(9.40 hodin)
(pokračuje Grůza)

Za třetí. V § 16 odstavec 1 zní: Za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nelze poskytnout oprávněné osobě jiný pozemek, poskytne stát nebo jiná právnická osoba, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát, finanční náhradu podle zvláštních právních předpisů. Odkaz na poznámku pod čarou číslo 13c). Finanční náhrada spočívá ve vyplacení hotovosti a v cenných papírech, které nemají povahu státního dluhopisu, a to v cenách podle § 28a. Právo na finanční náhradu zanikne, nebude-li uplatněno nejpozději do šesti měsíců po zániku práva na převod jiného pozemku podle § 13 odstavec 6 nebo podle § 28c.

Odůvodnění: Návrh řeší poskytování finančních náhrad oprávněným osobám, aby nevzniklo právní vakuum ani právní pochybnosti. Návrh dále sleduje úsporu rozpočtových prostředků státu vynakládaných v souvislosti s poskytováním finančních náhrad za nevydané pozemky, za které nebyl oprávněným osobám poskytnut jiný pozemek. Podle dosavadní právní úpravy tato finanční náhrada spočívá ve vyplacení hotovosti a v cenných papírech, které nemají povahu státního dluhopisu, přičemž náhrada v hotovosti do výše 10 tisíc korun v souladu s prováděcím nařízením vlády číslo 504/1992 Sb. se vyplácí pouze původním vlastníkům. V důsledku navrhované právní úpravy bude možné náhradu v hotovosti do výše 10 tisíc korun poskytnout všem oprávněným osobám. Náhrady tuto částku převyšující budou nadále poskytovány formou cenných papírů, které nemají povahu státního dluhopisu, dnes směnkami Fondu národního majetku České republiky. V současné době eviduje Pozemkový fond zhruba 70 tisíc oprávněných osob, u kterých patrně nedojde k vydání jiného pozemku, neboť se jedná o pozemky v malé výměře. Budou proto požadovat od státu poskytnutí finanční náhrady, která v jednotlivých případech nepřekročí 10 tisíc korun.

Minimální výše nákladů ze strany státu spojených s vydáním náhrad formou cenných papírů by bez provedení navrhované změny činila zhruba 12,7 milionu korun. Bude-li možné vyplácet finanční náhradu v hotovosti nejen původním vlastníkům, náklady státu se sníží na cca 2,6 milionu korun.

Za čtvrté. Za § 28b se vkládá nový §28c, který včetně nadpisu zní: Přechodné ustanovení. Pokud rozhodnutí Pozemkového úřadu nabylo právní moci anebo nárok na převod pozemku byl uplatněn před účinností zákona číslo 253/2003 Sb., lhůta pro převod pozemku končí dnem 31. 12. 2008.

Odůvodnění: Návrh reaguje na skutečnost, že nároky řady oprávněných osob podle zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebyly dosud uspokojeny. Po uplynutí propadlé lhůty stanovené v novele číslo 253/2003 Sb., tedy po 31. 12. 2005, by se oprávněné osoby nemohly domáhat věcné náhrady převodem náhradního pozemku, ale pouze náhrady v penězích. Hrozí tak, že stát bude vystaven nebezpečí žalob oprávněných osob na náhradu škody vyplývající z toho, že jejich očekávání věcného plnění nebylo uspokojeno. Předpokládaný návrh vkládá nové přechodné období přímo do zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro uplatnění nároku na náhradní pozemek se návrhem prodlužuje o tři roky, tj. do 31. 12. 2008. Vytvoří se tak reálný časový prostor pro uspokojení většiny uplatněných nároků. Podle usnesení vlády číslo 271 ze dne 24. 3. 2994 má k 31. 12. 2009 zaniknout Pozemkový fond a bylo by nereálné prodloužit lhůtu k uplatnění nároků na náhradní pozemek ke stejnému dni.

II. Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá, dosavadní článek III se označuje jako článek IV.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi. Hovořit bude pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abych vás ušetřil předkládání dlouhých pozměňovacích návrhů, předložil jsem vám písemně do lavic své návrhy. Máte je jako Skopal jedna, Skopal dvě k tomuto tisku, takže samozřejmě se k nim přihlašuji a žádám vás o to, abyste je prostudovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím pana poslance Zdeňka Koudelku, aby se ujal slova.

Než dojde k mikrofonu, sdělím vám, že pan místopředseda Langer má náhradní kartu číslo 9 a paní kolegyně Kateřina Konečná náhradní kartu číslo 1.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, navrhuji tento jeden pozměňovací návrh.

V bodu 44 (§ 25) 1: V odstavci 1 se za větu první vkládá nová věta druhá, která zní: Vstupními místy jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany, letiště Ostrava-Mošnov a vyclívací pošta Praha 1, další vstupní místa mohou být stanovena prováděcím právním předpisem.

2: V § 25 odstavec 7 písmeno a) se na začátek vkládá slovo "další".

Odůvodnění: Až do minulého roku, tedy do roku 2004, byla vstupními místy pro rostlinolékařskou kontrolu tři mezinárodní letiště v České republice. V minulém roce došlo k centralizaci do jednoho mezinárodního letiště v Praze. Domnívám se, že pro rozvoj regionálních letišť je možné, aby se stávající praxe, tedy praxe, která platila do roku 2004, obnovila, aby bylo možno přijímat nákladní dopravu s rostlinolékařskými zásilkami i v Brně a Ostravě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Ještě jednou se přihlásil do rozpravy pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, nevím, jestli jste si všimli pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány a podepsány předsedou zemědělského výboru panem kolegou Skopalem, co obsahují. Nevím, jestli jste pozorně poslouchali, co přednášel pan kolega Grůza ve svém pozměňovacím návrhu. Všechno to byly návrhy zákonů, které se nevztahují k právě projednávanému zákonu o rostlinolékařské péči.

Mně nezbývá než konstatovat, že se tady ve Sněmovně poslední dobou dějí divné věci, že je zvláštním způsobem obcházen tradiční standardní legislativní proces, kdy se zásadní změny, a ne kosmetické úpravy, které navíc jsou připraveny a napsány na Ministerstvu zemědělství, případně na Pozemkovém fondu, předkládají poslancům formou pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. To přece není možné, to si z nás státní úředníci dělají opravdu legraci! Jestliže chceme na tento způsob projednávání přistoupit, dobře vám, kteří s tím souhlasíte. Já s tím mám opravdu vážný problém. Návrhy, které zde zazněly, přece nemají žádnou souvislost s projednávanou novelou. Autoři chtějí tyto návrhy projednat bez zásadní diskuse, a bez zásadní diskuse jak na plénu, tak v zemědělském výboru to podle mého názoru není vůbec možné.

Také navíc nerozumím tomu, proč jste, kolegyně a kolegové, neumožnili zrychlené projednávání návrhu zákona kolegy Vlastimila Tlustého, který se zabývá právě uvedenými návrhy zákonů, které vy nyní formou pozměňovacích návrhů chcete novelizovat. My jsme zde navrhovali několikrát předřazení tohoto bodu, který je vám předložen jako sněmovní tisk 1021, kde by byl podle mého názoru prostor pro uplatnění vašich pozměňovacích návrhů. To jste odmítli několikrát. Opravdu nerozumím tomu, co se zde v tuto chvíli děje.

Protože se skutečně jedná o závažné věci, které je podle mého názoru nutno projednat minimálně v zemědělském výboru, navrhuji vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Nehrozí žádná časová prodleva, protože projednáváme zákon o rostlinolékařské péči ve druhém čtení. Třetí čtení by stejně bylo na další schůzi v listopadu. Je zde dostatečný prostor pro jednání zemědělského výboru, kde bychom se mohli samotným zákonem, ale i dalšími novelami, které jste přilepili formou pozměňovacích návrhů jako vlaštovčí hnízdo na tento zákon, seriózně zabývat v zemědělském výboru.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Papežovi za jeho vystoupení i za jeho návrh. Nyní bude mluvit pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Ještě jednou přihlásím s pozměňovacím návrhem k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 918.

Vzhledem k tomu, že byl předložen špatný název tohoto zákona, nový název zní: Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., a zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Stejně se mění úvodní věta v části první článku 1.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP