(11.10 hodin)
(pokračuje Jandák)

Nezbytné je rovněž doplnění zákona o transpozici uvedené směrnice z roku 2004. Konečně je ještě nutno novelizovat oblast upravenou směrnicí o právu na pronájem a půjčování z roku 1992 - jde zejména o odměny za půjčování knih - která u nás nebyla podobně jako v jiných státech Evropské unie z důvodu nepřesného výkladu náležitě transponována.

Pokud jde o uvedenou nezbytnost implementace evropského práva, změny a doplnění zákona se týkají zejména následujících oblastí - Podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě. - Navrhovaná novela zahrnuje již zmíněné právo na odměnu pro nositele práv za půjčování jejich děl ve veřejných knihovnách, a dále, jak již bylo řečeno, mění se ustanovení zákona, která se dotýkají ochrany autorského práva, včetně tzv. technických prostředků ochrany.

Kromě úprav souvisejících s transpozicí evropských směrnic předložený návrh novely reaguje rovněž na potřebu doplnění a zpřesnění některých ustanovení zákona, která vyvstala během pěti let jejich aplikace. To se týká mimo jiné úpravy a sjednávání sazebníků odměn kolektivních správců a dohledu Ministerstva kultury na činnost kolektivních správců. V souvislosti s novou koncepcí správního trestání se nově upravují skutkové podstaty přestupků a správních deliktů na úseku autorského práva.

Vážené dámy, vážení pánové, autorský zákon z roku 2000 byl a je považován za moderní normu odpovídající nejnovějším mezinárodním právním trendům v ochraně práv duševního vlastnictví. Dílčí výtky Evropské komise směřované vůči České republice v autorskoprávní oblasti by navrhovanou novelizací měly být kompletně odstraněny. Naopak nepřijetím navrhovaných úprav by Česká republika nedostála svým závazkům vyplývajícím z členství v Evropské unii, a to se všemi vážnými důsledky. Věřím proto, že pochopíte důležitost přijetí navrhované právní normy a podpoříte její postup do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Pan ministr byl poměrně vyčerpávající ve svém vystoupení k tomuto návrhu zákona, já alespoň krátce zmíním několik bodů.

Jde o velmi rozsáhlou novelu, která z velké části řeší potřebu sladit stávající autorský zákon se závazky plynoucími z členství ČR v Evropské unii. Pan ministr tady tyto směrnice jmenoval. Zároveň novela reaguje na rozvoj nových technologií. Jde o počítačové programy, internetovou komunikaci, satelitové vysílání a podobně.

Návrh také nově upravuje některé oblasti, které byly předmětem častých stížností či konfliktů mezi uživateli děl a organizací spravujících autorská práva. Mám na mysli kolektivní správce. Šlo zejména o problém nejasných pravidel pro sjednávání odměn za užití díla. Do zákona se tak doplní pravidla pro sjednávání sazebníku odměn za užití autorských děl. Myslím si, že to bude jeden z neuralgických bodů, kterým se budeme určitě v rámci projednávání tohoto návrhu zabývat. Dále návrh zpřesní dohled Ministerstva kultury nad činností kolektivních správců. Jde o bod 108 novely, nově formulovaný paragraf 103. Pokuty pro kolektivní správce se nově dělí na donucovací a pořádkové, přičemž oproti stávající výši pokut zavedené novelou číslo 81, z padesáti (tisíc?) zvýšené na půl milionu, dochází k určitému zmírnění výše pokut, které může Ministerstvo kultury kolektivnímu správci udělit. Nově navrhovaný stav znamená, že nesplní-li kolektivní správce uloženou povinnost nápravy ve stanovené lhůtě, může mu ministerstvo ke splnění uložené povinnosti uložit donucovací pokutu až do výše 100 tisíc Kč, a to i opakovaně. Úhrn takto uložených donucovacích pokut nesmí převyšovat ovšem půl milionu Kč. Jde tedy svým způsobem o zmírnění možného postihu kolektivních správců ze strany ministerstva, na druhé straně však je zde zajištěna určitá míra právní jistoty ustanovením maximálního stropu pro úhrnnou výši pokuty.

Vážení kolegové, dá se říci a vytknout to, že hlavním smyslem této velmi rozsáhlé novely autorského zákona je splnit závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v Evropské unii, tedy transponovat do autorské zákona směrnice, které v době přijímání autorského zákona nebyly schváleny nebo nebyly transponovány dostatečně.

Nicméně já si myslím - teď se dívám na pana kolegu Hovorku a pana kolegu Radima Chytku, s kterými jsme se autorským zákonem zabývali poměrně dlouho a intenzivně, já jsem kvůli tomu několikrát svolávala podvýbor pro kulturu - že se budeme opět zabývat tímto návrhem intenzivně a - to už předcházím tomu, co chci říci - že osobně jako zpravodaj navrhuji nechat samozřejmě projít tento návrh zákona do druhého čtení, ale obávám se, že se ve druhém čtení opět v rámci pozměňovacích návrhů dostanou zpátky do tohoto návrhu opět i neuralgické body, které jsme se pokusili novelou z autorského zákona odstranit. Takže si myslím, že se dostaneme opět do stejné situace, jako jsme byli před rokem.

Nicméně v rámci kompatibility směrnic, o kterých jsme tady hovořili, navrhuji propustit do druhého čtení, ale v rámci toho, že jde o rozsáhlou novelu, bych vás, vážení kolegové, chtěla poprosit o shovívavost a laskavost, kdybyste nám dali možnost prodloužit možnost dobu projednávání o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Paní poslankyni Kateřinu Dostálovou jenom upozorním na to, že by svůj návrh měla přednést, nebo někdo jiný, také v rozpravě.

Do rozpravy se přihlásil jako první pan poslanec Rozehnal - ale viděla jsem také pana ministra, který má přednost.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím, že tyto návrhy samozřejmě jsou akceptovatelné, a já slibuji, že ve výboru na tom budeme pracovat velmi intenzivně, abychom se dostali tam, kam všichni chceme. Děkuji paní poslankyni a děkuji vám, že to pustíte dál.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Rozehnal do obecné rozpravy.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzpomínám si na dobu před šesti lety, kdy jsme připravovali ten velký autorský zákon, který dneska platí, který vlastně novelizujeme. Domnívám se, že tehdy jsme udělali maximum pro to, aby platil i v budoucnosti, což se dnes potvrzuje, ale přece jenom ta revize, která dneska probíhá, je velice důležitá, ale myslím si, že měla proběhnout dříve. Pokud si dobře vzpomínám, tak v roce 2003, když se probírala jedna z posledních novel, která se týkala problému, jestli je hotelový pokoj veřejná místnost, nebo ne, tak tehdy pan ministr Dostál slíbil, že za půl roku bude tato novela tady. To znamená, že to už mělo být před dvěma lety. Je možná dobře, že to nebylo, protože se objevila spousta jiných věcí. Domnívám se, že je tam řada věcí, ta novela je opravdu velice složitá a je to vlastně slepenec řady zákonů a různých témat, která tento zákon řeší, a že prodloužení projednávání je naprosto nutné. Vím o několika věcech, o kterých se jen okrajově zmíním.

Jedna z nich se týká institutu slušného vyrovnání, to znamená následného prodeje uměleckých originálů, který vlastně byl od roku 2000 poprvé zaveden do našeho právního řádu. Tak jak to bylo realizováno, tak lze už vyhodnotit, jakým způsobem to funguje. Je to tak, že když obchodníci prodávají umělecké originály v ceně vyšší než 30 tisíc korun, dědicové nebo autoři mají nárok na určité procento z prodejní ceny. Tento zákon začal platit od roku 2000, ale v tomto bodě začal platit asi o tři roky později, protože kolektivní správce, který získal licenci, ji vlastně nedostal. Bylo to ve vzduchu a byl to docela vážný problém, protože řada lidí, kteří se tím zabývají, byla v nejistotě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP