(10.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Jde o volby děkanů a toto ustanovení musí být v souladu s bodem A4. V § 10 věta první odstavce 3 zní: Volby děkanů a volby rektorů musí být upraveny stejně. Navrhované znění by umožnilo, aby čtyřleté funkční období děkana bylo neomezeně opakovatelné na rozdíl od funkčních období rektora.

Ještě jednou - pan kolega Zeman mě upozornil - k bodu A7. "V části první článek I bod 15 v § 28 věta první odstavce 4 zní:", aby to bylo jasné a nebyly žádné pochyby.

K bodu A9. V § 47a odstavci 1 je třeba nahradit slova "doktorském programu" slovy "doktorském studijním programu".

V § 47a odstavci 2 je třeba doplnit za slovo "upraví" slova "podle odstavce 1".

V § 47a je třeba odstavec 3 upravit takto: "(3) Absolventům studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje /škrtá se 'společný' akademický titul /škrtá se 'který sestává z udělení'/ podle § 45 odst. 4, § 46 odst. 4 nebo § 47 odst. 5 a případně také /škrtá se 'současně uděleného'/ akademického titulu zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi. Ve vysokoškolském diplomu je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola a případně skutečnost, že udílený zahraniční akademický titul je společným titulem udíleným současně i na zahraniční vysoké škole."

V § 47b je třeba v odstavci 2 v první větě slova "o obhajobu práce" nahradit slovy "k obhajobě" a zrušit slova "jejich vyložením".

Ve druhé větě je třeba slova "z vyložené práce" nahradit slovy "ze zveřejněné".

K bodu A12. V části první článek I původní bod 24 je třeba upravit takto: "24. V § 57 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

V § 57 odst. 7 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí:

K bodu A19. V první větě je třeba za slova "se přiznává" doplnit slovo "též".

Ve druhé větě je třeba slova "úřadu státní sociální podpoře" nahradit slovy "úřadem státní sociální podpory".

Opravuji, ještě jsem byl upozorněn - ještě jednou k bodu A19. Přečtu to pro jistotu ještě jednou, aby nevznikly pochybnosti. Takže k bodu A19: V první větě je třeba za slova "se přiznává" doplnit slovo "též".

Ve druhé větě je třeba slova "úřadu státní sociální podpoře" nahradit slovy "úřadem státní sociální podpory".

K bodu A20. Ve znění bodu 4 je třeba slova "Akreditační komise" nahradit slovy "ministerstvo".

Konečně se blížíme k závěru legislativně technických. K pozměňovacím návrhům předneseným ve druhém čtení návrhu zákona o vysokých školách dne 20. října 2005.

K bodu D4, poslanec Říha. Uvozovací větu je třeba upravit takto: "V § 57 odst. 3 se doplňují věty druhá až čtvrtá takto:".

V § 57 odst. 3 v navrhovaném textu je třeba v první větě zrušit slovo "veřejné" a ve druhé větě zrušit slovo "veřejnou".

Já se omlouvám Sněmovně za složitou houštinu legislativně technických oprav, nicméně takto jsme s legislativou toto zformulovali. To je všechno z mé strany, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S přednostním právem vystoupit pan ministr Sobotka. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se v tuto chvíli hlásím spíše jako člen této Poslanecké sněmovny. Musím říci, že mě zaskočilo to množství úprav, které zde byly načteny na mikrofon. Já jsem si je samozřejmě nestihl poznamenat. Chtěl bych požádat o to, abychom je obdrželi písemně předtím, než o nich budeme hlasovat, protože mám pocit, že to překročilo minimálně délkou svého rozsahu obvyklou praxi u legislativně technických úprav, které jsou předkládány na poslední chvíli tady těsně před třetím čtením. Změny se dotýkají několika zákonů a já se domnívám, že bychom měli jako členové Poslanecké sněmovny mít šanci podívat se na to a vědět přesně, o čem budeme hlasovat. Rozsah změn je poměrně značný.

Nezpochybňuji to, že byly předneseny v rámci legislativně technických úprav, ale chtěl bych pouze požádat o to, abychom obdrželi písemný text před hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Navrhuji, aby písemný podklad zahrnoval všechny legislativně technické úpravy, které hodlají ještě přečíst kolegové, kteří se hlásí.

Pan kolega Pleva, poté rozhodnu o návrhu pana kolegy Sobotky.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, možná předjímám to, co by řekl pan zpravodaj, ale přesto bych chtěl upozornit, že pozměňovací návrhy pod písmeny L a M jsou nehlasovatelné. U písmene M je to napsáno, kde je poznámka legislativního odboru, který vysvětluje, proč jsou nehlasovatelné tyto návrhy, ale u písmene L to není, a chtěl bych vysvětlit, že pan kolega Melčák navrhuje doplnění do přílohy 1 zákona, což je nemožné, protože příloha 1 zákona říká ve chvíli nabytí účinnosti původního zákona, které školy se transformují ze škol státních do škol veřejných. Není možné, abychom tam zahrnuli univerzity, které vznikly až později. To by bylo možné vytvořit přílohu 2 zákona, kde bychom potom dali všechny vysoké školy, a bylo by možné je tam doplňovat, a to si myslím, že už bohužel nejde přednést ve třetím čtení. Pokud je to předneseno takto, tak se domnívám, že je to zcela jasně nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Melčák se hlásí. Prosím o klid! Prosím pana zpravodaje, aby věnoval pozornost vystupujícím.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající. Rád bych reagoval na předřečníka, pana kolegu Plevu, a požádal bych Sněmovnu o umožnění, abych mohl vzít zpět pozměňovací návrh, který je pod písmenem L, i když se domnívám, že Univerzita Tomáše Bati patří do přílohy číslo 1. Souhlasím s tím, že by bylo třeba provést další úpravy, které v tuto chvíli nelze načíst. Ministerstvo školství argumentuje tím, že příloha číslo 1 neobsahuje seznam dnes existujících veřejných vysokých škol, kam by patřila i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ale seznam veřejných škol k datu 1. ledna 1999. Domnívám se ovšem, pokud tomu tak je a Univerzitu Tomáše Bati nezařadíme do seznamu veřejných vysokých škol, můžeme s úspěchem odvodit právní názor, že zákon 111/1998 Sb. se na Univerzitu Tomáše Bati nevztahuje.

Nicméně abych se vrátil k tomu, o co jsem vás chtěl požádat. Žádám, abyste mi umožnili zpětvzetí návrhu pod písmenem L. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí? Nikdo. Před ukončením rozpravy ve třetím čtení projednávání tohoto bodu navrhuji přerušit a odročit do předložení písemných legislativně technických úprav předložených pozměňovacích návrhů. Jakkoliv jsem přesvědčen o tom, že bych to mohl udělat sám, doporučuji si to odhlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 396. Kdo souhlasí s přerušeným odročením, tak jak jsem je formuloval? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě paní kolegyně Šojdrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP