(10.40 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Pane místopředsedo, my jsme této námitce místopředsedy vlády vyhověli, souhlasili jsme s přerušením, ale upozorňujeme, že pan zpravodaj má legislativně technické změny písemně a dostanete je na lavice během čtvrt hodiny. Upozorňujeme na to, že třetí čtení bude tedy probíhat ještě dnes poté, co budou rozdány podle požadavků pana místopředsedy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hned jak budou na stole… (Výkřiky v sále.) Hned jak bude na stole - nebudu říkat co. Hned jak to bude na stole, budeme se tím zabývat.

Budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze. Před námi jsou body 74 a 75.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 74, kterým je

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 955/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Petr Zgarba, zpravodajka zemědělského výboru kolegyně Veronika Nedvědová. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 955/4.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Kdo se hlásí? Pan kolega Vrbík. (Hluk v sále.) Prosím o klid ve sněmovně nebo začnu jmenovitě napomínat ty členy Poslanecké sněmovny, kteří hlučí až příliš.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu přednést legislativně technický návrh k pozměňovacímu návrhu E. Ten zní. Vzhledem k vložení nového odstavce 2 za odst. 1 do § 7 a následujícímu přečíslování dosavadních odstavců 2 až 6 na odstavce 3 až 7 je třeba přeznačit i odkazy na tyto odstavce, a to takto:

V § 7 odstavec 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavců 1 a 3".

V § 7 odstavec 5 se slova "odstavců 1 a 2 nahrazují slovy "odstavců 1 a 3".

V § 7 odstavec 6 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavci 5". a slova "odstavců 1 a 2" slovy "odstavců 1 a 3".

V § 7 odstavec 7 se slova "odstavců 1 až 5" nahrazují slovy "odstavců 1 až 6".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v souladu s ustanovením § 95 odstavec 2 jednacího řádu je třeba k tisku 955/4, pozměňovacím návrhům D2 a D10, načíst ve třetím čtení následující úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

K pozměňovacímu návrhu D2. V § 6 odstavec 2 písm. c) bod 1 se slova "v oboru vzdělání" nahrazují slovy "v oboru vzdělávání" - oprava nedopatření.

K pozměňovacímu návrhu D10. V souvislosti se zrušením písmen h) a i) v § 32 odstavec 1 se v § 32 odstavec 7 písm. d) slova "j) až l)" nahrazují slovy "h) až j)".

Slova "v § 33 odstavec 4" se nahrazují slovy "v § 33 odstavec 5".

V souvislosti se zrušením písmene e) v § 33 odstavec 5 se v § 33 odstavec 9 písm. b) se slova "odstavce 5 písm. d), h)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. d), g)". V § 33 odstavec 9 písm. c) se slova "odstavce 5 písm. b), i)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. b). h)". V § 33 odstavec 9 písm. d) se slova "odstavce 5 písm. e) až g), j)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. e), f), i)".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí? Nevidím žádné přihlášky, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že místo u řečniště zaujala paní zpravodajka, soudím, že pan ministr nechce vystoupit se závěrečným slovem. Proto dávám paní kolegyni slovo, aby nás seznámila s procedurou.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi navrhnout proceduru hlasování.

Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmene D9 pana poslance Bíži. V případě přijetí tohoto návrhu budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem A4 a B. Za druhé bude hlasování celého bloku A, tedy usnesení zemědělského výboru, a další pořadí - pozměňovací návrhy B, C, jednotlivě pozměňovací návrhy pana poslance Bíži D, kde budeme hlasovat D5 a D6 dohromady. Pokud tyto návrhy neprojdou, budeme hlasovat D10, pokud projdou, bude D10 nehlasovatelné. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy po písmenem E plus legislativně technické poznámky. Dále F a jako další G1 až G7, což jsou legislativně technické úpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona, a to potom s ohledem na přijaté pozměňovací návrhy. Jako poslední G8 budeme hlasovat o účinnosti.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Vrbík a pan poslanec Bíža přednesli legislativně technické poznámky ke svým pozměňovacím návrhům, budou jejich pozměňovací návrhy hlasovány ve znění těchto legislativně technických poznámek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Které nejprve musíme schválit. Děkuji. Je námitka proti navrhované proceduře? Je námitka vůči charakteru přednesených legislativně technických úprav? Není. Ano, pan ministr, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Žádám hlasování o pozměňovacích návrzích Ivy Šedivé každý samostatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejprve legislativně technické úpravy. Je námitka proti společnému hlasování o všech? Není.

 

Nejprve rozhodneme o legislativně technických úpravách přednesených kolegou Vrbíkem a Bížou.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 397. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro návrh 169, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Bíži pod písmenem D9. Moje stanovisko je kladné. (Stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 398. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro návrh 49, proti 114. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP