(9.20 hodin)
(pokračuje Papež)

Zákon ukládá v § 28, který se týká vývozu rostlin a rostlinných produktů, případným vývozcům, aby si sami zjistili a předložili Státní rostlinolékařské službě dovozní podmínky země, do které hodlá exportovat. Jedná se o nestandardní opatření. Je zcela v kompetenci samotné rostlinolékařské služby zjistit si pro potřeby vývozních kontrol rostlin, rostlinného zboží a dalších předmětů vývozní podmínky všech zemí a podle těchto podmínek pak na vyžádání vývozce provádět kontroly před vývozem a na základě těchto kontrol pak vystavovat příslušná rostlinolékařská osvědčení. Doporučuji nepřijímat v tomto bodě návrh novely, ale ponechat stávající znění platného zákona.

A nyní k problematice kompetencí. Novela zákona navrhuje změnu v § 1 zákona, kdy se za slovo "ochrany" vkládají slova "kulturních a planě rostoucích". A slova "v oblasti zemědělství a lesního hospodářství a zeleně" se zrušují. Podobně v § 10 hovoří zákon o invazních organismech a o zachování biologické různorodosti. (V sále je značný neklid.)

Dámy a pánové, důvodová zpráva neobjasňuje, proč je navrhována tato změna. Já se domnívám, že zákon o rostlinolékařské péči není zákonem o ochraně přírody, tak jak vypadá z návrhu zákona. Tyto nově, a podotýkám, opravdu nově zaváděné kompetence Státní rostlinolékařské služby jsou v rozporu s posláním rostlinolékařského zákona a zasahují do kompetencí orgánů ochrany přírody. Já opět doporučuji ponechat stávající znění a navrhnu příslušný pozměňovací návrh. Státní rostlinolékařská služba, a je to evidentní, si jen vymýšlí důvody pro svou další existenci, ale účet za to by měli platit čeští zemědělci.

Dámy a pánové, to jsou jen nejvážnější nedostatky zákona. O celkově špatné srozumitelnosti zákona a možnosti nejednoznačných výkladů řešené problematiky se podrobně nezmiňuji, protože by to patřilo spíše do prvního čtení.

Řešení těchto problémů, které jsem vám tady představil, by předpokládalo úplné přepracování zákona, analýzu a syntézu, tak aby jednotlivé povinnosti, které zákon ukládá, byly řešeny srozumitelně a jednoznačně, pokud možno na jednom místě, s co možná nejmenším použitím odkazů na jiná ustanovení. To činí v současné době zákon značně nepřehledným a skýtá možnost velmi nejednoznačných výkladů. Tak by podpora českého zemědělství podle mého názoru vypadat neměla.

Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost - těm, kteří jste mě poslouchali - a hlásím se tímto do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Kučera a pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl doplnit Jiřího Papeže jenom v jedné věci, a sice v té věci, kterou zde popisoval, co jsou odborné zkoušky nebo zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s jedy. Rýsuje se nám tady totiž taková situace - posledně jsem vás seznamoval, že prakticky Státní rostlinolékařská správa si podvodným způsobem objednávala odbornou způsobilost svých pracovníků v rozporu se zákonem o vysokých školách. A rýsuje se nám tady taková situace, že komise, které budou zkoušet odbornou způsobilost, budou samy nezpůsobilé. A co nám z toho vznikne? Budou vydávat oprávnění o způsobilosti, která nebudou mít vůbec žádnou platnost. Budou vydávat vlastně bezcenné papíry za peníze podnikajících osob. A rýsuje se z toho možnost lavinovitých stížností a žalob na stát. Pokud vzniknou nějaké škody v praxi se špatným nakládáním s chemickými přípravky, bude za to zodpovídat stát.

Dámy a pánové, je to tak závažná situace, která si žádá, aby celý tento návrh zákona se vrátil zpátky do výboru, kde bych mohl předložit všechny dokumenty, které jsem v mezidobí k této věci získal, abychom je řádným způsobem projednali a zastavili tuto šílenost, která se na naši praxi žene. Já bych vás velice prosil, abyste podpořili návrh na vrácení k dopracování nebo návrh na vrácení do výborů, který předložíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní vystoupí pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl opravit jenom název zákona, protože v tom původním názvu chybí -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Josef Bíža: Název zákona zní: zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stejně se mění úvodní věta v části první číslo jedna.

Zdůvodnění: Zákon byl novelizován zákonem č. 626 v roce 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale probíhá obecná rozprava. (Domluva mimo mikrofon.) Děkuji.

Dámy a pánové, hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Hlásí se pan ministr Petr Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v podstatě bych rád tady sdělil tři názory k proběhlé rozpravě.

Ke zpoplatnění úkonů Státní rostlinolékařské správy bych chtěl sdělit tolik, že obecnou praxí v Evropské unii, vybírání poplatků za úkony je běžné. Samozřejmě mince má dvě strany. Podnikatelský subjekt neboli zemědělec, který vyváží svoji komoditu nebo rostlinný produkt, musí uhradit náklady a dle návrhu zákona bude muset uhradit náklady spojené s tímto vývozem a s úkony souvisejícími s těmito výkony. Nicméně existuje strana dovozu, kde je také běžné, že jsou vybírané podobné poplatky.

K odborné způsobilosti vystupovali dva kolegové. Já si myslím, že tento problém je v úplně jiné rovině, zdali má, nebo nemá být odborná způsobilost. Pro mne by byla jednoduchá odpověď, že novela zákona upravuje tuto dikci v souladu se živnostenským zákonem a umožňuje podnikateli vykonávat si sám odbornou způsobilost, má-li k tomu předpoklady, nebo si najmout osobu, která může zabezpečit odbornou způsobilost. Nicméně ten problém je ale jinde. My tímto zákonem chceme ochránit spotřebitele. Chceme zajistit to, že každý občan v České republice nebo turista či kdokoliv jiný, kdo přijede na naše území, bude mít jistotu, že veškeré chemické prostředky, které jsou aplikované v rostlinné výrobě nebo ve skladech - tím myslím herbicidy, insekticidy, pesticidy, rodenticidy, kde je i řada řekněme látek, které můžou poškodit lidské zdraví, že s nimi bude nakládáno tak, jak má být. A to je jediný důvod, který je dosti vážný na to, abychom to do toho zákona zakomponovali.

A k tématu odborná způsobilost a možné chyby subjektů při aplikaci chemických látek, že můžou být přenášeny na český stát, tomu ne úplně rozumím, protože zcela jasné je i z jiných doprovodných norem, že plně zodpovědný je ten, kdo s chemickými prostředky nakládá a kdo s nimi zachází. A samozřejmě tam vyplývá povinnost, aby s agrochemikáliemi nakládal v souladu s předpisy a s doporučenými nařízeními, které souvisí s každým tímto chemickým přípravkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Petru Zgarbovi. Před ukončením rozpravy bych rád požádal pana poslance Kučeru, zdali by upřesnil návrh, který vznesl.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem návrh nevznesl. Já jsem pouze upozornil, že v podrobné rozpravě vzneseme tento návrh. Zatím jsem žádný nepodal.

Ale chtěl bych vystoupit a reagovat na slova pana ministra zemědělství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP