Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, odůvodnění rozhodnutí Senátu návrh zákona zamítnout začíná větou: "Senát Parlamentu České republiky považuje normu za nadbytečnou." V podobném duchu zněla i rozprava při projednávání návrhu v Senátu 26. ledna, kdy například pan senátor Jaroslav Kubera prohlásil, že když budeme takto pokračovat, časem se nám nepochybně podaří naplnit všechny dny nějakým významným dnem. A pokračoval - cituji: "Kdybychom takto pokračovali, potom některé dny by byly dnem i dvou skupin a někdy by se skupiny v tomto dnu uvedené mohly i vzájemně potírat. Myslím si, že toto není dobrá cesta. Že to jsou významné dny, o tom nikdo samozřejmě nepochybuje. Mně by se naopak líbilo, kdyby se časem tento zákon změnil na zákon o státních svátcích a významné dny z tohoto zákona úplně vypadly." Konec citátu.

Týž pan senátor je místopředsedou stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, která zvažuje zavedení nového významného dne, Den Čechů žijících v zahraničí. K návrhu se mají vyjádřit i ostatní členové horní komory a já věřím, že při posuzování tohoto návrhu bude Senát vycházet ze stejných stanovisek jako při projednávání námi schváleného návrhu.

Dovolte mi proto, kolegyně a kolegové, abych vás požádala o podporu návrhu zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou 23. listopadu 2005, které vám bylo předloženo jako sněmovní tisk 905/4. Děkuji vám za podporu návrhu i za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě požádám pana poslance Bohuslava Zárubu. (Nežádá o vystoupení.) Není třeba.

Otevírám rozpravu a požádám pana senátora Zdeňka Janalíka, aby vystoupil jako první. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Janalík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak již řekla paní poslankyně Gruntová, Senát považuje normu za nadbytečnou. V žádném případě však nepovažuje tyto dny za nevýznamné. Byla o tom velmi rozsáhlá diskuse a nikdo ze senátorů nezpochybňuje význam obce Lidice pro naši historii, nikdo nezpochybňuje význam založení Univerzity Karlovy v Praze a nikdo nezpochybňuje význam rodiny jako nejzásadnějšího institutu našeho lidského společenství. Pouze, jak už bylo řečeno, považuje Senát tyto dny za významné nikoli pro kalendář, ale pro nás jako společnost. Z tohoto důvodu si dovolil tuto normu zamítnout a já jsem byl pověřen, abych vám tento návrh předložil.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo chce prosím vystoupit ještě v rozpravě? Už nikdo. Takže můžeme rozpravu ukončit? Asi ano, takže rozpravu končím.

Budeme hlasovat tentokrát podle § 97 odst. 3 zákona, protože návrh byl Senátem zamítnut. Čili k přijetí následujícího usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Prosím, aby se proto všichni dostavili do sněmovny, protože budeme potřebovat 101 hlasů v případě, má-li být zamítnutí Senátu přehlasováno. Prosím všechny, kdo chtějí, aby se dostavili do sněmovny.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., podle sněmovního tisku 905/4.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tento text usnesení přijmout, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 135, přítomno je 178, pro hlasovalo 117, proti 23. Návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji, pane senátore, děkuji i navrhovatelce a končím projednávání bodu č. 8.

Poprosím pana místopředsedu Kasala. (Výměna předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní budeme projednávat bod 9, což je

 

9.
Návrh zákona o kronikách obcí
/sněmovní tisk 940/4/ - zamítnutý Senátem

 

Je to sněmovní tisk 940. Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 940/5. Já mezi námi vítám pana senátora Josefa Kalbáče.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila paní poslankyně Jitka Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně i v Senátu jsem návrh dostatečně zdůvodnila, a nebudu se proto podrobně vyjadřovat ke všem výhradám, které jsou obsaženy v senátním tisku č. 205/2006 - s jedinou výjimkou, a to bodu 3, který zní: "V zákoně také není zmíněna povinnost zabezpečit kroniku proti zcizení, zničení a znehodnocení."

Podotýkám k tomu, že podobné ustanovení neobsahuje ani dosud platný zákon č. 80/1920, o pamětních knihách obecních, ale je zmíněno pouze v nařízení vlády č. 169/1932 Sb., o pamětních knihách obecních. Zde § 6 ukládá kronikáři povinnost uschovávat kroniku v uzamčené skříni ve škole, na obecním úřadě nebo na úřadě notáře a podepsaná (popsaná?) kronika pak má být - cituji - "bezpečně uložena například v místním muzeu, v archivu nebo v obecní knihovně". Jestliže tedy obec uloží popsanou pamětní knihu, tedy kroniku, v obecní knihovně, naplnila sice platné vládní nařízení, ale to není v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a současně lze mít pochybnosti i o tom, zda je to dostatečné zabezpečení kroniky proti zcizení, zničení a znehodnocení. Předkladatelé se domnívají, že v tomto smyslu je v návrhu zákona o kronikách obcí zcela dostačující § 2 Vedení a uložení kroniky, jehož odstavec 3 zní - cituji: "Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu."

Vážené kolegyně a kolegové, návrh je ve všech ustanoveních v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a proti stávající legislativě ponechává větší pravomoc obci a jejímu rozhodnutí. Není v rozporu ani se zákonem archivním. Právě potřeba uvést zákon o kronikách obcí do souladu se současnými potřebami a stávající legislativou byla důvodem k předložení návrhu zákona, který Poslanecká sněmovna přijala 23. listopadu loňského roku a který vám byl předložen jako sněmovní tisk 940/4. Dovolte mi, abych vás požádala o jeho podporu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP