Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jitce Gruntové. Chce se k usnesení vyjádřit pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Suk? Ne.

Otevírám rozpravu a předpokládám, že jako první vystoupí v rozpravě pan senátor Josef Kalbáč.

 

Senátor Josef Kalbáč: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednal návrh o kronikách obcí a svým usnesením č. 310 většinou hlasů předložený návrh zákona zamítl.

Já jsem diskutoval tuto problematiku s velikou, širokou veřejností kronikářskou a archivní a bohužel jsou velmi významné výhrady ke znění tohoto zákona. V první řadě v návrhu zákona je zakotvena povinnost obce, chybí zde však odkaz na případné sankce či postihy, pokud by obec tuto povinnost nesplnila. Z praxe víme, že jedna třetina obcí kroniku nevede vůbec, což je pochopitelně veliká škoda.

Důležitá věc, která v zákoně chybí, že není vůbec definován pojem kronikáře jakožto hlavní osoby, která kroniku zpracovává a vytváří. Nejsou zde uvedeny bližší podmínky pro výkon jeho funkce, předpoklady pro další činnost a případně nároky z funkce vyplývající. Také chybí údaj, kdo kronikáře jmenuje. Nejsou zde vymezena jeho případná práva, povinnosti, včetně stanovení odpovědnosti a není zde ani zmíněna případná odměna za tuto činnost.

Důležitá věc je také ta, že v zákoně chybí zmínka o tom, že není kronika zabezpečena proti zcizení, zničení a znehodnocení, protože v minulých letech se mnohokrát stalo, že bohužel k takovéto neblahé události došlo. Dále zde chybí údaj o tom, že pokud bude obec povinna vést kroniku, tak zde chybí údaj, kdo bude mít dohled nad plněním této povinnosti, zda to bude Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, případně krajský úřad a nebo někdo jiný. Na závěr bych chtěl říci, že z obecné dikce poslední věty § 4 nelze dovodit, podle jakých pravidel obec na návrh zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kronika je velmi významný dokument nejen z hlediska historického, ale i z hlediska budoucího, a protože je velmi významná, tak si zaslouží daleko lepší znění zákona, než byl přijat. Jenom na závěr bych chtěl uvést, že jsem ve funkci přednosty mohl právě z kroniky řešit různá vládní nařízení, ať už se jednalo o rehabilitaci osob, restituce majetku, soupis legionářů, hroby válečných obětí, zabavené, rekvírované zvony a jejich úhrada, židovská konta a příprava krizových plánů obcí v případě povodní nebo jiných katastrof.

Děkuji za pozornost a věřím, že zdůvodnění Senátu bude přijato kladně. Děkuji. (Velký hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore. Kdo další v rozpravě hodlá vystoupit? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je třeba 101 hlasu.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o kronikách obcí, podle sněmovního tisku 940/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro bylo 100, proti 40.

 

Pokud nedojde ke zpochybnění, konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Počkám. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Karel Černý se hlásí.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, dovolte, abych zpochybnil poslední hlasování. Hlasoval jsem ano, a na sjetině je označen křížek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137. Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, 129 pro, 8 proti. Návrh byl přijat. Námitka byla schválena.

 

Budeme opakovat hlasování. (Poslanec Pleva mimo mikrofon.) Chtěl bych upozornit pana poslance Plevu. Přesto trváte na odhlášení. Dobře. Není třeba vysvětlovat. Každý si udělá obrázek sám. (Veselost v sále.) Mám pocit, že máte obavu z toho, jestli někdo nepřišel, kdo byl přihlášen, a tím pádem zpochybnil. Pan poslanec Černý tady seděl, a proto tato námitka je irelevantní.

Přihlaste se.

 

Budeme hlasování opakovat. Víme o čem. O tom, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o kronikách obcí, podle sněmovního tisku 940/4.

Hlasování pořadové číslo 139. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 170 poslanců, 106 pro, 47 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu č. 9. O slovo se přihlásila paní poslankyně Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za přijetí návrhu zákona o kronikách obcí. Věřím, že bude impulsem k vedení kronik i v obcích, kde dosud vedena nebyla. Ne proto, že by obci hrozily sankce, ale s vědomím jedinečného významu kronik jako specifického historického pramene. Díky tomu bude snad i odměňování kronikářů odpovídat jejich vynaložené a nelehké práci, ke které si dovolím popřát našim kronikářům hodně sil a pochopení ze strany představitelů obcí i veřejnosti. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Gruntové, děkuji panu senátorovi Josefu Kalbáčovi.

 

(pokračuje Kasal)

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

10.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 941/4/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, kterým Senát návrh zákona zamítl, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 941/5. Vítám mezi námi pana senátora Jaromíra Volného.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřila paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP