(9.30 hodin)
(pokračuje Kučera)

Jestliže tady došlo k tomu, že Státní rostlinolékařská správa si podvodným způsobem v rozporu se zákonem o vysokých školách objednala a kupovala odbornou způsobilost pro své pracovníky, tak tato způsobilost, tato potvrzení jsou neplatná. Jestliže na základě těchto podvodně získaných oprávnění vznikne jakási komise, která bude školit pracovníky a vydávat jim oprávnění pro nakládání s jedy, je to neplatné. Jestliže ten pracovník, který je osvědčen státem garantovanou listinou, že je vyškolen pro nakládání, práci s jedy, se dopustí nějaké chyby, tak samozřejmě lehkým způsobem prokáže zavinění státu, protože byl špatně vyškolen nezodpovědnými lidmi, kteří mají sami konflikt se zákonem, a pak se ta zodpovědnost přenese na stát. Tomu pan ministr pravděpodobně neporozuměl, proto jsem se to pokusil vysvětlit znovu.

Je to tak závažný problém, který bychom neměli teď pustit do jakéhokoli způsobu hlasování v této sněmovně, který bychom měli nejdříve vyřešit od samého začátku. V této normě nehrozí žádný časový stres, takže tady je prostor, abychom ji vrátili zpátky do výboru a projednali to v těchto detailech. Jsou tam podstatně horší věci, ale ne tak principiální jako ty, které zde zmiňoval kolega Papež, a ta záležitost, na kterou upozorňuji já. V těch menších systémových věcech máme naprosto rozdílné názory, tam se nedohodneme. Ale tady, kdy se rýsuje opravdu poškození státu, poškození celého systému nakládání s chemickými látkami, si myslím, že bychom měli hledat cestu. Těch dokumentů, které jsem získal, je celá řada. Jsou naprosto průkazné.

Interpelace, kterou jsem v této věci podal na premiéra vlády, protože je to konflikt na rozhraní dvou ministerstev, ministerstev zemědělství a školství, nemohl jsem tu interpelaci podávat na jednotlivé resortní ministry, podal jsem ji na premiéra této vlády, a je to interpelace podaná již v září. Takže kdyby pan premiér neutíkal ze sálu, když jsem jej v této věci oslovoval, a byl zde přítomen, a pokud pracoval na interpelaci s péčí řádného premiéra této vlády, tak už určitě má všechno prověřené a už určitě bude vědět, jak s celou věcí naložit a jak dalece je v konfliktu s trestním právem této republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Další přihlášky do rozpravy v písemné formě nejsou, hlásí se ovšem pan ministr Petr Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Já se velmi omlouvám všem kolegům, že v podstatě v této chvíli zdržuji, nicméně velmi krátce musím reagovat na problém nějakého podvodného… nebo nařčení.

Prosím vás, já bych nerad, abychom sklouzávali v debatách k těmto formulacím, protože pokud něco opravdu existuje, každý občan českého státu má jednat s domněnkou či s podezřením tak, jak přísluší, jak mu dovolují zákony. Ono je velmi jednoduché jakýkoli stav zpochybnit. Daleko složitější je danou odbornost či věc zase dostat na nějakou slušnou úroveň a očistit tu záležitost. Takže kdokoli, kdo má nějaký podnět v tomto směru, by měl podle toho jednat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám prozatím přihlášky od pana poslance Papeže, Grůzy, Skopala. A rozuměl-li jsem správně, tak pan poslanec Kučera také říkal, že vystoupí. (Táže se poslance Kučery.) Nerozuměl. Takže zatím tito tři. Jako první vystoupí pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy, které jsem avizoval v obecné rozpravě k příslušnému sněmovnímu tisku číslo 918.

První pozměňovací návrh. V § 81 odst. 1 písm. g) doplnit za slovo "organismů" slova "v rámci živnostenského podnikání" a odkaz 12.

Druhý pozměňovací návrh. V § 81 odst. 2 písm. c) vypustit část věty: "nebo jako součást zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství".

Třetí pozměňovací návrh. V § 86 odst. 1 vypustit v první větě text: "která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, odkaz 64, používá nebo přímo aplikuje", a nahradit tento vypuštěný text textem: "která podniká v oboru skladování a obchodování s přípravky, provozuje služby na úseku ochrany rostlin".

Čtvrtý pozměňovací návrh. V § 86 odst. 2 písm. b) vypustit text: "nebo jako součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství".

Pátý pozměňovací návrh. V § 86 odst. 3 vypustit písm. c), ostatní písmena přeznačit.

Šestý pozměňovací návrh. V návrhu zákona dle sněmovního tisku 918 navrhuji vypustit v části první novelizační body 20 a 2.

Sedmý pozměňovací návrh. V návrhu zákona dle sněmovního tisku 918 navrhuji vypustit v části první novelizační body číslo 53 a 54.

Chtěl bych jenom informovat o tom, že návrhy jsem v písemné podobě předal zpravodaji. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Grůza a připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych se nejprve přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který jsem si dovolil rozdat vám na lavice, který se vztahuje přímo k projednávané materii a který začíná: Za prvé k bodu 67. Bod 67 zní… atd.

Dovolím si na mikrofon přednést zdůvodnění tohoto návrhu. Jde o zpřesnění textu a urychluje a zjednodušuje se řízení o použití registrovaných přípravků pro tzv. minoritní indikace. Zakládá se možnost využít tyto přípravky pro aplikace v České republice na základě jejich úředního povolení v jiném členském státě Evropské unie za předpokladu, že jde o srovnatelné podmínky a povolení neodporuje předpisům uplatňovaným v Evropské unii. V úvahu připadají například aplikace povolené v Německu, Francii, Rakousku, Maďarsku a jiné. Navrhovaným ustanovením se umožňuje využít závěru v řízení o povolení použití přípravku uskutečněného v jiné členské zemi Evropské unie. Tím se urychlí řízení o povolení rozšířeného použití přípravku registrovaného v České republice, neboť nebude nutné opakovat rozsáhlá hodnocení podkladových studií. Tolik k prvnímu pozměňujícímu návrhu.

Dále si dovolím předložit nový komplexní pozměňující návrh.

Římská jedna. Za část druhou se vkládá část třetí, která zní: Část třetí. Změna zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Článek římská tři. Zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona číslo 42/1992 Sb., zákona číslo 93/1992 Sb., zákona číslo 39/1993 Sb., zákona číslo 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu číslo 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu číslo 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu číslo 29/1996 Sb., zákona číslo 30/1996 Sb., zákona číslo 139/2002 Sb., zákona číslo 320/2002 Sb., zákona číslo 253/2003 Sb., zákona číslo 354/2004 Sb., se mění takto:

Za prvé. V § 13 odst. 6 se číslo 2 nahrazuje číslem 5.

Odůvodnění: V návaznosti na prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na náhradní pozemky o tři roky, nové přechodné ustanovení paragrafu 28c, se obdobně prodlužuje lhůta pro nově vydaná rozhodnutí.

Za druhé. V § 13 se na konci odstavce 7 doplňují věty: "Současně zaniká možnost oprávněné osoby být nabyvatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona číslo 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nepožádá-li oprávněná osoba ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí této doby o finanční náhradu podle § 16 odst. 1 tohoto zákona, její právo zanikne."

Odůvodnění: Doplnění a upřesnění odstavce 7 navazuje na prodloužení lhůty pro nově vydaná rozhodnutí podle odstavce 6. Po uplynutí této lhůty právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP