(11.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní tedy budeme znovu hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 183 pro hlasovalo 92, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Doufám, že… Chtěla jsem konstatovat s konečnou platností, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, ale vidím naše kolegy, že ještě jednou budou kontrolovat výsledky hlasování, takže s tímto konečným vyhlášením počkám.

Takže je to v pořádku. Já mohu konstatovat, že s tímto návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí, pan Libor Ambrozek, a zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí, pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Pozměňovací návrh byl rozdán jako sněmovní tisk 1000/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role, a přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zde budeme mít jednoduchou úlohu, protože byl předložen pouze jeden pozměňující návrh - kolegy poslance Toma Zajíčka. Čili navrhuji, abychom nejprve hlasovali o něm, a pak o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Nejdříve tedy budeme hlasovat o tom jediném pozměňovacím návrhu. Prosím o stanoviska. (Zpravodaj zásadně nedoporučuje. Ministr: Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 181 pro hlasovalo 76, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? Je tomu tak? Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona? (Zpravodaj souhlasí.)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1000."

 

Nyní tedy skutečně zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 184 pro 127, proti 10. Návrh zákona byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 86.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod číslo

 

87.
Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně
některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda)
/sněmovní tisk 915/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Pavel Zářecký a zpravodaj ústavněprávního výboru Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 915/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role, a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podány, nejdříve všechny pod písmenem A a potom pod písmenem B.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já se ptám, zda má někdo námitky proti tomuto postupu. Není tomu tak. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování.

Budeme tedy nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Je tomu tak? (Zpravodaj souhlasí.) Stanoviska? (Stanovisko zpravodaje souhlasné. Ministr: Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 262 z přítomných 183 pro hlasovalo 131, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Nyní, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní navrhuji hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Já jsem nezaslechla stanoviska. (Zpravodaj a ministr opakují stanoviska.) Souhlas oba dva.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 263 z přítomných 184 pro hlasovalo 128, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak? (Zpravodaj souhlasí.) A přistoupíme tedy k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda), podle sněmovního tisku 915, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 264 z přítomných 184 pro bylo 134, proti 29. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat podle schváleného pořadu naší schůze, je bod číslo

 

53.
Vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 1111/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury, pan Vítězslav Jandák. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hlavním důvodem, proč vláda předkládá Parlamentu návrh novely autorského zákona, je nezbytnost uvést naši národní úpravu autorskoprávních oblastí do plného souladu s její aktuální úpravou v právu Evropských společenství, tak jak nás k tomu zavazuje naše členství v Evropské unii. Jde o zesouladění se dvěma směrnicemi z roku 2001, které se týkají harmonizace autorského práva v tzv. informační společnosti, resp. práva na opětný prodej originálu uměleckého díla, a dále se směrnicí sjednocující úroveň vymáhatelnosti autorských práv, která byla přijata loni. Do autorského zákona z roku 2000 byly sice podstatnou měrou v předstihu návrhy prvních dvou směrnic zapracovány, avšak jejich pozdější schválené konečné znění si vyžaduje určité úpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP