zákon přinese.

Nová úprava pravomocí nuceného správce jej staví do exekutivní pozice, což dává ministrovi zdravotnictví možnost okamžitého ovládnutí kterékoliv pojišťovny. Zřejmě je taková nadbytečná pojistka proti neposlušnosti, protože stejně budou všichni ředitelé podřízení politické moci. Ředitele VZP bude určovat Poslanecká sněmovna na návrh vlády a ostatní jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví. Správní orgány pojišťoven se mají stát převodními pákami vládnoucí politické strany. Ministr zdravotnictví najmenuje třetinu členů a zbylé dvě třetiny si rozdělí politické strany podle svého zastoupení ve Sněmovně.

Těmito zákony se fakticky ruší veřejné zdravotní pojištění a vytváří unikátní model státního zdravotnictví navlečeného do veřejného neziskového roucha. Pikantní je, že posledním dnem měsíce, ve kterém nabude zákon účinnosti, řekněme v dubnu, přijdou všechny zdravotní pojišťovny o své ředitele a správní orgány. Jenom ve VZP je posledním úkolem rušené správní rady jmenování následníka z řad vedoucích zaměstnanců pojišťovny. Řízení zaměstnaneckých pojišťoven se zřejmě ujmou nucení správci.

Těžko se dá vymyslet účinnější sabotáž systému zdravotního pojištění, než jakou nachystali autoři tohoto zákona. Představa, že vyhazovaní ředitelé pojišťoven a členové statutárních orgánů tráví poslední týdny ve funkci intenzivní prací na přípravě nových smluv a zvyšování efektivity svěřené instituce, je legrační.

Posledního června skončí platnost rámcových smluv. Logicky by se mělo s jejich přípravou finišovat, ale zdá se, že už nebudou potřeba. Rozpočtové zdravotnictví smlouvy nepotřebuje. Je to špatný krok špatným směrem.

Děkuji. (Občasné zatleskání napravo.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP